Štúdium

Externé štúdium - rozvrh LS 2016/2017

Rozvrh pre externé štúdium - LS 2016/2017 na stiahnutie tu.

Tézy magisterských štátnych záverečných skúšok

Učiteľstvo primárneho vzdelávania (rozširujúce štúdium)

Uvedeným vzdelávaním absolvent získa profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu učiteľskej spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania. Štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce.

Absolventom fakulta vydá vysvedčenie, ktoré je dokladom o  spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania.  

Dĺžka štúdia: 2 roky, 4 semestre
Cieľová skupina: Absolventi vysokoškolského magisterského štúdia v študijných programoch:

    učiteľstvo všeobecnovzdelávacích akademických predmetov;
    učiteľstvo umelecko - výchovných predmetov;
    predškolská pedagogika/učiteľstvo pre materské školy;
    špeciálna pedagogika/ učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Spôsob ukončenia:

    obhajoba záverečnej práce;
    štátna záverečná skúška z predmetov:
        primárna pedagogika
        didaktika primárneho vzdelávania (vrátane odborových didaktík).  

Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Čavojský, PhD.  
                           cavojsky(at)fedu.uniba.sk

 

Termíny stretnutí akademický rok 2015/2016 tu.

Priebeh rigorózneho konania v odbore Predškolská a elementárna pedagogika, študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Zodpovedná za rigoróznej konanie (od 14. septembra 2012):
prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.

Postup na začatie rigorózneho konania na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave:

 • prihlášku je možné podať kedykoľvek v priebehu aktuálneho školského roka,
 • všeobecné pokyny na začatie rigorózneho konania na PdF UK v Bratislave sú uvedené na webovej stránke fakulty,
 • uchádzač vyplní tlačivo témy rigoróznej práce zo zoznamu aktuálne schválených tém zverejnených na webovej stránke katedry,
 • vyplnené tlačivo témy rigoróznej práce podpisuje predseda rigoróznej komisie,
 • uchádzačovi bude v priebehu schvaľovacieho procesu témy pridelený oponent rigoróznej práce,
 • schválená žiadosť bude postúpená na oddelenie celoživotného vzdelávania PdF UK v Bratislave


Vypracovanie a odovzdanie rigoróznej práce:

 • podrobnejšie pokyny, poplatky a požiadavky na formálne spracovanie rigoróznej práce a rozsah sú zverejnené na webovej stránke fakulty,
 • termín odovzdania rigoróznej práce je 1 rok od schválenia témy,
 • v prípade nedodržania termínu odovzdania práce (z vážnych dôvodov) je možno podať žiadosť o predĺženie termínu odovzdania práce,
 • oponent nie je povinný prácu s uchádzačom konzultovať, je však užitočné ho kontaktovať a požiadať o konzultáciu,
 • po odovzdaní rigoróznej práce bude vypracovaný oponentský posudok,
 • termín rigoróznej skúšky bude stanovený najneskôr do 6 mesiacov od predloženia rigoróznej práce na oponovanie


Rigorózna skúška

 • obhajoba rigoróznej práce,
 • rigorózna skúška pozostáva z troch predmetov (v primárnom vzdelávaní výberový predmet určuje predseda rigoróznej komisie, a to v zmysle témy rigoróznej práce a v súlade so študijným programom Učiteľstvo primárneho vzdelávania),
 • témy rigoróznych prác a tézy jednotlivých predmetov pre rigorózne skúšky: po konzultácii s prof. PaedDr. Boženou Šupšákovou, PhD.