Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Vitajte na stránkach Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPEP) je jedinečným pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.).

Vedúci katedry: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

e-mail: osadan@fedu.uniba.sk

Aktuality - nová publikácia

Nová publikácia
Mgr. Mária Belešová, PhD. - Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume

Témy záverečných prác pre akademický rok 2018/2019

Témy záverečných prác

Témy bakalárskych prác aj s anotáciami nájdete tu.

Témy diplomových prác aj s anotáciami nájdete tu.

 

On-line prihlasovanie

Na témy bakalárskych prác sa môžete on-line prihlásiť tu.

Na témy diplomových prác sa môžete on-line prihlásiť tu.

 

(Návod na prihlásenie - Do stĺpca na to určenom, stĺpec D, vyplňte Vaše meno pomocou vloženia komentáru [pravý klik - Vložiť komentár]).

Témy záverečných prác - rozširujúce štúdium - 2017/2018

Na témy záverečných prác rozširujúceho štúdia sa môžte on-line prihlásiť tu.

 

(Návod na prihlásenie - Do stĺpca na to určenom, stĺpec D, vyplňte Vaše meno pomocou vloženia komentáru [pravý klik - Vložiť komentár]).

Štátne skúšky 2017

Zoznam študentov - Bc. denní tu

Zoznam študentov - Bc. externí tu

Zoznam študentov - Mgr.  tu 

Športový deň - 20. mája 2017

ŠVOUČ 29. marca 2017

Vedecký seminár 22. marca 2017

Prednáška o CEEPUS sieti 20. marca 2017

Dňa 20.3.2017 o 13,00 v miestnosti Š-208 sa uskutoční prednáška o CEEPUS sieti CIII-HU-0028-10-1617 Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics. 
Prof. Körtesi Péter z University of Miskolc je hlavným koordinátorom tejto siete a bude informovať aj o možnostiach mobilít (študentov, doktorandov a učiteľov) na stredoeurópske pedagogické fakulty.


Tešíme sa na Vašu účasť!

Aktuality - nová publikácia

Nová publikácia
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. - Základy kvalitatívnej metodológie

Aktuality - nová publikácia

Nová publikácia

Rozalina Engels-Kritidis, Bozhidar Angelov, Dušan Kostrub, Róbert Osaďan (Eds.) - Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia