Zóna pre študentov

Témy záverečných práce pre Sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo s rokom ukončenia v AR 2017/2018

Témy záverečných prác pre Sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo- AR 2017/2018

 

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

kuruc@fedu.uniba.sk

 

1. Prosociálne správanie u detí druhého stupňa základných škôl

Teoretická špecifikácia charakteru prosociálneho správania u žiakov druhého stupňa základných škôl. Základná analýza dát získaných z administrácie dotazníka SRQ-Prosocial u cieľovej skupiny. Vyžaduje sa práca s textami v anglickom jazyku a základná orientácia v programe Excel. Práca má teoreticko-empirický charakter. 


2. Morálne usudzovanie u žiakov základných škôl z pohľadu učiteľa

Teoretická špecifikácia charakteru morálneho usudzovania u žiakov základných škôl. Základná analýza dát získaných administráciou testu morálneho usudzovania žiaka  medzi učiteľmi základných škôl. Vyžaduje sa práca s textami v anglickom jazyku a základná orientácia v programe Excel. Práca má teoreticko-empirický charakter. 


Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

ferkova@fedu.uniba.sk

 

1. Možnosti školskej intervencie pri riešení problému sebapoškodzovania detí

Cieľom bakalárskej práce je teoretické vymedzenie pojmov a východísk súvisiacich s problematikou zámerného sebapoškodzovania detí so zameraním aj na možnosti intervencie z pohľadu sociálneho pedagóga. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Súčasťou práce je prieskum realizovaný v škole, zameraný na zmapovanie názorov pedagogických zamestnancov na prejavy, príčiny a možnosti intervencie pri výskyte sebapoškodzovania žiakov.

 

2. Vplyv sociálneho prostredia na vznik sebapoškodzovania adolescentov

Cieľom bakalárskej práce je vymedzenie teoretických východísk zameraných na vplyvy sociálneho prostredia na vznik a rozvoj sebapoškodzovania adolescentov. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Ďalším cieľom práce je prostredníctvom prieskumu zmapovať názory adolescentov na problematiku sebapoškodzovania, s dôrazom na príčiny súvisiace s vplyvom sociálneho prostredia.

 

3. Príčiny vzniku a rozvoja porúch príjmu potravy

Bakalárska práca je zameraná na teoretické vymedzenie pojmov a východísk súvisiacich s poruchami príjmu potravy. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Empirická časť práce bude pozostávať z prieskumu zameraného na zistenie možných vnútorných a vonkajších príčin vzniku a rozvoja porúch príjmu potravy.

 

4. Sociálne vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi v základnej škole

Cieľom bakalárskej práce je teoretické vymedzenie pojmov a východísk súvisiacich s problematikou sociálnych vzťahov v školskej triede, so zameraním na otázky výchovy a vzdelávania rómskych žiakov. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Súčasťou bakalárskej práce je prieskum zameraný na zistenie sociálnych vzťahov medzi rómskymi a nerómskymi žiakmi v konkrétnej základnej škole.

 

Mgr. Tina Katuščáková, PhD.

tina.katuscakova@uniba.sk


1. Dobrovoľníctvo ako rozvoj prosociálnych kompetencií

Cieľom teoretickej časti je odborné rozpracovanie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych činností ako rozvoja prosociálnych kompetencií sociálneho pedagóga. Cieľom empirickej časti je zistiť rozsah a výskyt prosociálnych kompetencií, ktoré sa rozvíjajú prostredníctvom dobrovoľníckych činností. Práca má teoreticko-empirický charakter.


2. Dimenzie profesionality sociálneho pedagóga

Cieľom teoretickej časti práce je analýza rôznych dimenzií profesionality sociálneho pedagóga, vrátane požiadaviek a štandardov súvisiacich s výkonom jeho povolania. Cieľom empirickej časti je analýza vybranej dimenzie profesionality u vybraných sociálnych pedagógov v praxi. Práca má teoreticko-empirický charakter.

 

3. Možnosti sociálneho pedagóga v role pedagóga voľného času

Cieľom teoretickej časti práce je analýza postavy sociálneho pedagóga, jeho role ako pedagóga voľného času a naznačenie jeho možností napĺňania edukačných cieľov v danej role. Cieľom empirickej časti je analýza a interpretácia voľnočasových činností z hľadiska práce sociálneho pedagóga. Práca má teoreticko-empirický charakter.

 

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

bakosova@fedu.uniba.sk

 

1. Problémy žiakov základnej školy s morálkou

Cieľom Bc. práce je teoretické skúmanie a empirické monitorovanie problémov žiakov základných škôl s morálkou. Morálne, resp. nemorálne správanie (čestnosť, spravodlivosť, pokora, dodržanie školského poriadku) sa prejavuje u žiakov v školskom prostredí správaním od nedisciplinovanosti, k porušeniu sociálnych noriem, školského poriadku i aktivizovaním konfliktných situácií medzi spolužiakmi. Téma je súčasťou výskumného projektu vedúcej Bc. práce. 

 

2. Mravná výchova v programe výchovných činností  školských družín

Cieľom Bc. práce je teoretická analýza dokumentov školských družín z aspektu výchovy k mravnosti a empirické overenie ako sa vyskytuje mravnosť v obsahu dokumentov vo vybraných školských družinách. Uplatnenie mravnosti v interakcii vychovávateľ – žiak závisí v plnej miere od obsahu, ale aj od aktivít vychovávateliek školských družín zameraných na uvedenú problematiku. Téma je súčasťou výskumnej úlohy vedúcej Bc. práce.

 

3. Aktivity a činnosti vychovávateliek školských družín vo výchove k mravnosti

Cieľom Bc. práce je teoretické zmapovanie činností a voľno časových aktivít   vychovávateliek školských družín so zameraním na výchovu k mravnosti. Cieľom je zistiť existujúcu úroveň mravnej výchovy v aktivitách mimo povinného vyučovania, jej problémy a úspechy. Téma je súčasťou výskumnej úlohy navrhovateľky.

 

4. Prevencia proti násiliu v základných školách

Bc. práca má teoreticko-empirické zameranie. Cieľom teoretickej časti je analýza doterajších výskumov na uvedenú problematiku. V empirickej časti je cieľom zistiť vo vybraných základných školách, či realizujú prevenciu, ak áno, kto ju realizuje, aké preventívne programy sa využívajú a aká je úspešnosť prevencie.

 

5. Sociálny pedagóg v základných školách v Bratislave a jeho prínos

Cieľom Bc. práce je teoreticky preukázať potrebu sociálneho pedagóga v základnej škole v zmysle zákona č. 317/ 2009 o pedagogických zamestnancoch škôl. V empirickej časti je cieľom zmapovať situáciu v základných školách v Bratislave o existencii sociálnych pedagógov. Súčasťou monitoringu je aj zistenie, kto v školách vykonáva preventívne programy, sociálnu a prosociálnu výchovu a elimináciu sociálno-patologických javov, ak škola nemá sociálneho pedagóga. Prípadne, prečo nemá uvedeného odborníka a či ho potrebuje.

 

6. Uplatnenie kompetencií sociálneho pedagóga v základných školách

Cieľom Bc. práce je teoretické spracovanie kompetencií sociálneho pedagóga viacerými domácimi ale aj zahraničnými autormi a empirické overenie uplatnenia jeho kompetencií. Ide o zistenie, ktoré z kompetencií vo svojej činnosti najviac využíva a ktoré nevyužíva vôbec.

 

7. Uplatnenie kompetencií sociálneho pedagóga vo výchove k zdravému životnému štýlu

Práca má teoreticko-empirické zameranie. Cieľom teoretickej časti je nadväznosť na poľskú sociálnu pedagogiku zdravia, na program Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO) v oblasti zdravia detí a mládeže. V empirickej časti práce pôjde o zistenie aktivít základnej školy zameraných na zdravý životný štýl, na zdravotnú výchovu a na vybrané zdravotné problémy žiakov základných škôl.

 

Mgr. Petra Rapošová, PhD.

raposova@fedu.uniba.sk

 

1. Šikana v prostredí náhradnej inštitucionálnej výchovy

Práca je zameraná na šikanovanie v prostredí náhradnej inštitucionálnej výchovy. Cieľom práce  je popísať formy šikanovania, zamerať sa na profily obetí a šikanátorov v prostredí náhradnej výchovy,  taktiež sa zamerať na možnosti intervencie šikany. Práca má teoretický a empirický charakter.

 

2. Prejavy sexuality u rizikovej skupiny detí a mládeže

Práca bude teoreticky a empiricky zameraná na deti a mládež nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách.  Cieľom práce je popísať prejavy sexuality, ale aj postupy  práce uplatňované vychovávateľmi, sociálnymi pedagógmi napr. v nízkoprahových centrách, detských domovoch atď.

 

3. Možnosti podpory homosexuálne orientovaných ľudí v období dospievania   

Práca má teoretický a empirický charakter. Je zameraná na obdobie dospievania u ľudí homosexuálne orientovaných. Cieľom práce je identifikovať vonkajšie negatívne a pozitívne vplyvy pochádzajúce z najbližšieho okolia (rodina, škola, kamaráti)  pri procese prijímania svojej identity. Zamerať sa na možnosti emocionálnej podpory  zo strany okolia.

 

4. Profesionálne rodičovstvo a jeho úskalia

Profesionálne rodičovstvo, ako novšia forma starostlivosti o deti vychovávané mimo svojej biologickej rodiny, prináša deťom kvalitatívne hodnotnejší životný štýl. Cieľom práce je zmapovať a analyzovať výchovne situácie a oblasti, ktoré profesionálnym rodičom komplikujú starostlivosť o tieto deti. Bakalárska práca ma teoreticko – empirický charakter.

 

 

doc. PaedDr. Mojmír Vážansky, PhD.

vazansky@fedu.uniba.sk

 

1. Otázky šikany a kyberšikany na školách

Kriticky analyzovat současný stav výskytu společensky nepřijatelných forem mezilidského chování a poskytnout návrhy řešení minimalizace závažného problému. Teoreticko-empirické zpracování výše uvedeného tématu s provedením a hodnocením průzkumu na zvolené  konkrétní  škole.

2. Sociální pedagogika v teorii a praxi středoevropských zemí

Na základě rozsáhlé analýzy situace připravit solidní výstup v podobě detailního hodnocení dřívějšího období i akceptovatelných perspektiv budoucího vývoje. Za středoeropské země lze považovat minimálně - PL, CZ, SK, resp. HU, UA, případne i D. Jedná se o teoretické zpracování tématu na základě dostupné  literatury.

3. Pojetí osobnosti volnočasového pedagoga dříve a nyní 

Posoudit možnosti korekce osobnostní úrovně, poskytovaného přínosu zainteresovaným i kvalitu přípravy pracovníků pro oblast volného času. Teoreticko-empirická práce.
 

4. Zážitková pedagogika v teorii a praxi výchovně vzdělávacího působení 

Zhodnotit minulost i současnost využívání zážitku ve výchovně vzdělávací praxi.
Jedná se o velmi náročné zpracování, akceptaci či odmítání výsledku dlouholetého teoreticko-empirického zájmu odborníků ("pionýrů", drívejších a současných propagátorů), zejména pro oblast dětí a mládeže. 

5. Maladaptivní jevy na počátku 21. století 

Mnohostranně posoudit aktuální problémy prevence sociálně patologického jednání dětí a mládeže.  Zkoumání vzniku, vývoje a současné problematiky sociálne patologických jevu u mladých osob. Jedná se o teoreticko-empirickou studii , s realizací průzkumu na vybrané základní a střední škole v lokalitách města a venkova.

6. Animátorství v prostoru volného času mladých lidí

Ze strany vedoucího elementu komplexně přiblížit detailní přípravu a nabídky praxe prožívání a společného odhalování vlastních schopností i individuálního vnímání sociálního světa. Teoretické priblížení úlohy, role a činnosti vedoucího skupiny mladých lidí pro jejich smysluplné trávení volného času. 

7. Vzdělávání seniorů jako příspěvek pro zvýšení životní úrovně 

Nabídnout plnohodnotnou alternativu využívání disponibilního času osobám vyššího věku. Úloha sebevzdelání, role Univerzit tretího veku, možnosti přístupu osobnostního růstu každého jedince libovolného stáří   - teoretické zpracování. Hodnocení zkušeností vybraných institucí v zemích střední Evropy - empirická část.


PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

smetanova@fedu.uniba.sk

 

1. Rodičovstvo v rómskej rodine

Práca má teoreticko- empirický charakter. Cieľom práce je teoretické vymedzenie výchovy k manželstvu a rodičovstvu v rómskej komunite, rodičovstvo v rómskej rodine a súčasný trend rodičovstva v danej kultúre. Empirická časť bude mať podobu terénneho zberu údajov vo forme interview, priamo vo vybranej rómskej osade.

                                         

2. Experimentovanie stredoškolákov s alkoholom

Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom prieskumu zistiť skúsenosti a motívy stredoškolákov k užitiu alebo užívaniu alkoholu. Poukázať na jeho ľahkú prístupnosť, nebezpečnú kombináciu a dopad na ich užívateľa. Taktiež sa vo všeobecnosti zamerať  na problematiku drogových závislostí a možnosti prevencie.  Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter.

 

3. Pozitíva rozvodu očami jej aktérov

V súčasnosti je v našej spoločnosti trend nazerať na problematiku rozvodu len z negatívnej stránky, hlavne za účelom udržania rodiny za každú cenu.  Ale našim cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom prieskumu poukázať aj na pozitívne stránky rozvodu. Cieľom empirickej časti je prostredníctvom pološtruktúrovaného interview zmapovať názory a postoje informantov, ktorí rozvod vnímajú ako „vykúpenie“ a oslobodenie z ťažkej životnej rodinnej situácie.

 

4. Skúsenosti adolescentov s pornografiou na internete

Cieľ práce je orientovaný na zmapovanie skúseností a dôvodov, prečo  mladý človek vyhľadá, alebo vyhľadáva sexuálne aktivity prostredníctvom internetu. V práci sa zameriame aj na možné príčiny vzniku závislosti. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter.

 

5. Poruchy príjmu potravy v období dospievania

Cieľ práce je orientovaný na zmapovanie rizikových faktorov vzniku porúch príjmu potravy . Taktiež sa zameriava na možnosti preventívnych opatrení zo strany školy, prípadne aj rodiny. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter.

 

6. Názory súčasnej mládeže na užívanie marihuany

Cieľ práce je orientovaný na zmapovanie skúseností a dôvodov, prečo  mladý človek užije, alebo užíva ilegálnu drogu, ktorou je marihuana. Taktiež sa zamerať všeobecne na problematiku drogových závislostí a možnosti preventívnych opatrení zo strany školy, prípadne aj rodiny.  Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter.

 

7. Film ako výchovno-vzdelávací prostriedok v práci sociálneho pedagóga

Bakalárska práca je orientovaná na možnosti využitia filmu ako výchovno- vzdelávacieho prostriedku v práci sociálneho pedagóga na školách. Cieľom bude poukázať na možnosti využitia zaujímavej metódy pre žiakov v rámci diskusie o aktuálnych témach dnešnej doby. V empirickej časti bude študent realizovať prieskum na stredných školách s príručkou – Jeden svet na školách. Po dohode je možná zmena filmov.

 

8. Vízia budúcnosti očami klientov v krízových centrách

Cieľom práce je spracovať problematiku domáceho násilia a možnosti pomoci obetiam násilia v krízových centrách. V empirickej časti sa zameriame na víziu budúcnosti – nového života- klientov- mladých dospelých, ktorí našli dočasné riešenie ich ťažkej životnej situácie v krízovom centre.

  

9. Vízia budúcnosti očami osôb vo výkone trestu odňatia slobody

Cieľom práce je zmapovať  a analyzovať na vybranej vzorke informantov príčiny umiestnenia do väzby, analyzovať rodinné a sociálne prostredie informantov a zamerať sa na ich víziu budúcnosti po ukončení trestu odňatia slobody. Empirická časť bude realizovaná formou kvalitatívnej metodológie s využitím metódy pološtruktúrovaného interview, priamo s osobami vo výkone trestu odňatia slobody.

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia VUZ – pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) VUZ - pedagogicko - psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva v akademickom roku 2017/2018: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia – Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v akademickom roku 2017/2018: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Aktualizované informácie pre študentov HU a VJ ohľadom preklápania predmetov!

 • bakalárske štúdium VUZ: tu (aktualizované dňa 24.09.2015)
 • magisterské štúdium VUZ: tu (aktualizované dňa 24.09.2015)

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2017/2018: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Oznam pre študentov končiacich ročníkov

Prosíme študentov končiacich ročníkov, aby si stiahli aktuálne platné TÉZY na ŠTÁTNE SKÚŠKY: tu.