ŠVOUČ

Kto sa môže zapojiť?

Súťaž vyhlasuje dekan fakulty na otvorení nového akademického roka.

Do súťaže sa môže zapojiť každý študent pedagogickej fakulty v dennej i externej forme štúdia v jednej z týchto dvoch kategórií:

 • poslucháči 1. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.)
 • poslucháči 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.)

Účastník súťaže vypracuje prácu na tému, ktorá súvisí so študijným programom, ktorý študuje. Počas prípravy práce môže študent konzultovať s učiteľmi fakulty alebo inými odborníkmi (ak sa tak stalo, vo svojej práci to uvedie).

Práce môžu mať charakter:

 • teoretický
 • teoreticko-aplikačný
 • empiricko-výskumný charakter

Rozsah a formálne náležitosti ŠVOUČ práce

Rozsah práce:

 • 20-45 strán
 • riadkovanie 1,5
 • veľkosť písma 12
 • druh písma: Times New Roman
 • zarovnanie do bloku
 • rešpektovanie normy ISO 690
 • ako prácu ŠVOUČ môže študent/študentka predložiť časť svojej záverečnej prác:

- napr. bakalárskej, diplomovej – tá sa však môže zhodovať len v 30%, čiže práca ŠVOUČ musí byť na 70% odlišná od záver. Bc./Mgr. práce

- alebo prácu, ktorú spracoval na základe vypísaných tém určených pre ŠVOUČ

 • témy ŠVOUČ prác sú zverejnené nižšie
 • práca ŠVOUČ sa odovzdáva zviazaná v hrebeňovej alebo pevnej väzbe
 • súťažná práca sa predkladá v 3 exemplároch najneskôr do (termín bude upresnený) predsedovi komisie príslušnej sekcie