doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

 

Rok narodenia: 1954

 

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:

1973 – 1978 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: nemecký jazyk a ruský jazyk

1982 Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave, rigorózne štúdium (teória vyučovania nemeckého jazyka a literatúry), titul: PhDr. 

2004 Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave, doktorandské štúdium v odbore: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: teória vyučovania cudzích jazykov, vedecko-akademická hodnosť „philosophiaedoctor“ (PhD.)

2009 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitačné konanie v odbore pedagogika, vedecko-akademická hodnosť docent

 

Ďalšie kvalifikácie:

2012 Salzstiegel: Certifikát nadstavbového kurzu III celostnej pedagogiky (Aufbaukurs III)

2006 Daugavpils: Certifikát nadstavbového kurzu II celostnej pedagogiky (Aufbaukurs II)

2003 Český Krumlov: Certifikát nadstavbového kurzu I celostnej pedagogiky (Aufbaukurs I)

2001 Goethe-Institut Bratislava: Certifikát multiplikátora pre nemecký jazyk

1997 Slovenská technická univerzita Bratislava: Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške (záverečná práca Curriculá pre nemecký jazyk)

1995Österreich-Institut Bratislava: Certifikát multiplikátora pre nemecký jazyk

 

Pracovné zaradenie: docentka na funkčnom mieste (100% úväzok)

 

Predchádzajúce pracoviská:

1978 – 1997 stredoškolská učiteľka, Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa

1992 – 1997 metodička nemeckého jazyka na Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici

1998 – 2014 Katedra germanistiky, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

2014 – doteraz Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

 

 

Pedagogická činnosť

Základy didaktiky jazykov (prednáška, seminár)

Didaktika jazykov II (prednáška, seminár)

Didaktika jazykov III

Didaktika nemeckého jazyka pre predprimárny stupeň

Didaktika nemeckého jazyka pre primárny stupeň

Didaktika literatúry (prednáška, seminár)

Interkultúrne aspekty

Nové tendencie vo výučbe cudzích jazykov

Za obdobie posledných 5 rokov: Celostná pedagogika vo vyučovaní nemeckého jazyka, Kreatívne písanie, Projektové vyučovanie, Vizuálne médium vo výučbe nemeckého jazyka, Literárne texty, Testovanie, Hry vo vyučovaní cudzích jazykov, Čítanie s porozumením, Nemecké kultúrne štúdie.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Vo svojej vedeckej činnosti sa Ivica Kolečáni Lenčová orientuje na didaktiku literatúry vo výučbe cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk (empirické výskumy zamerané na analýzu edukačných konštruktov z aspektu literárnej zložky, vzťah učiteľa a budúceho učiteľa k implikovaniu literatúry do výučby nemeckého jazyka). Ťažiskovými témami je teória a výskum učebných textov a učebníc nemeckého jazyka so zameraním na literárnu a kulturologickú oblasť. Ďalšími oblasťami jej vedeckej činnosti sú vizuálne médiá v cudzojazyčnom vzdelávaní vo vzťahu ku komplexnému rozvoju žiaka, kulturologické nasmerovanie didaktiky cudzích jazykov – umelecké artefakty a ich miesto v cudzích jazykoch. V súvislosti s uvedenými prioritami sa venuje implementácii alternatívnych vyučovacích koncepcií do pedagogického procesu (celostná pedagogika, humanistické postupy v cudzojazyčnej edukácii). Zaoberá sa kreatívnym písaním, projektovou metódou a netradičnými postupmi vo vyučovaní cudzích jazykov, intenzívne sa venuje možnostiam uplatnenia umeleckých artefaktov (hlavne výtvarných, literárnych a hudobných) do vyučovania nemeckého jazyka.

 

Riešenie výskumných úloh v rámci projektov

Účasť vo vzdelávacích projektoch:

NFP26110130868 Digitalizácia štátnych vzdelávacích obsahov pre základné a stredné školy (členka tímu predmetu Umenie a kultúra);

NFP v rámci operačného programu vzdelávanie – Konvergencia: NUTS III, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú pre celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja a Regionálny rozvoj: NUTS III, Opatrenie 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský samosprávny kraj: Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách; koordinátorka za TU Zvolen.

 Spoluriešiteľka a garantka projektov GI (Goethe-Institut) v Bratislave (1998 – 2013) ( tvorba učebnicového komplexu „Schau mal” 1 – 4, Dobrodružstvo s nemčinou, atď., 2001 – 2004: Goethe-Institut, Robert Bosch Stiftung, projekt Vzdelávania multiplikátorov pre nemecký jazyk v Českej a Slovenskej republike, odborná garantka).

Účasť v grantových projektoch:

Multimediaund Internet in der Lehrerausbildunglernen, schválený Európskou komisiou v septembri 1999 v rámci programu SOKRATES (Partneri: Universität-Gesamtschule Essen, MC Banská Bystrica, ChrisChurchCollegeCanterbury Veľká Británia); spoluriešiteľka

SOKRATES 71187-CP-1-1999-1-DE-ODL-ODL , spoluriešiteľka;

71520-CP-2-2000-1-AT-COMENIUS-C 3.1 ECML Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlichheterogenzusammengesetztenSchulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik, koordinátorka za Slovenskú republiku;

Erasmus LifelongLearningProgramme, IntensiveProgrammes (IP) LLP/AT – 230/16/10 HumanistischePädagogik, HeterogenitätundPersönlichkeitsbildung, koordinátorka za Slovenskú republiku;

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita Príprava spoločného študijného programu (NFP v rámci OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, rámcová aktivita 1.2.1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ), spoluriešiteľka;

NFP v rámci OPV-2009/1.2/01-SORO pre operačný program Vzdelávanie: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch, aktivita Príprava spoločného študijného programu (opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, rámcová aktivita 1.2.1: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov, spoluriešiteľka;

 Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ. ITMS kód: 26110230109Číslo zmluvy: 029/2013/1.2/OPV, koordinátorka.

KEGA 042UK4/2014: Konfrontačná analýza ustálených slovných spojení v nemčine a slovenčine, spoluriešiteľka.

KEGA 051UK-4/2016
Prehĺbenie vyučovania kultúry a umenia v študijnom programe "nemecký jazyk a literatúra" prostredníctvom blended-learningu, hlavná riešiteľka

 

Pozvané prednášky (v zahraničí)

Štatút hosťujúcej profesorky –  Universita´ deglistudi di Catania, Facoltà di Lingue e LetteratureStraniereRagusa v akademických rokoch 2000/2001 – 2013/2014.

Hosťovské prednášky zamerané na vybrané oblasti didaktiky výučby nemeckého jazyka (Literárny text vo vyučovaní nemčiny, Kreatívne písanie, Projektové vyučovanie, Obraz a text, Čítanie s porozumením atď.) – výber: Friedrich-Schiller-Universität v Jene, GI v Prahe, v Novom Sade, na XII. Medzinárodnej konferencii Zväzu učiteľov nemčiny Rumunska v Mangalii, 2003, 2012 PhilologicalSchool of HigherEducation in Wroclaw, 2012, Celje, Univerzita Ljubljana, UniversidadNacionalAutónoma de México, 26. 6. – 9. 7. 2014, cyklus prednášok a workshopov Gestaltpädagogik in der fachdidaktischenWeiterentwicklung der Lehrenden, Lehreraus- und -weiterbildung in der Slowakei, Bildungssystem in der Slowakei, Kompetenzerweiterung der Lehrerdurch  gestaltpädagogischeAnsätze, Universidad Nacional Autónoma de México, 2. 3. – 5. 4. 2016: „Pedagogia Gestalt. Impulsos teóricos y sus aplicaciones concretas“ (Celostná pedagogika. Teoretické impulzy a ich konkrétne aplikácie), 4. 4. 2016: prednáška Visuelles Medium, Kreativität und Gestaltpädagogik im Fremdsprachenunterricht

 

Prednášková činnosť v zahraničí – výber

2000Erfurt, PädagogischeHochschuleInstitutfürGermanistik (SOKRATES-ERASMUS) prednášky a semináre Lehrwerkentwicklung in der Slowakei (LehrwerkeSchau mal! 1-3 fürJugendlichemitMittelstufenkenntnissen), Kunst im DaF-Unterricht (Musik), Literaturdidaktik /Auswahlkriterien, AufgabenundÜbungen

2001Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov UmgangmitdeutschenTextenuntersprachlichen, landeskundlichenundinterkulturellenAspekten. 1. Stufe

2002Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov UmgangmitdeutschenTextenuntersprachlichen, landeskundlichenundinterkulturellenAspekten. 2. Stufe

2003Ragusa, Universitadeglistudi di Catania 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov KreativesSchreiben im Deutschunterricht: TheorieundPraxis. 1. Stufe

2004Ragusa, Universitadeglistudi di Catania 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov KreativesSchreiben im Deutschunterricht. 2. Stufe

2005Ragusa, Universitadeglistudi di Catania 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov a workshopov Vom Text zum Projekt

2006Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Bildund Text

2007Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 2-týždňový cyklus prednášok a seminárov Leseförderung: Text undBild

2008 Jena, Friedrich-Schiller-Universität, týždenný cyklus prednášok a seminárov Steigerung der LesefähigkeitundkreativeTextarbeitamBeispiel „PhantasielandLesen”,Internationale Projekte zuminterkulturellenLernen (GeschichteundGegenwartaneinemTag)

2010 Brno, Masarykova univerzita, týždenný cyklus prednášok a seminárov KreativeTextarbeitundSteigerung der LesefähigkeitamBeispiel des UmgangsmitliterarischenTexten, kreativesSchreiben

2012Celje (Slovinsko) 16. 8. – 19. 8. 2012, GESTALTPÄDAGOGIK HEUTE UND MORGEN – eineBewegungmitZukunft

2013Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 9.- 10.5.2013, KontrastivePerspektiven im DeutschenSprach- und Kulturerwerb

2013Wroclaw, Philological School of HigherEducation, 1. 6. 2013, Kunstwerke im DaF-Unterricht

2014Ragusa, Universita degli studi di Catania,   28.04. – 02.05. 2014, Leseverstehen im DaF-Unterricht. Kulturgeprägte Texte alsStimulizumKulturvergleichJihočeská univerzita, České Budějovice Deutsch ohne Grenzen – Němčina bez hranic, 16. – 19. 9. 2014, BildendeKunst im interkulturellen DaF-Unterricht: Avantgarde und Moderne

2015 Ragusa, Universita degli studi di Catania Hybläer Studientage der Germanistik III. GiornateIbleedellaGermanistica III.18. – 25. 5. 2015, ZumsprachlichenundkulturellenPotential von Comics im DaF-Unterricht

2016 Ragusa, Universitadeglistudi di Catania, 16. 5. – 20. 5. 2016, prednášky a semináre Bilder als Stimuli zum interkulturellen Verständnis

Universidad Nacional Autónoma de México, 2. 3. – 5. 4. 2016: 3. 3., 5. 3. 2016: dvojdňový seminár pre študentov univerzity a doktorandov so zameraním na celostnú pedagogiku Pedagogia Gestalt, 7. 3. – 9. 3. 2016: konferencia DaF Kongress Mexico Landeskunde im Globalisierungskontext zwischen Theorie und Praxis; vystúpenie s prenáškou Zugänge zu Bildern finden: Avantgarde und Moderne im DaF-Unterricht , 30. 3. 2016: Celodenný seminár Conceptos y Métodas Pedagógicas de la Gestalt en la práctica, 31. 3. – 1. 4. 2016: seminár Gestalt. El potencial didactico del arte y la narrativa en el aula

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA, 27. 5. – 28. 5. 2016: medzinárodná konferencia Crossing Boundaries in Culture and Communication (Noi orizonturi în cultură şi comunicare), prednáška Ästhetisches und kulturelles Lernen mit Kunstbilder

 

Od roku 1994 – prednášková a lektorská činnosť pre GI (Goethe-Institut) v Bratislave, HueberVerlag, Mníchov a RFZ pri Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UMB,   vedenie tvorivých dielní pre žiakov ZŠ a SŠ

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách – výber

1999Klagenfurt, UniversitätKlagenfurt (22. 9. – 25. 9.) 4. TagungDeutschdidaktik

2002 Univerzita v Trieri a v Mainzi, SRN (máj – júl), DAAD štipendium

2003 Český Krumlov. Projekt COMENIUS-C 3.1: GestaltpädagogikalsBrückezumFremden (celoeurópsky kurz celostnej pedagogiky)

2006Daugavpils. Program SOCRATES/Comenius .2C GestaltpädagogikalsBrückezumFremden – Förderung von Lehrerkompetenzenund der Lernkultur in Europa.

2007Gutenberg-Gymnasium, Mainz, SRN (13. 6. – 5. 7.), odborná stáž a sprevádzajúci pedagóg víťazov celoslovenského kola olympiády v nemeckom jazyku

2007 Friedrich-Schiller-Universität Jena, SRN, 66. medzinárodný letný kurz Deutsch in der globalisiertenWelt – AktuelleFragen der VermittlungdeutscherSprache, Literatur, Kulturund Politik

2010 Ludwig-Maximilians-Universität, InstitutfürDeutschalsFremdsprache, Mníchov, SRN. (15. 10. – 15. 12. 2010), DAAD štipendium

2016 Universidad Nacional Autónoma de México, 2. 3. – 5. 4. 2016: „Pedagogia Gestalt. Impulsos teóricos y sus aplicaciones concretas“, štipendium SAIA

 

Členstvo  v medzinárodných a domácich odborných orgánoch, redakčných radách, komisiách a pod.:

- členka rakúskej spoločnosti pre výučbu nemčiny ako cudzieho jazyka (ÖDaF)

- členka Medzinárodného zväzu celostnej pedagogiky (GPV)

- členka medzinárodnej germanistickej spoločnosti MitteleuropäischerGermanistenverband

- členka redakčnej rady medzinárodného časopisu BrünnerHefte. DeutschalsFremdsprache

- členka redakčnej rady medzinárodného didaktického časopisu Mosaik so zameraním na teóriu a prax výučby nemeckého jazyka v regióne južnej Európy (2004– 2008)

- členka Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska (SUNG)

- od roku 2012: členka komisie č. 2 KEGA

- oponentka habilitačných, dizertačných a diplomových prác UK Praha, MU Brno, UK Bratislava, UCM Trnava

- posudzovateľka projektov KEGA, APVV, SAAIC (LEONARDO, VETPRO)

- členka Celoštátnej komisie Olympiády nemeckého (1992 – 2007)

 

                

Zoznam publikácií

Zoznam publikácií do r. 2014