Zóna pre študentov a zamestnancov

Študijní poradcovia

ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA

  • poradkyňa pre celé štúdium: Mgr. art. Blanka Pavlovičová, PhD.
  • poradca pre Erasmus: doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

KORDINÁTORI

  • koordinátor externého štúdia: Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.
  • koordinátor rigorózneho štúdia : prof. Mgr. art. Stanislav Zamborský, ArtD.