Zamestnanci

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. (poverený vedúci katedry)

Mgr. art. Ivan ŠILLER, ArtD. - vedecko-výskumný pracovník

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.
– klavirista, pedagóg, organizátor, autor viacerých edukačných projektov, spiritus agens slovenského hudobného života posledných dekád. Hru na klavíri študoval na HTF VŠMU (D. Varínska), na Kráľovskom konzervatóriu v Gente(D. Vandewalle), ako štipendista v USA (TanglewoodMusic Center), Kanade (Banff Centre for the Arts)a Nemecku (Ferienkurse fűr Neue Music Darmstadt). Venuje sa  sa interpretácii súčasnej hudby, ansámblovej i sólovej hre a hudobnej reinterpretácii výtvarných diel. Rád spolupracuje s inými hudobníkmi, s ktorými tvorí rôzne zoskupenia: Cluster Ensemble, Ensemble Ricercata alebo PragueModern. Okrem pôsobenia na Katedre hudobnej výchovy PdF UK vytvára vlastné vzdelávacie projekty: VENIAcademy, detské workshopy zamerané na improvizáciu, grafické partitúry a experimentálnu hudbu Sound orchestra a i.Je autorom viacerých hudobných projektov, festivalov a koncertných cyklov. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM – Slovak section), s ktorou pripravil hudobný počin roka 2013 – ISCM World New MusicDays, je tiež členom predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska.

„Hudba nekončí Mozartom,“ hovorieval môj pedagóg Daan Vandewalle. Dopĺňam, že hudba sa nekončí ani Rachmaninovom. Hudbu nemožno ‚zastaviť‛. Stále budú vznikať nové skladby plné originálnych nápadov a zvukov. To však neznamená, že Mozart alebo Ravel už nie sú aktuálni, nie sú ‚súčasní‛. Práve naopak. Cez súčasnosť lepšie vidíme hodnoty minulosti. Osobne sa rovnako dokážem nadchnúť hudbou Philipa Glassa i Johanna Sebastiana Bacha. A ak by som mal menovať troch najobľúbenejších autorov a ich diela, určite by nechýbal Schubert a jeho tri posledné klavírne sonáty. Súčasne sa dokážem tešiť z každej dobrej skladby slovenského autora.“

prof. Mgr. art. Stanislav ZAMBORSKÝ, ArtD. - vedecko-výskumný pracovník

prof. Mgr. art. Stanislav Zamborský, ArtD. 

– štúdium na Konzervatóriu v Košiciach ukončil maturitnou skúškou v odbore husle a klavír. Po ukončení vysokoškolského štúdia (VŠMU Bratislava, Hudobná akadémia F. Liszta Budapešť), pôsobil ako pedagóg klavírnej hry na PF UK a HTF VŠMU, od roku 1990 ako docent a od roku 1997 ako profesor. Zastával funkcie dekana i prodekana HTF.

Koncertne začal vystupovať už počas štúdií. Zúčastnil sa umeleckých súťaží, na ktorých získal ceny (Praha, Utrecht). V roku 1970 vystúpil na Interpódiu mladých v rámci BHS, kde okrem ocenenia získal aj ponuky na domáce a zahraničné vystúpenia. Významným umeleckým počinom jeho kariéry bol záverečný koncert umeleckej ašpirantúry na VŠMU, na ktorom uviedol tri sólové koncerty s orchestrom (Mozart, Prokofiev, Ravel).

Bol sólistom Štátnej filharmónie Košice, vystupoval s významnými domácimi i zahraničnými orchestrami a dirigentmi. Absolvoval veľké množstvo recitálov doma i v zahraničí. Viackrát koncertoval v bývalom ZSSR, Nemecku, Bulharsku, Poľsku, Taliansku, Francúzsku, Švédsku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Kuvajte, Jeruzaleme, Južnej Kórei i na Kube. Významná je jeho komorná spolupráca so slovenskými interpretmi a činnosť v Klavírnom triu Istropolitanum. Realizoval nahrávky pre vydavateľstvá Opus, Arietta, Donau, RadioLeRomand, Hilversum, ako aj nahrávky pre české a slovenské televízne a rozhlasové vysielanie. Jeho repertoár obsahuje základné diela klavírnej literatúry všetkých štýlových období. Za interpretačnú činnosť získal Cenu Frica Kafendu (BHS 1995) a Cenu hudobnej kritiky (BHS 1996). Umelecké aktivity spája Stanislav Zamborský s pedagogickou prácou, ktorej súčasťou je aj publikačná činnosť. Napísal vysokoškolské skriptá Literatúra klavíra, Slovenská klavírna tvorba, Stručný prehľad všeobecnej náuky, foriem a dejín hudby, ako aj publikáciu Hudba klavíra a Klavírne koncerty W. A. Mozarta.

 

 

 

 

doc. Mgr. Daniel MATEJ, ArtD. - garant štúdia

Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.

skladateľ, interpret, organizátor a pedagóg, vedúca osobnosť svojej generácie. Študoval kompozíciu a hudobnú teóriu na HTF VŠMU, na Conservatoire national supérieur v Paríži a na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu.Medzi jeho učiteľov skladby patria Louis Andriessen, Juraj Beneš, Betsy Jolas, Ivan Parík a ď. V roku 1995 bol pozvaný do Berlína ako „composer-in-residence“ v rámci umeleckého programu DAAD. V rokoch 1996 – 2014 pedagogicky pôsobil na HTF VŠMU, od roku 2011 na Katedre hudobnej výchovy PdF UK, od roku 2013 aj na JAMU v Brne. V roku 1987 inicioval vznik súboru VENI ensemble, ktorý patrí k najvýznamnejším ansámblom zameraným na novú hudbu v česko-slovenskom kontexte. V roku 1990 inicioval prvý medzinárodný festival súčasnej hudby na Slovensku, Večery novej hudby, ktorého bol hlavným dramaturgom i umeleckým riaditeľom. V roku 2010 vytvoril – ako prirodzené vyústenie dlhoročných interpretačných a pedagogických aktivít – spolu s Mariánom Lejavom a Ivanom Šillerom projekt VENI ACADEMY. Ako skladateľ, interpret a organizátor hudobných podujatí spolupracoval s mnohými významnými osobnosťami súčasnej hudby (R. Aitken, L. Andriessen, G. Bryars, J. Cage, H. Davies, Ch. Fennesz, Z. Gyöngyössy, G. Müller, Ch. Newman, O. Yoshihide, S. Reich, J. Rose, E. Sharp, D. Vandewalle, M.Varga a i.) Jeho diela sú pravidelne uvádzané na domácich aj zahraničných pódiách. Je autorom viacerých zvukových inštalácií, ktoré vzišli zo spolupráce s domácimi aj zahraničnými výtvarnými umelcami. Hudba Daniela Mateja je zaznamenaná na viacerých kompaktných diskoch z domácej aj zahraničnej produkcie.

 

Život hudobného diela je kompletný až vtedy, keď prejde štyrmi fázami: zrodu (kompozíciou), predvedenia (interpretáciou), počúvania (percepciou) a fázou ‚vlastného života‛ (recepciou). Aj hudobná edukácia sa ‚skompletizuje‛ až vtedy, keď integruje všetky fázy hudobného diela. Preto mám v predmetoch, ktoré vyučujem, túto skutočnosť neprestajne na zreteli. V hudobnej analýze hľadáme odpovede na otázky ‚prečo‛ a ‚ako‛ dielo vzniklo. Snažíme sa pochopiť hudobné myslenie skladateľa. Na dejinách zase skúmame, ako sa hudobné myslenie vyvíjalo v čase a tiež hľadáme odpovede na otázky ‚prečo‛ určitý druh hudby vznikal v tom či onom historickom období. Na hudobných dielňach sa v ansámblovej hre zase vžívame do úlohy skladateľa – interpreta a približujeme sa podstate hudby prostredníctvom jej zvukového stvárňovania. Verím, že sa tak dotýkame všetkých fáz hudobno-tvorivého procesu, vzájomne si pomáhame HUDBE porozumieť a vyzbrojiť sa k tomu, aby sme boli schopní pomáhať jej k ‚vlastnému životu‛... Ja osobne pri tom zažívam väčšinou obrovskú radosť a túto radosť sa snažím sprostredkovať i mojim študentom. A verím, že ju tak zažívame spolu...

doc. PaedDr. Sergej MIRONOV, CSc. - garant štúdia

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

– je absolventom Hudobnej fakulty v Moskve v odbore Zborové dirigovanie (1974). V roku 1986 získal akademický titul PaedDr. (Teória vyučovania hudobnej výchovy, PF Nitra). V roku 1993 získal titul kandidáta vied (FiF UK, Bratislava). V roku 1997 sa habilitoval za docenta na PdF UK v Bratislave. Ako úspešný dirigent vysokoškolského speváckeho zboru Comenius, z ktorého vzišli viacerí speváci pôsobiaci v profesionálnych umeleckých telesách doma i v zahraničí, a speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena, získal na domácich a zahraničných súťažiach niekoľko desiatok ocenení. S obidvomi telesami realizoval viaceré nahrávky. Je tiež dirigentom a umeleckým vedúcim speváckeho zboru Zvon v Seredi a vokálnych ansámblov Danubia Singers a Vocalfive a autorom viacerých odborných publikácií o problematike zborového spevu. Na Katedre hudobnej výchovy, kde pôsobí nepretržite od roku 1974, vyučuje predmety Zborový spev, Vokálny ansámbel a Zborový spev a dirigovanie. Za svoju pedagogickú a umeleckú prácu získal viacero ocenení od vedenia Univerzity Komenského, ale tiež Pamätnú medailu prezidenta SR Michala Kováča(1993), Pamätnú plaketu rektora Univerzity Mastrangelo (Valencia, 2000) a Ďakovný list Ministerstva školstva SR (2009).  

 

V pedagogickej činnosti preferujem nielen prípravu študentov na učiteľské pôsobenie, ale aj na umelecké aktivity. Odborná príprava poslucháčov učiteľstva hudby v predmetoch, ktoré vyučujem, sleduje okrem komplexného rozvoja osobnosti učiteľa hudby tiež prehĺbenie záujmu študentov o zborový spev a zdokonaľovanie sa v práci zbormajstra (špecializácia: zborový spev a dirigovanie) s možnosťou rozšírenia profesionálneho pôsobenia v umeleckých inštitúciach a telesách.

Mgr. art. Tomáš. BOROŠ, ArtD., PhD. - odborný asistent

Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.

– po skončení štúdia na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (hudobná výchova v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou) pokračoval v štúdiu kompozície a hry na klavíri na HTF VŠMU (V. Bokes, Z. Paulechová-Niederdorfer). Od roku 1995 pôsobí v Slovenskom rozhlase ako hudobný redaktor. V rokoch 2005–2010 vyučoval hru na klavíri a kompozíciu na ZUŠ Exnárova. Od roku 2010 je vysokoškolským pedagógom na Pedagogickej fakulte UK, v rokoch 2012–2015 bol vedúcim Katedry hudobnej výchovy. Na Cirkevnej základnej škole Narnia vedie experimentálnu triedu, realizuje tiež workshopy pre učiteľov i deti. Jeho hudobné diela zaznievajú na koncertoch, festivaloch, sú súčasťou profilových CD albumov slovenských interpretov (VENI ensemble, E. Letňanová, M. Paľa, E. Šušková). Spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodicko-pedagogickým centrom. V roku 2015 mu vychádza zbierka modelov pre elementárnu improvizáciu a kompozíciu Skladačky.

 

Predmety, ktoré vyučujem sú vymedzené súradnicami hudba – hudobné činnosti – hudobné schopnosti. Väčšinou majú charakter workshopu, v centre ktorého je hudobný zážitok a v rámci ktorého sa všetko skúša „na vlastnej koži“. Až následne prichádza teoretické uchopenie prežitej skúsenosti. Ako sprostredkovať hudbu druhému človeku? Ako byť v hudbe, ako hudbu zhmotniť, ako ju cítiť a vnímať? To sú niektoré z podstatných otázok, ktoré spolu so študentmi riešime. A ešte jednu, azda najpodstatnejšiu: Ako dobre učiť?

Mgr. art. Branislav DUGOVIČ, ArtD. - odborný asistent

Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

– ako klarinetista je jedným z najvyhľadávanejších slovenských umelcov svojej generácie, s istotou sa pohybuje vo viacerých žánroch vrátane improvizovanej hudby. Pôsobí v súboroch súčasnej hudby (Cluster Ensemble, Ensemble Ricercata), je členom Bergerovho tria, no hráva aj v skupine Bukasový masív či v kapele Jany Kirschner. Branislav Dugovič študoval hru na klarinete na Konzervatóriu a HTF VŠMU v Bratislave (J. Luptáčik st., R. Šebesta), absolvoval majstrovské kurzy u významných zahraničných pedagógov (R. Wehle, M. Lethiec, A. Brandhoffer).Učil na základných umeleckých školách, konzervatóriách, bol tiež odborným asistentom na VŠMU. Je lektorom v projekte VENI Academy, s ktorým získal ocenenie Radio_Head Awardza CD Rolling Tones. Na Katedre hudobnej výchovy vyučuje hru na klarinete, saxofóne a komornú hru.

 

Dýchanie, tvorba tónu, artikulácia, prstová technika a ich uplatnenie v pedagogickej práci. Tým všetkým sa na hodinách so študentmi zaoberáme. Okrem toho spoznávame inštruktívny repertoár, venujeme sa komornej hre (duo, trio, kvarteto), študujeme súčasné techniky hry, odbornú literatúru, hovoríme o internetových zdrojoch, diskutujeme o možnostiach ako využiť všetko, čo sme sa naučili v praxi. V rámci komornej hry sa naučíme základy improvizácie v rámci jednoduchých foriem (piesňové formy, bluesová dvanástka), zoznámime sa s harmóniou v praxi, vyskúšame si minimal music a iné zaujímavosti. Budeme hudbu počúvať, diskutovať o nej, ale hlavne ju spolu hrať, či už komponovanú alebo improvizovanú...

Mgr. art. Blanka PAVLOVIČOVÁ, PhD. - odborná asistentka, študijná poradkyňa

Mgr. art. Blanka Pavlovičová, PhD.

– pedagogička hry na husliach,etablovaná komorná a ansámblová hráčka najmä v oblasti starej, ale tiež súčasnej hudby, ktorá pôsobí na Slovensku i v zahraničí. Študovala hru na husliach na konzervatóriách v Košiciach a v Bratislave a improvizáciu, komornú hru a hru na barokových husliach na prestížnych vzdelávacích inštitúciách v Nemecku: Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ v Drážďanoch a Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku. Titul PhD. získala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Počas štúdia dostala štipendiá DAAD a Štipendium nadácie Brücke/Most Stiftung, zúčastnila sa tiež na viacerých majstrovských kurzoch u osobností ako John Holloway, Peter Zajíček a i. Pôsobí v súboroch Czech Ensemble Baroque, Baroque ensemble Leipzig, Musica Florea, Haydn Sinfonietta Wien a Solamente naturali. Okrem umeleckej kariéry má aj bohaté pedagogické skúsenosti: hru na husliach učila v Nemecku, ale tiež na Konzervatóriu v Košiciach, na Prešovskej univerzite, Katolíckej univerzite v Ružomberku, od roku 2014 je členkou Oddelenia starej hudby na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Na Katedre hudobnej výchovy učí hru na husliach a vedie interpretačný seminár v rámci predmetu Teória a dejiny hudby.

 

Každý hudobník je v istom zmysle rozprávačom, preto sa na hodinách hry na husliach so študentmi snažíme o zdokonaľovanie ‚hudobného jazyka‛ aby sa prostredníctvom svojho nástroja dokázali čo najzrozumiteľnejšie a najpresvedčivejšie vyjadrovať. Samozrejmosťou je spoznávanie komorného i sólového repertoáru jednotlivých období, oboznamovanie sa s domácimi i zahraničnými metodikami husľovej hry a riešenie technických a výrazových problémov, ktoré možno zužitkovať v umeleckej i pedagogickej práci. V rámci dejín hudby sa zaoberáme štýlovými špecifikami jednotlivých historických období a oboznamujeme so základmi tzv. historicky poučenej interpretácie.   

Mgr. art. Eva PLESNÍKOVÁ, PhD. - odborná asistentka

Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

– je absolventkou Konzervatória v Bratislave (M. Móryová) a VŠMU (G. Papp), kde sa špecializovala na koncertný a operný spev. Titul PhD. získala naPdF UK v Bratislave.

V rokoch 1982–2001 bola sólistkou Spevohry Novej scény v Bratislave, kde vytvorila veľké množstvo postáv (Čardášová princezná, My Fair Lady, Cigánsky barón, Veselá vdova, Kráľ bláznov, Grand Hotel a i.) V rokoch 1982–2002 pôsobila ako sólistka komorného súboru Chorea Antiqua a Musica Bratislava. Pedagogicky pôsobí od roku 1976, vyučovala na Konzervatóriu v Bratislave, na VŠMU a na viacerých základných umeleckých školách, kde je aktívna i v súčasnosti. V rokoch 2004 – 2010 bola metodičkou praxe študentov Konzervatória v Bratislave, je členkou predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska (výbor pre ZUŠ), atestačnej komisie ŠPÚ, domácich aj medzinárodných komisií speváckych súťaží (Medzinárodná spevácka súťaž v jazzovom a populárnom speve Zlatá loutna Třinec ČR). Publikovala viacero hudobno-pedagogických štúdií v zborníkoch z domácich i zahraničných konferencií. Na Katedre hudobnej výchovy vyučuje hudobno-pedagogické predmety špecializácie spev. Je tiež tajomníčkou katedry a študijnou  poradkyňou.

Mgr. Andrej ŠUBA, PhD. - odborný asistent

Mgr. Andrej Šuba, PhD.
Absolvoval štúdium hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte (1996–2001) a hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998–2004), kde v roku 2010 obhájil dizertačnú prácu (školiteľ prof. Ľubomír Chalupka ). Od roku 2006 pracoval v Hudobnom centre ako redaktor odborného mesačníka o klasickej hudbe a jazze Hudobný život (v rokoch 2008–2010 zastával post šéfredaktora). Zúčastňuje sa muzikologických podujatí, publikoval štúdie v Slovenskej hudbe a v zborníku Katedry hudobnej vedy Musicologica Istropolitana. Jeho publicistické príspevky a kritiky vyšli v týždenníkoch domino fórum a .týždeň, v časopisoch Hudobný život, Hudba, Harmonie a v denníku Sme. Pravidelne píše sprievodné texty ku koncertom Slovenskej filharmónie a Bratislavských hudobných slávností. Je členom prípravných výborov festivalov Konvergencie a Dni starej hudby, v roku 2012 bol dramaturgom Stredoeurópskej hudobnej akadémie eduMEMA. Venuje sa dejinám hudobnej kultúry s dôrazom na hudbu 18. storočia, dejinám hudobnej teórie, zaujíma sa tiež o otázky vzťahu hudby a spoločnosti a o problematiku kritickej reflexie a verbálnej interpretácie hudobných diel. Na Katedre hudobnej výchovy vyučuje dejiny hudby, hudobnú teóriu, hudobnú psychológiu a hudobnú estetiku. Je tiež externým pedagógom Katedry hudobnej vedy, kde prednáša dejiny hudobného klasicizmu.

Mgr. art. Eva ŠUŠKOVÁ, ArtD. - odborná asistentka

Mgr. art. Eva Šušková, ArtD.

– zanietená propagátorka slovenskej hudby a diel súčasných slovenských skladateľov, kritika oceňuje jej tvorivý vklad pri interpretácii klasikov hudby 20. storočia. Absolvovala štúdium spevu na HTF VŠMU (V. Stracenská), kde v roku 2013 obhájila aj dizertačnú prácu (P. Mikuláš). Svoj umelecký obzor si rozširovala na kurzoch v Rakúsku, Maďarsku aČeskej republike (R. Hardy, P. Dvorský, S. Ghazarian). Paralelne s pedagogickými a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba o. z. Albrechtina, autorské projekty secret VOICE, VOICEssion a detský projekt Človekofón) sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného hudobného života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko) stvárnila niekoľko významných postáv (Tatiana, Desdemona, Rusalka, Suzel, Fiordiligi). Scénicky naštudovala monodrámy Arnolda Schönberga Pierrot Lunaire a The Raven od Toshia Hosokawu. Na konte má uvedenie a nahrávku Hummelovej opery Mathilde de Guise, ale aj kreáciu premiér šiestich pôvodných slovenských opier (Beneš, Kubička, Solovic). Ako sólistka sa predstavila na mnohých významných európskych festivaloch (Gaida, Lost & Found, Pražské premiéry, BHS, Melos Étos, Zémpléni fesztivál, Neuen Musik in Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby,  a i.), kde spolupracovala s orchestrami a súbormi Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Capella Istropolitana, Ostravská filharmonie, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester a ďalšími. Nahrávala pre Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond, Diskant a Real Music House.V roku 2013 získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Mladý tvorca.

 

Prepojiť hlasovú a intonačnú výchovu je skvelá myšlienka! Vedieť intonovať nie je iba schopnosť správne zaspievať interval či rozoznať akord. Paralelne s tým rozvíjame svoju hudobnú predstavivosť, pamäť, harmonické cítenie a učíme sa orientovať v horizontálnom i vertikálnom hudobnom priestore. Poznanie špecifík hlasového ústrojenstva a základov hlasovej techniky je pre každého pedagóga nepostrádateľnou pomôckou v pedagogickej praxi. Vďaka realizácii rozličných hudobných hier, interpretácii zaujímavých (vo veľkej miere grafických) hudobných zápisov, ale aj vďaka fenoménu improvizácie, sa obe zložky predmetu prirodzene prepájajú a získané zručnosti jednoduchšie zautomatizujú.

Mgr. art. Miloš TOMAŠOVIČ, PhD. - odborný asistent

Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD.

– študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži). V rokoch 1995 – 2010 bol členom Bratislavského gitarového kvarteta, s ktorým koncertoval na najvýznamnejších európskych festivaloch. Jeho hru si možno vypočuť na CD Musica Academica (Slovart Records), Bratislava Guitar Quartet (Akcent) a Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič (Hevhetia). Po obmedzení koncertných aktivít sa od roku 2010 venuje najmä pedagogickej a lektorskej činnosti. Od roku 1989 vyučuje na základnej umeleckej škole v Bratislave, od roku 1995 je externým pedagógom na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša. V rokoch 2012 – 2013 bol vedúcim skupiny strunových nástrojov pre tvorbu Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ. Je spoluorganizátorom Medzinárodného festivalu J. K. Mertza, pôsobí ako člen v porotách slovenských i medzinárodných súťaží. 

 

 

Mgr. art. Fero Király - externý pedagóg

Mgr. art. Fero Király

– inovatívny pedagóg, umelec a klavirista, ktorý hľadá tvorivé prepojenia hudby s digitálnymi technológiami a novými médiami bez toho, aby sa vytratili radosť z hudby a ľudský rozmer tohto umenia. Je absolventom gymnázia, študoval na Konzervatóriu v Košiciach, na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na HTF VŠMU v Bratislave. Je spoluzakladateľom súboru súčasnej hudby Cluster Ensemble, pôsobí ako stály člen VENI Ensemble a URBAN Hudak. Na scéne súčasnej hudby je na Slovensku i v zahraničí aktívny ako sólista, komorný hráč, improvizátor a experimentátor. V domácom kontexte patrí k priekopníkom a propagátorom hudby Philipa Glassa. Okrem súkromného vyučovania sa venuje tiež workshopom, tvorbe vlastných pomôcok a nástrojov (vrátane autorského softvéru). Z jeho pedagogických aktivít zarezonovali zbierka skladieb pre deti Botanická záhrada a workshopy s vlastným elektronickým nástrojom nazvaným ZVUKODROM. Na Katedre hudobnej výchovy vyučuje predmet Hudobné softvéry.

 

 

 

 

 

 

Mgr. art. Věra RAŠKOVÁ, ArtD. - odborná asistentka

Mgr. art. Věra RAŠKOVÁ, ArtD.

študovala hru na flaute na Konzervatóriu v Kroměříži a na HTF VŠMU (M. Jurkovič), kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Zúčastnila sa študijných pobytov vo Francúzsku (Conservatoire v Saint-Maur des Fossés v Paríži, I. Ribera) a na Konzervatóriu v Évry (G. Burgos), kde sa venovala hre na flauto traverso. Od roku 1990 pôsobí v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu. Je zakladajúcou členkou dychového kvinteta I fiati, spolupracovala s orchestrami Cappella Istropolitana, Musica aeterna a VENI ensemble. Má pedagogické skúsenosti z rôznych stupňov umeleckého vzdelávania, pôsobila ako odborná asistentka prof. Miloša Jurkoviča na VŠMU(2004–2005), vyučovala hru na flaute na Konzervatóriu v Plzni (2008–2011) a na LŠU v Kyjove (2007–2011).

Mgr. art. Zuzana ZAMBORSKÁ, ArtD., PhD. - externý pedagóg

Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD.

¬ študovala na Konzervatóriu v Bratislave (Brigita Starostová), v roku 2001 ukončila štúdium na VŠMU (prof. Ida Černecká). Vzdelanie si doplnila ročným pobytom vo švajčiarskom Fribourghu pod vedením brazílskeho klaviristu Ricarda Castra. Je držiteľkou viacerých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží (Virtuosi per musica di pianoforte, Súťaž slovenských konzervatórií, Medzinárodná súťaž o cenu Leoša Janáčka, Cena za najlepšiu interpretáciu diela Bohuslava Martinů z letných  kurzov Akadémie Praha – Viedeň – Budapešť). Umelecké skúsenosti nadobudla aj prostredníctvom interpretačných  kurzov na Slovensku (eduMEMA), vo Švajčiarsku (Fribourgh), Nemecku (Buckow) a v Česku (Český Krumlov, Praha, Litomyšl). Koncertovala v Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Japonsku, Českej republike a vo Švajčiarsku. Pravidelne vystupuje i na Slovensku – aj v duu so svojím otcom, s ktorým uvádza diela pre klavír štvorručne.  Spolupracovala so sopranistkou Adrianou Kučerovou, s gitaristom Vladimírom Ondrejčákom, predstavila sa s členmi Moyzesovho kvarteta, ako sólistka účinkovala s komorným orchestrom Cappella Istropolitana, so Symfonickým orchestrom VŠMU, Slovenskou filharmóniou a Štátnou filharmóniou Košice.
Na Katedre hudobnej výchovy vyučuje Didaktiku hudby a Didaktiku hry na hudobnom nástroji.

 

 

Lívia FOLTÍNOVÁ - sekretárka

tel.: 02/ 5022 2177

m.č.: 262