Publikačná činnosť

Výberová personálna bibliografia

Výberová personálna bibliografia

Publikačná činnosť na PdF UK

Referát publikačnej činnosti na PdF UK

Sprievodné formuláre vo Worde sa nachádzajú v kolonke Tlačivá !

Odvolací proces

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti, Príloha č. 2 Kategórie ohlasov, Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške č. 456/2012 Z.z.

Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. (Platí pre publikácie do roku vydania 2012 včítane).

Podľa pokynov z MŠ SR a následne z Centra vedeckotechnických informácii (CVTI SR) vyplýva od 1.1.2010 nasledujúca povinnosť pre autorov a knižnice :

Akademická knižnica zapíše do databázy EPC prácu zaradenú do kategórie :

AAA, AAB = vedecké publikácie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách
ABA, ABB = štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách
ABC, ABD = kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách

a pripojí k záznamu o práci pdf súbor, ktorý obsahuje naskenované strany z publikácie potrebné na identifikáciu práce:

titulný list a jeho rub, tiráž, obsah, použitú literatúru, úvod/predslov, záver/doslov.

Ak je použitá literatúra uvedená v monografii podľa kapitol, naskenujú sa strany so zoznamom použitej literatúry z prvých troch kapitol monografie

Preto je potrebné, aby autori doručili do knižnice originál práce + fotokópie tých strán práce, ktoré sú uvedené vyššie za účelom archivovania podkladov.

Originál práce autora bude zaradený do archívneho fondu Akademickej knižnice PdF UK.

Vyhľadávanie v citačných databázach:

  • Prezentácia:
    JCR (Jurnal Citation Reports)
    ESI (Essential Science Indicators)

  • Web of Knowledge - obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, CCC, JCR a ESI (NISPEZ)

  • SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ)

Karentované vedecké časopisy, je možné overiť na tejto stránke po zadaní ISSN alebo názvu časopisu  http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

Zoznam vybraných slovenských a českých karentovaných časopisov

Vyhľadávanie v databáze Evidencie publikačnej činnosti UK

Vyhľadávanie publikačnej činnosti v Centrálnom registri Evidencie publikačnej činnosti

Vyhľadávanie umeleckej činnosti v Centrálnom registri Evidencie umeleckej činnosti

Vnútorný predpis č. 17/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii umeleckej činnosti s prílohami.
Predpis nadobudol platnosť 15. novembra 2013 a účinnosť 20. novembra 2013.

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je otvorený pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2016 od 14.10.2016 do 31.1.2017.