Štúdium

PRÍHOVOR DEKANKY FAKULTY

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

v mene vedenia fakulty prajem všetkým študentom, pedagogickým a výskumným pracovníkom ako aj ostatným zamestnancom a spolupracovníkom, aby sme počas akademického roku 2016/2017 zvládli naše pracovné alebo študijné povinnosti v dobrom zdraví, v psychickej po-hode, v tvorivej, kooperujúcej a tolerantnej atmosfére.

V decembri 2016 si pripomenieme už sedemdesiat rokov existencie našej fakulty. Pedago-gická fakulta UK je najstaršia a jedna z najväčších pedagogických fakúlt na Slovensku, ktorá svoje ponukové portfólio buduje už sedem desaťročí. Vďaka bohatej histórii dnes fakulta dis-ponuje vynikajúcim personálnym zabezpečením v podobe medzinárodne rešpektovaných profe-sorov, docentov, vedcov i svetovo známych umelcov či laureátov mnohých medzinárodných ocenení. Títo pracujú na 7 ústavoch a 15 katedrách fakulty a sú garanciou toho, že máme pestrú ponuku kvalitných študijných programov.

Fakulta plní úlohy v oblasti prípravy pedagógov a iných odborníkov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb a tiež rozvíja študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia má akreditovaných 81 študijných programov v 10 študijných od-boroch. Ponúka denné i externé štúdium. Právo udeľovať titul Bc. má priznané v 23 študijných programoch dennej a 18 programoch externej formy štúdia. Titul Mgr. môže udeľovať v 23 štu-dijných programoch dennej a 17 programoch externej formy štúdia. Fakulta spolu ponúka 192 kombinovaných a 36 jednopredmetových študijných programov. V rámci spolupráce s os-tatnými fakultami UK máme aj v tomto akademickom roku otvorené spoločné študijné pro-gramy učiteľského typu s Prírodovedeckou fakultou UK, Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK a Fakultou telesnej výchovy a športu UK. Absolventi 1. a 2. stupňa majú možnosť pokračo-vať aj na 3. stupni štúdia v 8 študijných programoch, dennou aj externou formou vo viacerých jazykových verziách.

V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore uči-teľstva akademických predmetov a v odbore učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ktoré sa ponúkajú ako kombinované študijné programy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry máme študijné programy anglického, nemeckého jazyka a románskych jazy-kov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Máme aj štúdium učiteľstva pedagogiky, tiež štú-dium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch naši pe-dagógovia, známi u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich učiteľov hudby a výtvarnej edukácie. Študenti a pedagógovia týchto odborov nás reprezentujú vďaka výtvar-ným prácam i hudobným realizáciám, známy a aktívny je spevácky zbor Comenius.

Na našej katedre histórie a katedre etickej a občianskej výchovy vyučujú známe odborné kapa-city a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými na trhu práce. Katedra nemeckého jazyka a li-teratúry, ako aj katedra románskych jazykov má okrem učiteľských študijných programov aj neučiteľské odbory: románske jazyky a kultúry, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré vychádzajú z požiadaviek pracovného trhu. Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre prácu kariérového poradcu jednotlivcov s rôznym postihnutím. Rovnako je i štúdium logopédie možné na území Slovenska iba na PdF UK, kde má vybudované významné vedeckovýskumné zázemie. Študijný odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. V odbore špeciálna pedagogika môžu študenti absolvo-vať v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií, počnúcorientáciou na zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom, ale i problematiku vzdelávania nadaných a talentovaných. Štúdium v odbore liečebná pedagogika je orientované na terapeu-tickú prácu najmä s detskou klientelou a jeho absolventi pracujú najmä v zdravotníckych za-riadeniach, príp. v špecializovaných sociálnych zariadeniach. Absolventi sociálnej práce pre-ukazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zaria-dení. Všetky študijné programy a ich študenti majú zabezpečenú kvalifikovanú pedagogickú alebo odbornú prax.

Oblasť doktorandského štúdia je v rámci celej univerzity a teda aj jej pedagogickej fakulty mimoriadne dôležitá z viacerých dôvodov (zameranie univerzity na magisterský a doktorandský stupeň štúdia, veda a výskum, výchova nových pedagogických a výskumných pracovníkov, dô-ležité kritérium pri rozličných hodnoteniach jednotlivých pracovísk fakulty a univerzity ako celku). Pedagogická fakulta Univerzity Komenského realizuje doktorandské štúdium v ôsmich študijných programoch v internej aj externej forme štúdia.

To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje aj v záujme uchá-dzačov. Dlhodobo sa na štúdium hlási vysoký počet záujemcov a mnohí z nich majú vynika-júci študijný priemer zo strednej školy. Dobrou správou je, že za ostatné roky si fakulta udr-žiava vyrovnaný počet uchádzačov o štúdium i študentov a nezápasí tak, ako mnoho iných fakúlt aj na UK o to, aby v jej študijných programoch vôbec študovali aspoň 2 – 3 študenti. Naopak, na viaceré študijné programy sa hlási niekoľko desiatok uchádzačov s priemerom stredoškol-ských známok 1,0.

Veda a výskum tvoria pevnú súčasť činnosti fakulty a univerzity a jednoznačne je to deklaro-vané aj v stratégii rozvoja vedecko-výskumnej činnosti na UK na ďalšie obdobie. Pre vedné i študijné odbory sú veľmi dôležité publikačné výstupy našich zamestnancov, ktoré je potrebné štrukturovať inak, ako doposiaľ. Dôležitou oblasťou vedeckej činnosti sú domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou snahou, aby fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo najväčšieho počtu projektov a aby boli prepojené ich výskumné, pedagogické a publikačné čin-nosti. Fakulta má po komplexnej akreditácii priznané práva na habilitačné a inauguračné ko-nania v štyroch odboroch: Špeciálna pedagogika, Logopédia, Sociálna práca a Odborová di-daktika.

V oblasti spolupráce a vzťahov so zahraničím v akademickom roku 2016/17 fakulta nadväzuje na dlhodobé, početné a diferencované aktivity zamerané na podporu a rozvoj vedy a zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s aktuálnou európskou politikou, globalizáciou a internacionali-záciou vzdelávania. Fakulta je aktívne zapojená do viacerých európskych i mimoeurópskych programov podporujúcich zahraničné mobility študentov všetkých stupňov, pedagogických, vý-skumných a ďalších vysokoškolských pracovníkov, čím sa zabezpečuje trvalý rozvoj vzdeláva-nia a vedeckého výskumu. Tieto programy medzinárodnej výmeny a spolupráce každoročne umožňujú mnohým desiatkam našich študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa študovať alebo absolvovať odbornú alebo vedeckú stáž v zahraničí; pracovníkom fakulty participovať na vzdelávaní i výskume v zahraničí; ako aj prijímať zahraničných študentov a vysokoškolských pedagógov na fakulte. Kvalitu vzdelávania tiež významne posilňujú na PdF UK prechodne hosťujúci zahraniční vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci. Zvyčajne participujú na výučbe na vybraný počet vyučovacích hodín alebo celý semester, resp. ponúkajú jednorazové výberové prednášky alebo pracovné semináre.

Na fakulte pôsobia aj koordinátori pre študentov so zdravotným znevýhodnením, ktorým po-núka služby a pomoc fakultné Centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími po-trebami. Pri jednotlivých katedrách pôsobia psychologická, sociálna a špeciálnopedagogická poradňa. Pre podporu študentov počas štúdia má každý študijný ročník svojho tútora z radov pedagógov, na fakulte pôsobia aj koordinátori - pedagógovia pre študentov so zdravotným zne-výhodnením. Na fakulte vhodným spôsobom dochádza k prepojeniu teórie s praxou vďaka pe-dagogickým a odborným praxiam, ktoré majú študenti zaradené prakticky do každého semestra. Študenti môžu využiť aj činnosti poradní pri katedrách ( psychologická poradňa, špeciálnope-dagogická poradňa) aj vďaka praxiam zaradeným do štúdia. Študentom so zdravotným znevý-hodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Ako jeden z podporných mechanizmov pre zvyšovanie úrovne vyučovacieho procesu sa realizuje anonymné hodnotenie pedagógov zo strany študentov. Záujem o takýto spôsob spät-nej väzby rastie, hodnotiaci dotazník sa administruje anonymne a elektronicky.

Myslím, že za všetkých pedagógov fakulty môžem vysloviť radosť z toho, že naši študenti sa aktívne zapájajú do vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti. Na fakulte sa každoročne reali-zuje študentská vedecká a umelecká činnosť ( ŠVOUČ) a naši študenti sa veľmi úspešne umies-tňujú aj v rámci celoslovenských kôl, kde získavajú významné ocenenia.

Študenti a akademickí zamestnanci sa môžu aktívne zapájať do života fakulty, oblasť riadenia a rozvoja fakulty je im umožnená aj prostredníctvom svojho zastupiteľského orgánu – študent-skej komory alebo zamestnaneckej komory akademického senátu. Akademický senát fakulty je orgánom akademickej samosprávy a spolupodieľa sa na decíznych procesoch, rozhodovaní a riadení života fakulty. Vedenie fakulty, ktoré tvorí dekan, prodekani, predseda akademického senátu a tajomník fakulty, zabezpečuje každodennú exekutívnu činnosť, riadi činnosti fakulty vo vzdelávacej, vedeckej, umeleckej, publikačnej, ekonomickej, pracovnoprávnej, organizačnej, administratívnej, informačnej, bezpečnostnej a kontrolnej oblasti. Ďalšími orgánmi a komi-siami dôležitými pre činnosť fakulty sú vedecká rada fakulty, kolégium dekana, odborové komi-sie doktorandského štúdia, komisie pre štátne skúšky a rôzne ďalšie pracovné komisie. Ich čin-nosť je dôležitá aj z hľadiska rozvoja nových študijných programov, interných stratégií rozvoja vedy, výskumu ako aj projektových aktivít a ľudských zdrojov. Kooperácia týchto orgánov je nevyhnutná aj pri implementácii neraz zložitej a neustále novelizovanej legislatívy.

Pevne verím, že vyššie uvedené pozitívne výsledky fakulty, ktoré sú postavené na báze predo-šlých 70 rokoch jej fungovania, a úspech fakulty v komplexnej akreditácii nezostanú nepovšim-nuté zo strany nadriadených orgánov a inštitúcií, a tiež médií. Nielen výsledky akreditácie, ale aj každodenná práca našich zamestnancov a úspechy našich študentov rovnako ako pretrváva-júci záujem uchádzačov o štúdium na našej fakulte sú dúfam dostatočne silným argumentom pre „zmenu optiky a rétoriky“ o nekvalite a bezvýznamnosti a teda nepotrebnosti pedagogic-kých a učiteľských či humanitných odborov a fakúlt, ktorú majú tendenciu používať niektoré štruktúry. Tento pohľad nie je objektívny a v konečnom dôsledku poškodzuje nielen fakultu, ale i univerzitu. Dúfam, že skôr dôjde k lepšiemu porozumeniu významu pedagógov pre spoločnosť, k pochopeniu úloh a prínosu pedagogických fakúlt pre rozvoj slovenskej vedy, hospodárstva i vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov a k celospoločenskému oceneniu náročného po-volania pedagóga.

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

som presvedčená, že spoločne zvládneme každodenné úlohy ale i výzvy tohto akademického roku, ktoré nás pri pozitívnom a otvorenom prístupe budú motivovať a budú tak podporovate-ľom úsilia rozvíjať našu fakultu, naše katedry, naše odbory, našich študentov i samých seba.

 

Vaša dekanka Alica Vančová