Pre uchádzačov o štúdium

Ďeň otvorených dverí

Srdečne pozývame všetkých uchádzačov o štúdium od budúceho akademického roka 2016/2017 na 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v sobotu 23. JANUÁRA 2016
od 12:30 do 15:30

(v budove fakulty na Račianskej 59 v Bratislave, miestnosť R125 na prvom poschodí)

Podrobné informácie k nášmu Dňu otvorených dverí nájdete na linku:

http://www.fedu.uniba.sk/dod/


Na Katedre románskych jazykov a literatúr je možné študovať tieto programy: 

Francúzsky jazyk a literatúra - učiteľstvo (bc.)

Španielsky jazyk a literatúra - učiteľstvo (bc.)

Francúzsky jazyk a literatúra - učiteľstvo (mgr.)

Španielsky jazyk a literatúra - učiteľstvo (mgr.)

Románske jazyky a kultúry (bc.) (Francúzsky jazyk a kultúra alebo Španielsky jazyk a kultúra)

Románske jazyky a kultúry (mgr.) (pre skončených bakalárov s podobným študijným programom (Francúzsky jazyk a kultúra alebo Španielsky jazyk a kultúra)

Románske jazyky a kultúry (PhD.)

Ponúkame dennú aj externú formu štúdia vo všetkých stupňoch Bc., Mgr., a PhD. Podrobný zoznam ponúkaných študíjných programov pre štúdium začínajúce v nasledujúcom školskom roku 2016/2017 ako aj podmienky prijatia nájdete na stránke ponuky fakulty.

Externá forma študíjných programov Románske jazyky a kultúry: vyučovanie prebieha v piatok (ojedinele v sobotu)  
Externá forma študíjných programov Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii a Učiteľstvo španielskeho jazaka a literatúry v kombinácii: vyučovanie predemtov zo špecializácie učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry prebieha v piatky, dni vyučovania ostatných predmetov v kombinácii určujú zabezpečujúce katedry príslušnej druhej špecializácie s ktorou študent kombinuje.

Na vaše otázky radi odpovieme: krjl@fedu.uniba.sk

Profil absolventa a nosné predmety pre jednotlivé študijné programy románskych jazykov (Bc., Mgr., PhD.)

Nosnými predmetmi našich študíjných programov sú disciplíny zamerané na zlepšovanie praktickej jazykovej znalosti (ústny a písomný prejav, počúvanie s porozumením a preklad), fonetika a fonológia, gramatika a gramatické morfologické a syntaktické cvičenia. V ďalších nosných predmetoch sa venujeme jazykovede, jej deninám teórii a osobitne najnovším trendom, počítačovej lingvistike a technológiám. Tradične je u nás ako nosná veľmi silne zastúpená zložka poznávania cudzojazyčnej kultúry, tak materiálne ako i duchovnej. Špeciálne predmety sú venované dejinám umenia v krajinách románskych jazykov a teórii kulturológie. Dejiny literárnej kultúry sú koncipované ako panoramatický prehľad, ktorému sekuduje analýza textov. Posilnenie štúdia kultúry je zamozrejmosťou v študíjnom programe Románske jazyky a kultúry. Nezabúdame na ňu ani v učiteľských programoch, sme totiž presbdčení, že jazyk a kultúra sú významne prepojené. Pre budúcich učiteľov máme sériu nosných predmetov k lingvodidaktike a reálne rokmi osvedčený systém praxí, ktoré študenti absolvujú počas štúdia na cvičných školých, s ktorými máme dlhodobú zmluvnú spoluprácu.

 

PROFILY ABOSLVENTA

Bakalársky stupeň - Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii:

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie francúzsky jazyk a literatúra bude absolvent bakalárskeho štúdia pripravený pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Bude mať vytvorený teoretický základ pre možnosť uplatniť sa v praxi ako asistent učiteľa pri výučbe francúzskeho jazyka, ale bude tiež schopný využívať tento jazyk v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania, bude môcť pracovať v štátnej správe, v oblasti vzdelávania, kde bude môcť aktívne využívať znalosť cudzieho jazyka na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

- pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

- pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

- pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

- má základné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a zo základov didaktiky španielskeho jazyka

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

- sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

- vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

- vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

- má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie z španielskeho jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

- má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: francúzsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

- vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

- je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch svojej špecializácie

 

Bakalársky stupeň - Španielsky jazyk a literatúra v kombinácii:

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa. V oblasti predmetovej aprobácie španielsky jazyk a literatúra bude absolvent bakalárskeho štúdia pripravený pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Bude mať vytvorený teoretický základ pre možnosť uplatniť sa v praxi ako asistent učiteľa pri výučbe španielskeho jazyka, ale bude tiež schopný využívať tento jazyk v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania, bude môcť pracovať v štátnej správe, v oblasti vzdelávania, kde bude môcť aktívne využívať znalosť cudzieho jazyka na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Teoretické vedomosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

- pozná sociálnovedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

- pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

- pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

- má základné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a zo základov didaktiky španielskeho jazyka

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

- sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

- vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného procesu,

- vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej triede,

- má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie zo španielskeho jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

- má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 1. stupňa (Bc.) učiteľstva: španielsky jazyk a literatúra (v kombinácii):

- vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

- je schopný orientovať sa vo vedeckých textoch svojej špecializácie

 

Magisterský stupeň - Francúzsky jazyk a literatúry v kombinácii:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov  je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej špecializácie francúzsky jazyk a literatúra bude absolvent 2. stupňa pripravený na pozíciu pracovníka do rezortu školstva – učiteľa na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole, ktorý ovláda španielsky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a bude mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Bude pripravený pracovať nielen vo funkcii učiteľa, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy.

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

- pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

- pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

- pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách

-   má komplexné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a z moderných trendov v didaktike cudzích jazykov

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

- vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

- dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách

- má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie z francúzskeho jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

- má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov

- vie riešiť konkrétne didaktické zadania vo svojej predmetovej špecializácii

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

- je schopný participovať na vytváraní edukačných a metodických materiálov súvisiacich s jeho učiteľskou praxou orientuje sa v odborných a vedeckych textoch svojej špecializácie

 

Magisterský stupeň - Španielsky jazyk a literatúry v kombinácii:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov  je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej špecializácie francúzsky jazyk a literatúra bude absolvent 2. stupňa pripravený na pozíciu pracovníka do rezortu školstva – učiteľa na druhom stupni základnej školy alebo na strednej škole, ktorý ovláda španielsky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a bude mať teoretické vedomosti z oblasti psychológie, didaktiky a sociálnych vied. Bude pripravený pracovať nielen vo funkcii učiteľa, ale aj v administratívnej oblasti špecializovanej štátnej správy.

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

- pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii

- pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov

- pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách

- má komplexné vedomosti z oblasti lingvistiky, teórie a dejín literatúry a z moderných trendov v didaktike cudzích jazykov

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

- vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia

- dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách

- má zvládnuté jazykové a komunikačné kompetencie zo španielskeho jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

- má kompetencie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií so zameraním na výučbu cudzích jazykov

- vie riešiť konkrétne didaktické zadania vo svojej predmetovej špecializácii

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii:

- je schopný participovať na vytváraní edukačných a metodických materiálov súvisiacich s jeho učiteľskou praxou orientuje sa v odborných a vedeckych textoch svojej špecializácie

 

Bakalársky stupeň - Románske jazyky a kultúry (Francúzsky jazyk a kultúra alebo Španielsky jazyk a kultúra):

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry ovláda cudzí jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej ako aj písomnej podobe; disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t.j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím.

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry:

- získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,

- získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,

- získa poznatky o cudzojazyčných reáliách v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,

- dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.

 

(a) Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry dokáže:

- porozumieť cudzojazyčnému textu na základe audiálnej prezentácie,

- porozumieť čítanému textu strednej obtiažnosti,

- ústne sa vyjadrovať v rovine komunikatívnej dostatočnosti,

- písomne sa vyjadrovať v rámci bežnej komunikácie,

- prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie,

 

(b) tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry dokáže:

- identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry, ovládať základné informačné technológie a vedieť ich efektívne využívať v praxi.

 

Magisterský stupeň - Románske jazyky a kultúry (Francúzsky jazyk a kultúra alebo Španielsky jazyk a kultúra):

absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry ovláda cudzí jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej ako aj písomnej podobe; disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t.j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím.

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry:

-  získa pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy,

-  získa všeobecné poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,

-  získa  poznatky o cudzojazyčných reáliách  v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry,

-  dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.

 

(a) Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry dokáže:

-  porozumieť cudzojazyčnému textu na základe audiálnej prezentácie,

-  porozumieť čítanému textu strednej obtiažnosti,

-  ústne sa vyjadrovať v rovine komunikatívnej dostatočnosti,

-  písomne sa vyjadrovať v rámci bežnej komunikácie,

-  prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie,

-  tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby.

 

(b) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru Cudzie jazyky a kultúry dokáže:

-  identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry,

-  ovládať základné informačné technológie a vedieť ich efektívne využívať v praxi.

 

Absolvent 2. stupňa A (učiteľský smer)  má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy a metodiky cudzojazyčnej výučby. Je schopný teoretické poznatky efektívne didaktizovať. Každá lingvistická disciplína má svoje aplikačné vyústenie a nadväznosť na lingvodidaktickú tématiku. Zároveň ovláda základy pragmatiky, sociolingvistiky a analýzy diskurzu nadväzujúce na didaktiku a kulturológiu daného jazyka. Ovláda základy bilingválneho rečového sprostredkovateľstva (preklad/tlmočenie). Absolvent sa uplatní ako učiteľ na ZŠ a SŠ.

Absolvent B (všeobecný smer) má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej forme v rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy, literárnej vedy. Má základné poznatky z riadenia a manažmentu. Ovláda prácu s informačnými technológiami.. V praxi nachádza uplatnenie ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch; v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania; ako koordinátor medzinárodnej spolupráce úradov špecializovanej štátnej správy a ústredných orgánov štátnej správy.

 

PhD. -- Románske jazyky a kultúry:

Absolvent doktorandského študijného programu Románske jazyky a kultúry ovláda vedecké metódy výskumu a moderné technológie spracovania získaných výsledkov v odbore Cudzie jazyky a kultúry so zameraním na románske jazyky a kultúry. Dokáže identifikovať problém, formulovať hypotézu, verifikovať ju a zovšeobecniť získané výsledky. Zároveň je schopný prinášať vlastné invenčné riešenia problémov. Je schopný vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, prispievať k rozvoju študijného odboru, a to aj s ohľadom na prax. Bude odborníkom na romanistiku. Štúdium je jedinečné, je špeciálne vyrobený, formuje odborníkov na romanistiku a  konkrétne  na jednotlivé jazyky. A ťažiskovo orientovaný na to , aby bol odborník na vedecko-výskumné súvislosti v súčasnej literárnej vedy s hlavným zreteľom na komparatistiku románskych literatúr, alebo jazykovedne orientované skúmanie kontrastovania románskych jazykov a najnovšie trendy v teórii jazykovedy, aplikovanej jazykovede a románskej jazykovede a nadväzne na oblasť lingvodidaktiky románskych jazykov. V neposlednom rade bude kandidát sústrediť interdisciplinárny aspekt medzikultúrnych vzťahov.

Študuj románske jazyky (v kombinácii) a staň sa učiteľom, asistentom, prekladateľom

Vyučujúci a študenti vo vede a výskume

Okrem záverečných prác študentov, ktoré sú priamo naviazané na ciele výskumných projektov katedry v grantových schémach KEGA a VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky majú naši študenti možnosť každoročne zmerať si svoje sily so svojimi kolegami v rámci Súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na Ústave filologických štúdií PdF UK. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je dôležitou súčasťou rozvoja tvorivého potenciálu študentov a priestorom na rozvoj vedných odborov a študijných programov, ktoré je možné študovať na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Spolu s ďalšími vedeckými a umeleckými aktivitami, ako sú vedecké konferencie, odborné semináre a workshopy pracovísk PdF UK, na ktorých participujú študenti, patrí medzi dôležité odborné aktivity študentov. Ciele súťaže prehlbovať vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť poslucháčov Pedagogickej fakulty UK, stimulovať a rozvíjať u nich schopnosti a spôsobilosti na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, identifikovať a podporovať talentovaných a tvorivých študentov, vychovávať perspektívnych odborníkov v jednotlivých vedných a umeleckých odboroch.

Reálne zapojenie našich vyučujúcich do výskumných a projektových aktivít na podstránke projektov, resp. na osobných stránkach členov katedry.

Kvalitou našej výskumnej, projektovej a publikačnej činnosti sa snažíme dôstojne reprezentovať našu vzácnu Alma mater najväčšiu a najstaršiu univerzitu na Slovensku, ktorá je v súčasnosti jasne profilovaná ako výskumná univerzita o čom svedčia vynikajúce výsledky v práve skončenej komplexnej akreditácii i opakované dobré umiestnenia vo svetových rebríčkoch, často ako jediná univerzita zo Slovenska.

Dlhoročné skúsenosti, pracovisko s tradíciou

Katedra románskych jazykov a literatúr ponúka študíjné programy pre románske jazyky už od roku 1992. V školskom roku 2016/2017 sa tak priblížime k 25 rokom kontnuálneho poskytovania vzdelávania pre prax práce s cúdzímu jazykmi. Od nášho vzniku sa špecializujeme na lingvodidaktické programy zamerané na budúcich učiteľov. Jazyk je vnútorným a vonkajším prejavom kultúry každého človeka i spoločenstva. Nezabúdame na túto podstatnú skutočnosť a potrebu kultivovania jazyka u súčasných a budúcich generácií. Preto sme pred temer desiatimi rokmi okrem učiteľských programov začali realizovať i neučiteľské programy v odbore Cudzie jazyky a kultúry kde je posilnená kultúrna zložka so zreteľom na pamäť a identitu jazykových spoločenstiev a ich interkultúrnych vzťahov.

Sme organickou súčasťou výbornej spolupráce na pôde Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Vďaka tomu i vďaka existencii ďalších špecializovaných pracovísk fakulty majú naši študenti jedinečnú možnosť profitovať zo širokej ponuky kombinácii jednotlivých aprobácií v učiteľstve a výborne sa odborne uplatniť na trhu práce nielen v školstve ale i mimo neho. Absolventi Univerzity Komenského majú podľa verejne dostupných údajov vynikajúce uplatnenie na trhu práce. Platí to samozrejme i pre absolventov našich študíjných programov.

Katedra je v príjemnej historickej budove na Šoltésovej 4 čiastočne obklopená tichou obytnou štvťou a zeleňou i vo vnútornom dvore. Nachádza sa v širšom centre hlavného mesta. Je dobre dostupná mestkou dopravou, pár minút chôdze od autobusovej stanice Mlynské nivy, pri cestovaní vlakom je dostupnosť z Hlavnej stanice vynikajúca.

Pracovisko v medzinárodnej komunikácii

Na našu katedru pravidelne prichádzajú v rámci vyučovania zahraniční prednášajúci z partnerských pracovísk v rámci programov Erasmus+ a CEEPUS. Naši študenti tak majú počas svojho štúdia prednášky so zahraničnými vyučujúcimii z univerzít, z ktorých majú viaceré vynikajúce renomé v medzinárodnom meradle.

Mnohé roky sme spolupracujeme ako cvičné pracovisko s Univerzitou v Clermont-Ferrand vo Francúzsku. Tamojší francúzsky študenti každoročne prichádzajú k nám aby spoločne s našimi odborníkmi z katedry analyzovali a vylepšovali svoje zručnosti v študovanej špecializácii francúzština ako cudzí jazyk.

Katedra v roku 2015