Katedra románskych jazykov a literatúr

Príď medzi nás študovať TALIANČINU, ŠPANIELČINU, FRANCÚZŠTINU!

Ponúkame učiteľské aj neučiteľské Bc., Mgr. alebo PhD. študíjné programy. Sme dynamický tím s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou odborníkov na tri najžiadanejšie románske jazyky. Naši absolventi sa výborne uplatňujú na trhu práce.

Podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch TU!

 

 

Výzva na štipendijný pobyt

Milí študenti,

vzhľadom na ušetrené finančné prostriedky Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlásilo dodatočné výberové konanie na mobilitu Erasmus+/štúdium na letný semester akademického roka 2017/2018. Študenti boli informovaní prostredníctvom hromadného mailu, informácie sú na stránke:

www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/aktualne-ponuky/

Z Vašej strany nie je potrebné realizovať výberové konania na katedrách. V prípade, že sa k nám na Referát pre zahraničné vzťahy dostanú prihlášky študentov, budeme Vás informovať a požiadame Vás o Vaše stanovisko, resp. súhlas s vycestovaním prihlásených študentov.

 

PhDr. Tamara Sojková

Referát pre zahraničné vzťahy

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34 Bratislava

Tel.: + 421 2 49287 201

E-mail: sojkova@fedu.uniba.sk

Témy záverečných prác Bc. Mgr. (RJK, FRA, ESP)

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Bc. a Mgr. témy zverejnené na nástenke katedry. Po osobnej dohode.

 

doc.Mgr.Renáta Bojničanová, PhD.

Bc.:

1. Svet španielskych starých romancí; El mundo de romances viejos españoles

2. Modernistický román Ramóna Maríu del Valle-Inclána; La novela modernista de Ramón María del Valle-Inclán

3. Recepcia španielskej duchovnej poézie na Slovensku; Recepción de la poesía espiritual española en Eslovaquia

4. Templári v španielskych dejinách a literatúre; Templarios en la historia y en la literatura españolas

5. Španielska tematika vo francúzskej dráme; Temática española en obras dramáticas francesas

Mgr.:

1. Recepcia diela Juana Ramóna Jiméneza na Slovensku; Recepción de la obra de Juan Ramón Jiménez en Eslovaquia

2. Dva romány Valle-Inclána v slovenskom preklade; Dos novelas de Valle-Inclán en traducción al eslovaco

3. Španielski intelektuáli ich vzťah k Francúzsku; Intelectuales españoles en relación con Francia

Mgr.Radana Štrbáková, PhD.

Bc.:

1. Úskalia prekladu španielskych zvukomalebných citosloviec (RJK)

2. Charakteristiky odborného štýlu v španielčine. Analýza textov (RJK/ uES)

3. El vocabulario básico de los medios de transporte en las variedades americanas del español (RJK/ uES)

4. El vocabulario de los bailes caribeños. Elaboración de un glosario (RJK/ uES)

5. Los recursos electrónicos de la Real Academia Española. Análisis de usuario (RJK/ uES)

Mgr.:

1. La influencia del francés en el español contemporáneo [área concreta por determinar] (RJK/učiteľstvo ES)

2. El concepto de 'matrimonio' en español a lo largo de los tiempos. Estudio lexicográfico diacrónico. (RJK/učiteľstvo ES)

3. Guapos, majos y chulos: evolución semántica del siglo XVIII al XXI (RJK/uES)

Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Bc.:

1. Anglicismos en el Diccionario del español ecuatoriano (2016) de Miño-Garcés de la A a la G

2. Anglicismos en el Diccionario del español ecuatoriano (2016) de Miño-Garcés de la H a la Z

Mgr.:

1. Dos versiones de Don Gil de las Calzas verdes de Tirso de Molina al eslovaco. Estudio comparativo.

2. Internacionalismos en inglés, alemán, español, eslovaco, francés e italiano. Coincidencias y diferencias.

3. El léxico de la gastronomía en español.

PhDr. Mária Medveczká, PhD.

Bc.:

1. La aportación de los corpus textuales a la enseñanza de ELE

2.Los beneficios y riesgos del uso de la Web 2.0 en la enseñanza de lenguas extranjeras

3. Las posibilidades de aprovechamiento de la obra Punta Arenas de Martin Kukučín en la enseñanza de la cultura y civilización de Chile

4. El reflejo de la dictadura de F. Franco en la prensa checoslovaca

5. Las formas actuales de la herencia inmaterial de las culturas precolombinas

Mgr.:

1. Las interferencias lingüísticas en el español de los estudiantes eslovacos

2. El teatro del Siglo de Oro en la enseñanza de ELE

3. Písomné svedectvá boja za nezávislosť španielskych kolónií

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

Bc.:

1. Kontextová analýza zobrazovania koňa v umení na území Francúzska / Analyse contextuelle des représentations du cheval en art en France (RJK, FRA)

2. Komparatívna analýza historiografického obrazu Márie-Antoinetty / Analyse comparative de l’image historiographique de Marie-Antoinette (RJK, FRA)

3. Významné súčasné trendy vo francúzskych zámorských územiach / Grandes tendances actuelles en France d’outre-mer (RJK, FRA)

4. Názory na postavenie Québecu v rámci Kanady v historických a spoločenských súvislostiach / Les opinions sur la situation du Québec au sein du Canada du pont de vue historique et social (RJK, FRA)

5. Komparatívna analýza recepcie myšlienok Charlesa de Gaulla v minulosti a v súčasnosti / Analyse comparative de la réception des idées de Charles de Gaulle dans le passé et au présent (RJK, FRA)

Mgr.:

1. Kultúrnohistorická analýza tematiky zobrazovanej vo francúzskom divadle 17. Storočia / Analyse culturelle et historique des sujets du théâtre Français du XVIIe siècle (RJK, FRA)

2. Teórie normy a úzus v súčasnnej francúzštine / Les théories de la norme et l'usage en français actuel (RJK, FRA)

3. Francúzske kráľovné - komparatívna analýza a paralelizmy / Les Reines de France – analyse comparative des parallélismes (RJK, FRA)

Mgr. Dana Nagyová – po dohode so školiteľkou

Bc.:

Ľudovít XIV. Kráľ Slnko - RJK, FRA

Veľká francúzska revolúcia - RJK, FRA

Moderné metódy a prístupy vo vyučovaní francúzskeho jazyka - FRA

Francúzske reálie na hodinách francúzskeho jazyka - FRA

Tvorba učebnice pre výučbu francúzskeho jazyka - FRA

C e l o f a k u l t n á - Francúzština pre začiatočníkov

Katedra románskych jazykov a literatúr ponúka pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia PdF UK francúzštinu pre začiatočníkov so začiatkom v zimnom semestri (B-NJKde032/17 Francúzsky jazyk I, resp. B1VUZkaR25/09 Cudzí jazyk: Románsky jazyk) a možnosťou pokračovať v letnom semestri (B-NJKde033/17 Francúzsky jazyk II)

Pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/2018

- pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/18 stiahnite tu!

Letné a jesenné aktivity 2017 s KRJL a SAUF

Katedra románskych jazykov a literatúr v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny, ktorá sa zaoberá výskumom v teréne učiteľov francúzštiny, získala možnosť prezentovať vedecko-výskumnú činnosť na Európskej noci výskumníkov v Bruseli. Túto možnosť dostali iba dve výskumné pracoviská v celej SR.

Čaká nás tiež Noc výskumníkov v Bratislave 29. 9. 2017 v Starej tržnici od 9 hod. Príďte si zasúťažiť, pomôcť alebo pozrieť sa či inšpirovať.

 V dňoch 3-5 november a 1-3 december 2017 zabezpečujeme v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave celoslovenské akreditované vzdelávanie za 14 kreditov. Pozri akreditované vzdelávanie za 14 kreditov. Učiteľov, ktorí spadajú do kategórií srdečne pozývame, aby sa prihlásili. https://mpc-edu.sk/vzdelavanie/ponukyfield_ponuka_pracovisko_ref_target_id=48262&title=&items_per_page=10

Ubytovanie je zdarma. Vzdelávanie sa koná v Turčianskych Tepliciach a zabezpečujú ho doc. Cynthia Eid z Univerzity v Montréal Kanada, viceprezidentka Medzinárodnej federácie učiteľov francúzštiny v Paríži, Florian Coheur, belgický lektor, Charlene Pringault, lektorka z francúzskeho inštitútu a doc. Jana Bírová z Univerzity Komenského, ktorá je aj gestorka akcie. Info: saufsauf.sk alebo FB Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny. www.sauf.sk

Počas dvoch predĺžených víkendov vás bude čakať aj množstvo nových učebníc a kníh, ktoré zabezpečia vystavovatelia.

Podujatie 1-3 decembra je akreditované aj Medzinárodnou federáciou učiteľov francúzštiny.

 Tešíme sa, ako vždy, na Vašu aktívnu účasť ! Prihláste sa čím skôr, miesta sa zapĺňajú.

Ponuka mobility

Študentom Katedry románskych jazykov a literatúr dávame do pozornosti študentskú mobilitu v akademickom roku 2017/2018 alebo 2018/2019! Prof. Dr. Alain Soubigou, maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine, z Université de la Sorbonne PARIS I v Paríži ponúka študentovi, ktorý ovláda francúzsky jazyk možnosť skúmať vo Francúzsku osudy francúzskych partizánov bojujúcich v SNP. Výstupom by mala byť práca, na základe ktorej by mohol byť natočený aj dokumentárny film. Financovanie je možné zabezpečiť cez ERAZMUS, NŠP alebo cez Ambassade de France en Slovaquie. Vycestovať je možné na jeden alebo dva semestre v rámci magisterského štúdia. Konzultujte aj: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ https://www.stipendia.sk/ https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/ Informujte sa aj u vašich katedrových a fakultných koordinátorov. V prípade ďalších otázok k predmetu výskumu a charaktere mobility kontaktujte:

p. Martina Saganová Chargée des échanges Coopération Scientifique, Technique et Universitaire Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France en Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava Tél.: 00 421 2 59 34 77 41 Fax: 00 421 2 59 34 77 49 martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

Prof. Dr. Alain Soubigou Maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine Université de la Sorbonne PARIS I 17 rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05 Courriel: Alain.Soubigou@univ-paris1.fr