Katedroví koordinátori

Katedra Koordinátor e-mail
Katedra výtvarnej výchovy Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. sevcovic(at)fedu.uniba.sk
Katedra liečebnej pedagogiky Mgr. Ivana Lištiaková, PhD. listiakova(at)fedu.uniba.sk
Katedra anglického jazyka a literatúry PhDr. Mária Kostelníková, PhD. kostelnikova(at)fedu.uniba.sk
Katedra etickej a občianskej výchovy prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD. mistrik(at)fedu.uniba.sk
Katedra nemeckého jazyka a literatúry PaedDr. Peter Gergel, PhD. gergel(at)fedu.uniba.sk
Katedra histórie PhDr. Mária Tonková, CSc. tonkova(at)fedu.uniba.sk
Katedra hudobnej výchovy Mgr. art. Ivan Šiller, PhD. siller(at)fedu.uniba.sk
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. koldeova(at)fedu.uniba.sk
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. szentesiova(at)fedu.uniba.sk
Katedra psychológie a patopsychológie doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Katedra románskych jazykov a literatúr doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. PhDr. Jana Perďochová, PhD. birova(at)fedu.uniba.sk perdochova(at)fedu.uniba.sk
Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. Eva Faithová, PhD. faithova(at)fedu.uniba.sk
Katedra sociálnej práce PhDr. Jana Pružinská, PhD. pruzinska(at)fedu.uniba.sk
Katedra špeciálnej pedagogiky PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. osvaldova(at)fedu.uniba.sk
Katedra logopédie prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. csefalvay(at)fedu.uniba.sk