PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Vzdelanie:

1979 – ukončenie štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia
1981 – PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra psychológie
1987 – ukončenie štúdia na Jazykovej škole v Bratislave, všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka
1991 – ukončenie štúdia na Katedre jazykovej a spoločensko-odbornej prípravy čs. expertov na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor odborná angličtina
2009 – ukončenie doktorandského štúdia na Trnavskej Univerzite v Trnave, odbor sociálna práca 

Ďalšie vzdelávanie:

1989 – absolvovanie dlhodobého psychodynamického výcviku v poradenstve a psychoterapii
1993 – absolvovanie výcviku v poradenstve a psychoterapii orientovanej na klienta, aplikácie prístupu zameraného na človeka
1996 – kurz Mediačné zručnosti, San Diego, USA

Zamestnanie:

1979 – 1991: Psychologický ústav Univerzity Komenského v Bratislave; výskumný pracovník, odborný asistent, poradenská a terapeutická práca v Psychologickej poradni pre vysokoškolákov
1991 – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce (vysokoškolský učiteľ)

Ďalšie externé zamestnania:

Manželská a predmanželská poradňa v Bratislave (1986 – 1990, poradenstvo)

Členstvo v profesných združeniach a organizáciách:

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Slovenská komora psychológov
Asociácia mediátorov Slovenska
Nordic Forum of Mediators

Výskumná činnosť:

Výskumné práce s témou psychologického poradenstva pre vysokoškolákov, skúmanie významnosti práce, delikvencie mladistvých, sociálno-psychologickej klímy na vysokých školách, v záujmových a psychoterapeutických skupinách

Projekty:

PHARE – Tréning sociálnych pracovníkov a minimálne štandardy v sociálnej práci (1997 – 1998)
PHARE – Postgraduálne vzdelávanie sociálnych pracovníkov a minimálne štandardy (1999)
Matra – Capacity Building for Community Development in Slovakia ( 2004 – 2007)

Ďalšie činnosti:

nadácia Alternatíva (1992 – 1994 prezidentka)
príprava a realizácia vzdelávacích a rozvojových kurzov pre riadiacich pracovníkov
poskytovanie mediačných služieb, zapísaná v zozname mediátorov MS SR
členka Predstavenstva Občianskeho združenia Sociálna práca

Predmety vyučované na Katedre sociálnej práce PdF UK:

psychológia osobnosti, vývinová psychológia, diagnostika v sociálnej práci, humanistický prístup v sociálnej práci, relaxačné techniky, Marte Meo prístup, aplikácie PCA, skupinová psychoterapia, sociálno-psychologický výcvik

Publikačná činnosť