PhDr. Zoja Koscurová, PhD.

Vzdelanie:

1997 – ukončenie stredoškolského štúdia na Škole knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave

2002 – ukončenie magisterského štúdia (Mgr.) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociálna práca

2004 – rigorózna skúška z odboru sociálna práca (PhDr.) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

2009 – ukončenie doktorandského štúdia (PhD.) na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, odbor sociálna práca

Ďalšie vzdelávanie:

2006 - 2007: absolventka dlhodobého výcviku v Supervízii (240 h.) organizovanom Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov
2007 - 2010: absolventka česko-slovenského dlhodobého výcviku v skupinovej psychoterapii a korektívnej práci s mládežou

Zamestnanie:

1998 – 2004: vedúca Študovne Občianského združenia Sociálna práca
2004 - 2009: riaditeľka Knižnice Bratislavskej vysokej školy práva, Bratislavská akademická spoločnosť, n.o.
2005 - 2009: vysokoškolský učiteľ, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce
2009: Nadácia Štefana z Verbovca, Bratislavská akademická spoločnosť, n.o. 
2009 - doteraz: vysokoškolský učiteľ, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra sociálnej práce

Ďalšie externé zamestnania:

2001 - 2003: konzultantka v Linke detskej istoty, Unicef   
2004 - 2008: vysokoškolský učiteľ, Fakulta práva, Bratislavská vysoká škola práva
2005 - doteraz: vysokoškolský pedagóg, Univerzita tretieho veku, Univerzita Komenského v Bratislave
2011 - doteraz: externý supervízor pre nízkoprahové centrum STORM - Projekt Cirkus

Členstvo v profesných združeniach a organizáciách:

1998 - doteraz: členka Občianskeho združenia Sociálna práca
2002 - doteraz: členka Asociácie sociálnych pracovníkov na Slovensku
2006 - doteraz: členka Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov    

Projekty:

2007 - 2008: projektový manažér, Právnik v európskom pracovnom priestore (Európsky sociálny fond)     

Ďalšie činnosti:

1999 - 2001: šéfredaktorka študentského časopisu Hlásna trúba na Katedre sociálnej práce
2008: koordinátor Letnej školy 2008 Sigmund Freud Universität - Ďalšie vzdelávanie v psychoterapii detí a mládeže a detskej psychológii

Predmety vyučované na Katedre sociálnej práce PdF UK:

 • Teória komunikácie,
 • Informačné zdroje a ich využitie v sociálnej práci,
 • Exkurzia a seminár k exkurzii,
 • Odborná prax I., II.,
 • Praxový supervízny seminár, 
 • Sociálna práca v škole,
 • Voľnočasové aktivity a Záujmové aktivity,
 • Prezentačné zručnosti a rétorika,
 • Výcvik v sociálnych zručnostiach,
 • Sociálna práca s deťmi a mládežou,
 • Mládežnícka politika na Slovensku

Publikačná činnosť