Vedúci katedry:

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Tajomníčka katedry:
PhDr. Martina Čierna, PhD. 

 

Pracovníci katedry:

Profesor:
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. - garant magisterského a doktorandského štúdia

 

Docenti a docentky:
doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. - garantka bakalárskeho štúdia

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

 

Odborné asistentky:
PhDr. Martina Čierna, PhD.

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

PhDr. Irena Vitálošová, PhD.

PhDr. Helena Grófová, PhD. - čiastkový úväzok

PhDr. Zoja Koscurová, PhD. - čiastkový úväzok

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. - čiastkový úväzok

Mgr. Lucia Slobodová, PhD. - čiastkový úväzok

 

Sekretariát:

Eva Horváthová

 

Vedecko-výskumní pracovníci a pracovníčky Centra výskumu v sociálnej práci a liečebnej pedagogike Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky participujúci/e na výučbe na Katedre sociálnej práce:

PhDr. Elena Ondrušková, PhD. - vedúca centra

Mgr. Kristína Mózešová, PhD.

Mgr. Katarína Čavojská, PhD.

prof. PhDr. Vasko Kusin, DrSc. - čiastkový úväzok

PhDr. Martin Lulei, PhD. - čiastkový úväzok

 

 

Interní doktorandi a doktorandky v študijnom odbore sociálna práca:

Mgr. Sergej Kára

Mgr. Petra Mišáková

Mgr. Peter Mózeš

Mgr. Martin Páleník

Mgr. Martin Smrek

Mgr. Ivan Sokola

Mgr. Katarína Szabóová

 

Externá doktorandka v študijnom odbore sociálna práca:

Mgr. Ľubica Vyšná

 

Externí pracovníci a pracovníčky katedry:

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

JUDr. Radovan Kajaba, PhD.

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

Mgr. Mária Hatoková, PhD.

Ing. Helena Hrabková

RNDr. Margita Hlatká, PhD.

JUDr. Ľubor Šebo

Mgr. Ľubica Vyšná

Ing. Boris Vaňo

JUDr. Ivo Vendel

 


Katedrové metodičky odborných praxí:

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.; Mgr. Lucia Slobodová, PhD.

 

Katedrová koordinátorka pre zahraničie a ERASMUS+:

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

 

Katedrová koordinátorka ŠVOUČ (Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť):

Mgr. Lucia Slobodová, PhD.

 

Katedrová koordinátorka pre prácu so študentmi so zdravotným znevýhodnením:

PhDr. Helena Grófová, PhD.

 

Katedrová rozvrhárka a koordinátorka externého štúdia:

PhDr. Martina Čierna, PhD. 

 

Katedrová koordinátorka pre AIS2 a katedrová webmasterka:

PhDr. Zoja Koscurová, PhD.; PhDr. Martina Čierna, PhD. 

 

Katedrová koordinátorka pre prácu v študovni:

PhDr. Irena Vitálošová, PhD.

 

Katedrová koordinátorka celoživotného vzdelávania:

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.

 

Katedrový koordinátor Univerzity tretieho veku (UTV) a vedúci ročníka na UTV:

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

 

Public Relations katedry:

Mgr. Katarína Čavojská, PhD.