Požiadavky na rigoróznu prácu

Téma

·      Téma rigoróznej práce musí priamo súvisieť s oblasťami sociálnej práce a sociálnej politiky.

·      Nemôže byť rovnaká ako téma diplomovej či akejkoľvek inej kvalifikačnej práce.

 

Formálne kritéria

·      rozsah 100 až 130 strán

·      jasná, logická a obsahovo konzistentná štruktúra (kapitoly a podkapitoly)

·      odborný štýl a terminológia

·      bez štylistických, gramatických a pravopisných nedostatkov

·      odkazy na literárne zdroje podľa platnej normy

·      vymedzenie kľúčových slov a odborných pojmov uvádzať v prílohe

 

Literatúra

·      Slovenské a české knižné i časopisecké publikácie dotýkajúce sa témy za posledných 10 rokov.

·      V prípade historicky zameranej témy aj staršie tituly a historické pramene.

·      Minimálne 3 cudzojazyčné (sem nezaraďujeme české) literárne zdroje.

 

Charakter práce

·      teoretická práca

·      teoreticko-empirická práca

·      teoreticko-analytická

·      Rigorózna práca nemôže mať charakter projektu.

 

Cieľ práce

·      Cieľ rigoróznej práce je potrebné jasne formulovať v Úvode a jeho splnenie zhodnotiť v Závere.

·      Cieľ rigoróznej práce sa musí vzťahovať k teoretickej aj k empirickej/analytickej časti.

·      Cieľ rigoróznej práce nie je totožný s cieľom výskumu.

 

Teoretická časť

·      Literárne zdroje je potrebné porovnávať, komentovať a kriticky reflektovať.

·      Teoretická časť nemôže byť len sumou odkazov, citácií či parafrázovaných častí.

·      Spracovanie teórie nemôže mať podobu slovníkových definícií, je vhodné ak má podobu odbornej diskusie.

·      Je potrebné, aby vlastné teoretické závery autora/autorky boli v texte jednoznačne identifikovateľné.

 

Empirická časť

·      Je potrebné, aby empirický výskum logicky aj obsahovo vyplýval z teoretickej časti práce.

·      Cieľ výskumu treba formulovať stručne a jasne a následne ho rozviesť v podrobnejších/konkrétnejších výskumných otázkach, ktoré si autor/ka práce kladie.

·      Zdôvodniť voľbu metódy a jej opodstatnenosť vzhľadom na cieľ výskumu a výskumné otázky.

 

Odporúčaná literatúra:

·      Gavora, P. (1996) Výskumné metódy v pedagogike. UK, Bratislava.

·      Miovský, M. (2006) Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Grada

·      Publishing, Praha.

·      Ondrejkovič, P. (2005) Úvod do metodológie sociálnych vied. Základy metodológie

·      kvantitatívneho výskumu. Regent, Bratislava.

·      Radičová, I. (1996) Krížne cesty sociálneho poznania. Bratislava.

·      Silverman, D. (2005) Ako robiť kvalitatívny výskum. Pegas, Bratislava.

·      Strauss, A., Corbinová, J. (1999) Základy kvalitatívniho výskumu. Podané ruce, Brno.

 

Požiadavky na kvantitatívny výskum

·      reprezentatívna výskumná vzorka (z hľadiska počtu a spôsobu výberu, prípadne vytvorenia kontrolnej skupiny)

·      jasne formulované a štatisticky testované hypotézy (nestačí frekvenčná analýza)

·      analýza a interpretácia výsledkov cez hypotézy (nestačí len uviesť čísla a popísať ich, prípadne len uviesť, že hypotézy sa potvrdili, resp. nepotvrdili)

·      diskusia o získaných poznatkoch vzhľadom na cieľ výskumu, výskumné otázky a v práci prezentované teoretické poznatky

 

Požiadavky na kvalitatívny výskum

·      zdvodnenie výberu respondentov

·      predpokladané zistenia zdôvodniť prostredníctvom teórie/í prezentovaných v práci (zakotviť ich do teórie)

·      kvalitatívna analýza a interpretácia zistení v rámci jednotlivých respondentov/prípadov i vzhľadom na predpokladané zistenia

·      diskusia o získaných poznatkoch vzhľadom na cieľ výskumu, výskumné otázky a v práci prezentované teoretické poznatky

Analytická časť

·      Je potrebné, aby analytická časť logicky aj obsahovo vyplývala z teoretickej časti práce.

·      Jasne uviesť cieľ analýzy.

·      Jasne uviesť predmet analýzy.

·      Vymedziť kritéria a položky analýzy.

·      Interpretovať poznatky získané analýzou.

·      Diskusia o získaných poznatkoch vzhľadom na cieľ analýzy a v práci prezentované teoretické poznatky

Použitie výsledkov

·      V Závere práce je potrebné jasne formulovať ako môžu byť získané poznatky využité v teórii a praxi sociálnej práce a sociálnej politiky.