Publikácie členov ÚŠŠ

 

 • Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. (vedúca Ústavu špeciálnopedagogických štúdií)

AAB Vančová, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia 2001. 1. vydanie. 98 strán. 80-967180-7-X ( 14/14)

AED Vančová, A.: Syndróm ADHD – diagnostická kategória s frekventovaným výskytom porúch učenia a správania v symptomatologickom obraze. In: Niektoré aktuálne problémy z pedagogiky psychosociálne narušených. Str. 133-151. Bratislava, Sapientia 2004. ISBN 80-969112-3-6. (2/2)

ADE Vančová,A.: Transformácia pojmového aparátu v špeciálnopedagogickej literatúre s problematikou viacnásobných postihnutí. In: Speciální pedagogika, 12, 2002, č. 4, str. 89 – 97. Praha , UK 2002. ISSN 1211-2720. ( 1/1)

ADE Vančová,A.: Pedagogika viacnásobne postihnutých v systéme slovenskej špeciálnej pedagogiky. In: Auxilium sociale, 25, 2003, č. 1, str. 109 – 116. Katowice, Wydawnictwo naukowe 2003. ISSN 1428-3751.

AAB Valenta,M.; Souralová,E.; Muller,O.; Michalík,J.; Vítková,M.; Jesenský,J.; Grofková,I.; Ludíková,L.; Peutelschmiedová,A.; Vančová,A.; Vašek,Š.: Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc, PedF UP 2003.

Vančová,A. Integrácia a inklúzia osôb s postihnutím, narušením alebo znevýhodnením v kontexte edukácie v komparácii s ich segregáciou. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-48-4. 

Vančová,A. Pedagogika mentálne postihnutých. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-55-2. 

 

 • Prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.

AAA Vašek,Š.: Zarys pedagogiky specjalnej. Red. Adam Stankowski, Katowice Wyd.Uniw. Slaskiego, 2006. 

AAB Vašek, Š.: Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava, Sapientia 2004. 4. vydanie. 167 strán. ISBN 80-969112-0-1. ( 3 domáce ohlasy)

AAB Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava, Sapientia 2003. 1. vydanie. 210 strán. ISBN 80-968797-0-7. ( 15 domácich ohlasov /15 zahraničných ohlasov)

AAB Vašek, Š., Vančová, A., Hatos, Gy. a kol.: Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava, Sapientia 1999. 1. vydanie. 282 strán. ISBN 80-967180-4-5. (25/25)

AAB Vašek, Š.: Špeciálna pedagogika. Bratislava, Sapientia 1996. 1. vydanie. 80-967180-3-7 (29/14)

AAB Bajo, I.; Vašek,Š.: Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava, Sapientia 1994. 251 strán. ISBN 80-967180-1-0. (170 / 73)

AAB Vašek, Š.: A speciális pedagógiai alapjai. Gyula Vár, APC Stúdió 2005. 1. vydanie. 166 strán. ISBN 963-9135-73-9.

 

 • Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

AAB Tarcsiová, Darina : Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej bariéry. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2005. - 222 s. ISBN 80-969112-7-9

ADE Tarcsiová, Darina : Čítanie a nepočujúce deti In: Speciální pedagogika. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 99-112.

ADF Groma, Marián - Tarcsiová, Darina : Posunková komunikácia učiteľa nepočujúcich. In: Pedagogická revue. - Roč. 45, č. 3/4 (1993), s. 171-181.

ADF Groma, Marián - Tarcsiová, Darina : Vytváranie podmienok pre uplatnenie bilingválneho prístupu u nepočujúcich.  In: Efeta. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 8-9

ADF Tarcsiová, Darina : Otázniky pedagogiky sluchovo postihnutých a ich uplatňovanie v našich podmienkach. In: Efeta. - Roč. 9, č. 3 (1999), s. 6-9.

ADF Tarcsiová, Darina - Tlčíková, Lucia : Čítanie a nepočujúce deti. In: Pedagogické spektrum. - Roč. 9, č. 7/8 (2000), s. 47-57

ADF Tarcsiová, Darina : Tlmočník posunkového jazyka a jeho úloha v spoločnosti. In: Práca a sociálna politika. - Roč. 8, č. 10 (2000), s. 10-12.

ADF Tarcsiová, Darina - Tlčíková, Lucia : Čítanie a nepočujúce deti : 2. časť. In: Pedagogické spektrum. - Roč. 9, č. 9/10 (2000), s. 24-31.

ADF Tarcsiová, Darina : Hluchoslepé osoby a ich komunikačný systém. In: Efeta. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 2-6.

AED Tarcsiová, Darina : Metódy vzdelávania sluchovo postihnutých detí využívajúce posunkovú komunikáciu. In: Komunikačné prístupy a ich pedagogické využitie vo výchove a vzdelávaní nepočujúcich. - Bratislava : Metodické centrum, 1998. - S. 47-66.

AED Tarcsiová, Darina : Používanie posunkovej reči vo výchovno-vzdelávacom procese nepočujúcich žiakov. In: Paedagogica specialis, Roč. 20. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 159-165.  ISBN 80-223-1344-0

AED Tarcsiová, Darina : Osvojovanie si posunkového jazyka ako primárneho jazyka u nepočujúcich detí. In: Efeta - otvor sa 2000 : Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. Bratislava : Pedagogická fakulta, 2001. - S. 170-175. - ISBN 80-88868-68-8.

AED Tarcsiová, Darina : Názory počujúcich rodičov nepočujúcich detí na posunkový jazyk. In: Paedagogica specialis, Roč. 21. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 125-133. ISBN 80-223-1715-2.

AED Kovaľová, Júlia - Tarcsiová, Darina : Komunikačné stratégie nepočujúcich matiek nepočujúcich detí v ranom veku a možnosti ich aplikácie pre počujúce matky. In:Paedagogica specialis, Roč. 22. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 149-156. ISBN 80-223-1872-8.

AED Tarcsiová, Darina : Posunkový jazyk - známy a neznámy.In: Paedagogica specialis, Roč. 22. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 135-140. ISBN 80-223-1872-8.

AED Tarcsiová, Darina : Čítanie a nepočujúci človek. In: Efeta 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Martin : Osveta, 2003. - S. 96-99. - ISBN 80-8063-140-9.

AED Tarcsiová, Darina : Komunikácia nepočujúcich dvojčiat nepočujúcich rodičov v predškolskom zariadení surdopedického typu. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky : Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. - Bratislava : Sapientia, 2005. - S. 211-225. ISBN 80-969112-9-5.

AFA Tarcsiová, Darina : Pracovné a spoločenské uplatnenie dospelých nepočujúcich. (Folia paedagogica specialis ; Zv. 2). In: Integrace - znamení doby. - Praha : Karolinum, 1998. - S. 138-146. - ISBN 80-7184-691-0.

AFC Tarcsiová, Darina : Vysokoškolské vzdelanie sluchovo postihnutých-východiská, problémy a ich riešenia. In: Zdravotně postižení : programy pro 21. století. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - S. 313-321. ISBN 80-7041-834-8.

AFC Tarcsiová, Darina : Prediktory dosiahnutia vyššieho vzdelania u sluchovo postihnutých.  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených.  Hradec Králove : Gaudeamus, 2004. - S. 72-75. - ISBN 80-7041-462-6.

AFC Tarcsiová, Darina : Nepočujúci a gramotnosť - starý problém, ale nové prístupy. In: IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (1. část). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. - S. 165-178. - ISBN 80-244-07701.

AFD Tarcsiová, Darina : Zvyšovanie úrovne komunikácie sluchovo postihnutých za pomoci sociálno-rehabilitačných programov. In: Seminár o problematike sociálno-rehabilitačných programov sluchovo postihnutých.  Bratislava : Ústredný výbor zväzu invalidov v SSR, 1988. - S. 58-62.

AFD Tarcsiová, Darina : Analýza manuálnej komunikácie učiteľa nepočujúcich. In: Štylistika neverbálnej komunikácie. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1997. - S. 243-250. ISBN 80-88868-20-3.

AFD Tarcsiová, Darina : Počujúce dieťa nepočujúcich rodičov - problém, ktorému je potrebné venovať pozornosť ? In: Ochrana života IV. : Budovanie spoločnosti pre všetkých. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2003. - S. 112-115. - ISBN 80-89104-44-4.

AFH Tarcsiová, Darina : Family, teachers, deafblind child and sing communication. In: Making the invisible visible - 6th DbI European Conference on Deafblindness. - [s.l.] : DbI - Deafblind International. - S. 98.

Tarcsiová,D. Pedagogika sluchovo postihnutých. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-52-1. 

TARCSIOVÁ, D. 2008 Pedagogika sluchovo postihnutých na Slovensku vo  svetle  legislatívnych zmien  In Zborník příspevku   a anotací prednášek. IX. Medzinárodní  konference k problematice osob se specifickymi potřebami a IV. Dramtrerapeutická  konference. Olomouc : Univerzita Palackého. s. 1-8  ISBN   978-80-244-2010-3

TARCSIOVÁ, D. 2008 Posunkový jazyka ako primárna forma komunikácie nepočujúcich  In Klenková, I. -  Vítková, M.:   Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. - Brno : Pedagogická fakulta MU, s. 1-14  ISBN 978-80-7315-167-6.

TARCSIOVÁ, D. 2008 Študenti so sluchovým postihnutím na Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. In Pro plny život 2008 : For full life  2008. Ostrava : Ostraská univerzita, s. 16 -22.    ISBN   978 -80 – 7368-437-2.

TARCSIOVÁ, D. 2008 Vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka nepočujúcich a odborníkov   zabezpečujúcich  špecifickú starostlivosť o osoby so sluchovým postihnutím.  Bratislava.  14 s.  

TARCSIOVÁ, D. 2008  Vzdelávania artikulačných tlmočníkov a odborníkov zabezpečujúcich špecifickú  starostlivosť o osoby so sluchovým postihnutím.  Bratislava. 14 s.

TARCSIOVÁ, D. a kol.  2008 Nové technológie vo výchove žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.   39 s.    Vedúca projektu : Hedviga Gregušová 

TARCSIOVÁ, D. 2008 Využívanie technológií v procese nadobúdania čitateľských  zručností  u sluchovo postihnutých žiakov prvého stupňa základnej školy so zameraním na vytvorenie a overenie princípov titulkovaných  programov.  27s.  

TARCSIOVÁ, D. 2005 Tlmočenie pre osoby so sluchovým postihnutím. In Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči III Nitra : Effeta – Stredisko Sv.Fr. Saleského. 87 -125 s.

TARCSIOVÁ, D. 2007 Zmeny v oblasti súdnych tlmočníkov pre osoby so sluchovým postihnutím.  Infonep, č. 10, 2007, s. 29 -31.

TARCSIOVÁ, D. 2007  Odborná skúška súdnych tlmočníkov bola  už prvýkrát na Slovensku realizovaná. Infonep. č. 11, 2007, s. 25-2

TARCSIOVÁ, D. 2007 Vanda Hájková – Integratívní pedagogika. Efeta – otvor sa. XVII.2007, č. 4, s. 28.   

TARCSIOVÁ, D. 2007.  Libuša Ludíková a kol. Kombinované vady. Effeta – otvor sa. XVII. 2007, č. 4, s.  26 -27.

TARCSIOVÁ, D. 2007. Slovníček odborných pojmov často sa vyskytujúci v problematike sluchovo postihnutých.   In. Kolektív autorov : Raná starostlivosť o nepočujúce dieťa : spomienky rodičov, ktorí to už majú za sebou). Nitra : Effeta – Stredisko sv. F. Saleského.  s. 74 -82.

TARCSIOVÁ, D. 2007  Katedra pedagogiky sluchovo postihnutých v rokoch 1992 – 2004. In. Pamätnica 1967-2007 : 40. rokov denného vysokoškolského štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave.  Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, s. 50-51

TARCSIOVÁ, D. 2007  Raná starostlivosť o sluchovo postihnuté dieťa, spomienky rodičov, ktorí to už majú za sebou. Nitra :Effeta Stredisko  sv. Fr. Saleského. 103 s. ISBN  978-80- 89245-07 -9.

TARCSIOVÁ, D. 2005  Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči III. Nitra :Effeta Stredisko  sv. Fr. Saleského.  186 s. ISBN  80-969-113 -9-2

 • Doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc.

 

AAB Gregušová, Hedviga : Výtvarné aktivity mentálne postihnutých detí predškolského veku. - 1. vyd. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2000. - 143 s. + ilustr. Lit. 56 zázn. ISBN 80-88868-48-3.

AAB Gregušová, Hedviga : Výtvarné aktivity mentálne postihnutých detí predškolského veku. - 2. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2004. - 155 s. + ilustr. Lit. 70 zázn.  ISBN 80-968797-9-0.

ABD Gregušová, Hedviga 60% - Pischová, Zuzana : Výskum aplikácie kresbových testov v populácii mentálne postihnutých - ich význam v špeciálnopedagogickej diagnostike. Lit. 13 zázn. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. - Bratislava : Sapientia, 2004. - S. 319-372. ISBN 80-969112-6-0.

ABD Gregušová, Hedviga : Príspevok k arteterapii psychosociálne narušených jednotlivcov. Lit. 16 zázn. In: Niektoré aktuálne problémy z pedagogiky psychosociálne narušených. - Bratislava : Sapientia, 2004. S. 153-164. ISBN 80-969112-3-6.

AEC Gregušová, Hedviga : Korrekcija razvitija ličnosti rebënka s ograničennymi vozmožnostjami zdorovja sredstvami izobraziteľnogo iskusstva v škoľnom i dopolniteľnom obrazovanii v Slovackoj respublike. In: Korrekcija razvitija ličnosti detej s ograničennymi vozmožnostjami zdorovja sredstvami izobraziteľnogo iskusstva v škoľnom i dopolniteľnom obrazovanii. - Moskva, 2003. - S. 32-45.

AEC Vašek, Štefan - Gregušová, Hedviga - Wolska, Danuta : Słowacja - aktualny stan pedagogiki specjalnej i szkolnictwa specjalnego, [Slovensko - aktuálny stav špeciálnej pedagogiky a špeciálneho školstva]. Lit. 21 zázn. In: Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich. - Cieszyn : Unywersytet Śląski Filia w Cieszynie, 2003. - S. 96-110. ISBN 83-88410-15-6.

AEC Wolska, Danuta - Gregušová, Hedviga 55%: Poziom przystosowania spolecznego aktywnych zawodowo doroslych, niepelnosprawnych intelektualnie. Lit. 8 zázn. In: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, Tom 1. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - S.352-358. ISBN 83-7271-209-3.

AEC  Gregušová, Hedviga : 55% Niepelnosprawni utalentowani uczniowie w Republice Slowackiej. In: O trudnej sztuce bycia razem, czyli rózne oblicza integracji. Pod redakcija Adama Stankowskiego i Malgorzaty Balukiewicz - Kraków, 2006. - S. 117-128.

AED  Gregušová, Hedviga - Horváth, Ján : Lüscherov test voľby farieb a jeho štatistické vyhodnotenie In: Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie. - Bratislava : Stavebná fakulta STU, 1999. - S. 5-22. ISBN 80-227-1290-6.

AED Gregušová, Hedviga - Horváth, Ján : Preferencie farieb mentálne postihnutých jednotlivcov s Downovým syndrómom. Lit. 19 zázn. In: Paedagogica specialis, Roč. 20. - Bratislava : UK, 1999. - S. 7-21. ISBN 80-223-1344-0.

AED03 Horváth, Ján - Gregušová, Hedviga : Zhluková analýza a projektívne metódy. In: Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie. - Bratislava : Stavebná fakulta STU, 1999. - S. 205-237. ISBN 80-227-1290-6.

AED Gregušová, Hedviga : Implementácia informačných a komunikačných technológií (IKT) do edukácie viacnásobne postihnutých jednotlivcov. Lit. 14 zázn. In: Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí. - Bratislava : Iuventa, 2001. - S. 90-96. ISBN 80-88893-73-9. [Výchova a vzdelávanie znevýhodnených detí. Odborný seminár, Bratislava, 27.1.2000.]

AED Gregušová, Hedviga - Horváth, Ján : Výskum výtvarného prejavu mentálne postihnutých jednotlivcov. Lit. 15 zázn. In: Paedagogica specialis, Roč. 21. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 61-71. ISBN 80-223-1715-2.

AED Gregušová, Hedviga - Šípošová, Kristína : Aplikácia dynamického testu kresby ľudskej postavy v diagnostike intaktných detí a detí mentálne postihnutých s epilepsiou. Lit. 18 zázn. In: Paedagogica specialis, Roč. 21. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 161-172. ISBN 80-223-1715-2.

AED Gregušová, Hedviga : Kresba a jej význam v diagnostike mentálne postihnutých jednotlivcov. Lit. 9 zázn. In: Efeta 2002 : Diagnostika mentálne postihnutých jednotlivcov. - Martin : Osveta, 2002. - S. 79-81. ISBN 80-8063-104-2. [Diagnostika mentálne postihnutých jednotlivcov. Zborník zo 6. celoslovenského psychopedického seminára, Liptovský Mikuláš, 17. - 18.5.2002.]

AED Gregušová, Hedviga : Špecifiká edukácie v predmete výtvarná výchova. Lit. 16 zázn. In: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. - Bratislava : Sapientia, 2003. - S. 88-107. ISBN 80-88868-82-3.

AED Gregušová, Hedviga : Výtvarne nadaní postihnutí. In: Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Bratislava : Sapientia, 2005. - S. 29-42. - ISBN 80-969112-8-7.   Lit. 10 zázn. In: [Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Vedecký seminár. Bratislava, 26.11.2004].  

AED Gregušová, Hedviga : Výskyt výtvarne nadaných žiakov s postihnutím v Slovenskej republike. Lit. 3 zázn. In: Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. - Bratislava : Sapientia, 2006. - S. 62-77. - ISBN 80-89229-04-2.

AFD Gregušová, Hedviga : Špeciálny pedagóg - psychopéd a možnosti jeho ďalšieho vzdelávania. Lit. 4 zázn. In: Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. - Bratislava : Metodické centrum, 2000. S. 175-179. ISBN 80-8052-096-8. [Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v 21. storočí. Celoštátna konferencia., Budmerice, 3. - 4. 4. 2000.]

AFH Gregušová, Hedviga : Koncepcia vzdelávania špeciálnych pedagógov v predmete výtvarná výchova. In: Projektovanie obsahu výtvarnej výchovy a práca s umeleckým dielom v školách, múzeách a galériách. - Medzilaborce : Múzeum moderného umenia Andy Warhola, 1997. - S. 11-12. [Projektovanie obsahu výtvarnej výchovy a práca s umeleckým dielom v školách, múzeách a galériách. 3. medzinárodné sympózium SSEA, Medzilaborce, 24 .- 27.9.1997.]

AFH Gregušová, Hedviga : Aktuálny stav a perspektíva využívania informačných technológií v špeciálnej  edukácii v Slovenskej republike. In: Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Abstrakt príspevkov z medzinárodnej konferencie (KEGA 3/3033/05) s. 32-33).          Bratislava, Sapientia 21.-22.6.2007´. ISBN: 978-80-89229-07-09.  

AGI Vašek, Štefan - Bajo, Ivan - Horváth, Ján - Gregušová, Hedviga - Vašeková, Emília - Vančová, Alica : Súčasný stav a perspektívy selekcie a edukácie viacnásobne postihnutých. - Bratislava : PdF UK, 1997. - 102 s.

AGI Vančová, Alica - Pikálek, Štefan - Čepčiansky, Ján - Vašeková, Emília - Grambličková, Katarína - Huláková, Valéria - Habšudová, Magdaléna - Pavlis, Peter - Gregušová, Hedviga : Modelovanie obsahovej a procesuálnej zložky edukácie žiakovosobitných škôl. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1998. - 51 s.

BBB Gregušová, Hedviga : Učebné osnovy pre 4. až 9. ročník osobitnej školy : Výtvarná výchova. In: Učebné osnovy pre 1. až 9. ročník osobitnej školy. - Bratislava : Proxima Press, 1994. - S. 214-234. ISBN 80-85454-10-6.  

BCI01 Gregušová, Hedviga : Výtvarné techniky v osobitnej škole : Pedagogické čítanie. - Bratislava : Krajský pedagogický ústav, 1989. - 77 s. Lit. 23 zázn.

BCI Gregušová, Hedviga - Valašíková, Katarína : Program výtvarných činností v školskej družine osobitnej školy. - 1. vyd. - Bratislava : Metodické centrum, 1995. - 44 s. Lit. 12 zázn. ISBN 80-88796-04-0.

BCI Gregušová, Hedviga : Program výtvarných činností v školskom klube osobitnej školy. - 2. uprav. vyd. - Bratislava : Metodické centrum, 1999. - 44 s. Lit. 12 zázn. ISBN 80-8052-048-8.

BDE01 Gregušová, Hedviga : Terapia przez sztukę jako metoda rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. In: Światło i cienie. - Roč. 29, č. 3 (2000), s. 4-8.

BDE Gregušová, Hedviga : Implementácia informačných a komunikačných technológií do edukácie viacnásobne postihnutých jednotlivcov. Lit. 12 zázn. In: Pedagogická orientace. - Č. 2 (2001), s. 53-60.

BDE Gregušová, Hedviga : Ispoľzovanije sredstv izobraziteľnogo iskusstva v razvitii ličnosti rebenka s ograničenymi vozmožnosťami zdorovja. In: Vospitanije i obučenije detej s narušenijami razvitija. - Č. 5 (2003), s. 52-55.

BDF Gregušová, Hedviga : Výtvarné aktivity v živote mentálne postihnutých. In: Efeta. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 12.

BDF Gregušová, Hedviga : Aktuálny stav a perspektívy projektovania obsahu výtvarnej výchovy na všetkých typoch a stupňoch škôl. In: Učiteľské noviny. - Roč. 47, č. 40 (1997), s. 9.

BDF Gregušová, Hedviga : Informačné a komunikačné technológie v edukácii a arteterapii viacnásobne postihnutých osôb. Lit. 6 zázn. In: Informácie ZPMP v SR. - Č. 44/45 (2001), s. 20-22.

BDF Gregušová, Hedviga : Maratón na kolieskach v Moskve. In: Informácie ZPMP v SR. - Roč. 11, č. 3/4 (2003), s. 20-21.

BED Gregušová, Hedviga : Výtvarná výchova. In: Učebné osnovy pre 1. až 5. ročník osobitnej školy. - Bratislava : Proxima Press, 1992. - S. 96-102. ISBN 80-85454-05-X.

BED Gregušová, Hedviga : Arteterapia a jej využitie v práci s mentálne postihnutými. Lit. 3 zázn.In: Nové stratégie v starostlivosti o mentálne postihnuté deti školského veku. - Bratislava : PTK-ECHO, Stredisko vzdelávania a jazykových služieb, 1993. - S. 19-22. [Nové stratégie v starostlivosti o mentálne postihnuté deti školského veku. Odborný seminár, Bratislava, 1.-12.3.1993.]

BED Gregušová, Hedviga : Možnosti integrácie handicapovaných detí vo výtvarných aktivitách. Lit. 6 zázn. In: Výtvarná výchova v základnej škole. - Bratislava : Metodické centrum, 1998. - S. 88-90. ISBN 80-8052-031-3. [Výtvarná výchova v základnej škole, Budmerice, 23.-25.10.1997.]

BED Gregušová, Hedviga : Interdisciplinarita, umenie a mentálne postihnutie. Lit. 14 zázn. In: Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2002. - S. 104-110. ISBN 80-967180-9-6. [Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. Odborný seminár s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 12.12.2001.]

BEF Gregušová, Hedviga : Počítač a jeho využitie vo výtvarných aktivitách ľudí s postihnutím. Lit. 7 zázn. In: Výtvarné umenie ako cesta sebauplatnenia. - Bratislava : ZPMP v SR, 2002. - S. 21-27. ISBN 80-968872-3-8. [Výtvarné umenie ako cesta sebauplatnenia. Seminár k 7. ročníku Výtvarného salóna ZPMP, Bratislava, 10.10.2002.]

DAI Gregušová, Hedviga - Bajo, Ivan - Horváth, Ján : Preferencia farieb a výtvarný prejav mentálne postihnutých jednotlivcov s Downovým syndrómom. - Bratislava : [s.n.], 1998. - 187 s. Kandidátska dizertačná práca (CSc.) - Pedagogická fakulta UK, Bratislava, 1998. Lit. 148 zázn.

EDI Gregušová, Hedviga : Príprava na písanie a výtvarnú výchovu pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy. In: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. - Bratislava : Sapientia, 2003. - S. 178-179.  ISBN 80-88868-82-3. Rec.: Príprava na písanie a výtvarnú výchovu pre prípravný ročník špeciálnej základnej školy / Viera Šikulová - Darina Mištinová. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2001.

EDI Gregušová, Hedviga : 200 výtvarných činností. In: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. - Bratislava : Sapientia, 2003. - S. 177. ISBN 80-88868-82-3. Rec.: 200 výtvarných činností / Maryann Kohlová. - Praha : Portál, 1996.

EDI Gregušová, Hedviga : Dištančné vzdelávanie. In: Učiteľské noviny. - Roč. 53, č. 30 (2003), s. 8. Rec.: Dištančné vzdelávanie / Stanislaw Juszczyk. - Bratislava : Sapientia, 2003.

EDI Gregušová, Hedviga : Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. In: Učiteľské noviny. - Roč. 53, č. 32 (2003), s. 6. Rec.: Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách / Stanislaw Juszczyk. - Bratislava : IRIS, 2003.

EDI Gregušová, Hedviga : Základy špeciálnej pedagogiky. In: Pedagogická revue. - Roč. 56, č. 3 (2004), s. 338-340. Rec.: Základy špeciálnej pedagogiky / Štefan Vašek. - Bratislava : Sapientia, 2003.

EDI Gregušová, Hedviga : Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky. Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie (Zborník vedeckých a odborných  príspevkov Katedry špeciálnej pedagogiky UK PdF). Bratislava : Sapientia, 2005 s. 439. 

FAI Gregušová, Hedviga : Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. - 1. vyd. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 2002. - 113 s. Lit. 161 zázn. ISBN 80-967180-9-6. 

FAI Gregušová, Hedviga : Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Abstrakt príspevkov z medzinárodnej konferencie (KEGA 3/3033/05). Bratislava, Sapientia. 21-22.2007 s.50. ISBN: 978-80-89229-07-09.

GII Gregušová, Hedviga : Európa v škole. In: Naša univerzita. - Roč. 39, č. 5 (1993), s. 1, 9.

GII Gregušová, Hedviga : Aktivita "Európa v škole" v špeciálnych školách. In: Efeta. - Roč. 3, č. 3 (1993) , s. 24-26.

GII Gregušová, Hedviga : Európa v škole v špeciálnych školách. In: Efeta. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 29-30.

GII Gregušová, Hedviga : Poďte, uvidíte, čo dokážeme. In: Efeta. - Roč. 5, č. 2 (1995), nečisl.

GII Gregušová, Hedviga : Koncert teplých dlaní a otvorených sŕdc. In: Efeta. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 30. 

Gregušová, Hedviga: Aktuálny stav a perspektíva využívania informačných a komunikačných technológií v špeciálnej edukácii na Slovensku

In: Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. - Bratislava : Sapientia, 2007. - S. 32-33.  ISBN 978-80-89229-07-9

Gregušová, Hedviga: Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami : Abstrakt príspevkov z medzinárodnej konferencie. - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2007. - 49 s. ISBN 978-80-89229-07-9.

Gregušová, Hedviga 50 % - Lopúchová, Jana 50 %: Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá bola realizovaná v rámci riešenia výskumnej úlohy KEGA 3/3033/05 "Novétechnológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku". - 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, 2007. - 304 s.  ISBN 978-80-89229-10-9

Gregušová, Hedviga - Wolska, Danuta - Wolski, Andrzej - Vančová, Alica - Vašek, Štefan - Horváth, Ján - Gažiová, Karin - Tichá, Erika - Harčaríková, Terézia - Tarcsiová, Darina - Lopúchová, Jana - Brťková, Rastislava - Patassyová, Zuzana – Michalák, Juraj – Šperka, Martin: Nové technológie v edukácii znevýhodnených žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku. Záverečná správa z výskumnej úlohy KEGAč.3/3033/05- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2008. - 39 s.

Gregušová, H.: Arteterapia ako súčasť  pedagogickej  terapie v štúdiu odboru Učitelstva špeciálnych škôl na UK PdF v Bratislave . In: II. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa „ Tarapia Pedagogiczna W Rewalidacji Osób Niepelnosprawnych“ Bialsko-Biala, 7.11.2007. Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie v r. 2008.

Gregušová, H.-Wolska, D. a kol. Výskum využívania nových technológií v špeciálnej edukácii na Slovensku a v Poľsku. Ped. Spec. XXIV (v tlači)

 

 • Doc. PhDr. Ján Horváth, CSc.

Vašek Štefan, Horváth Ján, [et al.] .: AGI, Súčasný stav a perspektívy selekcie a edukácie viacnásobne postihnutých, Záverečná správa vedeckovýskumnej úlohy, Bratislava PdF UK, 1997

Vašek Štefan, Horváth Ján, [et al.] .: Halmozott akadályozottság – egy szlovák – magyar kutatás ... , Gyógypedagógiai szemle, Roč. 28, č. 1 (2000), s. 1-6

Horváth Ján, Gregušová Hedviga : AED, Zhluková analýza a projektívne metódy, Zborník Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie, s. 205 – 237, SvF STU Bratislava  1999

Vašek Štefan, Horváth Ján,  Vančová Alica, Vašeková Emilia : AED,Výskyt viacnásobne postihnutých detí na osobitných školách, Pedagogica Specialis XX,  s. 63-76, UK Bratislava 1999

Gregušová Hedviga, Horváth Ján : AED, Preferencie farieb mentálne postihnutých jednotlivcov s Downovým syndrómom, Pedagogica Specialis XX,  s. 7 – 21, UK Bratislava 1999

Gregušová Hedviga, Horváth Ján : AED, Lüscherov test volby farieb a jeho štatistické vyhodnotenie, Zborník Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie, s. 5 –22, SvF STU, Bratislava  1999

Gregušová Hedviga, Horváth Ján : AED, Výskum výtvarného prejavu mentálne postihnutých  jednotlivcov, Pedagogica Specialis XXI,  s. 61 - 72, UK Bratislava 2002

Vašek Štefan, Horváth Ján, Jurášková J.: AED, Výskyt hendikepovaných a súčasne nadaných  žiakov na špeciálných základných školách v SR, Zborník  Nadaní atalentovaní  postihnutí jedinci, Bratislava: Sapientia 2005, s. 19-28

Vašek Štefan, Horváth Ján, [et al.] .: AGI, Tvorba novej koncepcie študijných programov pre študijný odbor Špeciálna pedagogika, Záverečná správa o riešení projektu 3/122303, Bratislava 2005

Hlatká, M., Horváth Ján : AED, Vývoj počtu detí narodených s vrodenými chybami a ich súvis s počtom žiakov na špeciálnych základných školách v rokoch 1989-2004. In Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky. Zborník  vedeckých a odborných prípevkov katedry špeciálnej pedagogiky UK PdF, Bratislava, Sapientia 2005, s 153-164.

Horváth Ján  : BED, Niekoľko poznámok k priebehu riešenia grantovej úlohy 1/1405/04, Kvalitatívna a kvantitatívna analýza populácie handicapovaných a súčasne nadaných na  Slovensku. Zborník Niektoré  aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov, Bratislava : Sapientia, 2006, s. 164-171

Gregušová Hedviga, Horváth Ján, [et al.] .:Niepełnosprawni utalentovani uczniowie w Republice Słowackej ....., Oficina Wydawnicza  Impuls, 2006, s. 117 – 128

Ján Horváth, Terézia Harčaríková, Erika Tichá, Alica Vančová, : AFH, Niektoré možnosti   využívania IKT vo vysokoškolskej príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Zborník Novétechnológie v edukácii žiakov a študentov zo špeciálnymi edukačnými potrebami, Bratislava :Sapientia, 2007, s.13 - 19

   

 • PaedDr. Jana Krištofíková, PhD.

 

Krištofíková Jana: BDF Poznatky z návštevy amerického profesora – špeciálneho pedagóga na PdF UK v Bratislave. In: Efeta. Ročník 3, č. 1. Časopis. Bratislava: Parentes 1993.

Krištofíková Jana: BDF K storočnici Viliama Gaňa. In: Vychovávateľ. Ročník 37, č. 1/2. Časopis. Bratislava: Educatio 1993.

Krištofíková Jana: BDF Súčasná situácia v príprave mentálne postihnutej mládeže na povolanie. In: Vychovávateľ. Ročník 38, č. 7/8. Časopis. Bratislava: Educatio 1994.

Krištofíková Jana: AED Záujem mentálne postihnutého jedinca o povolanie. In: Starostlivosť o mentálne postihnuté deti. Zborník. Bratislava: Akadémia vzdelávania 1995.

Krištofíková Jana: AED Profesijná orientácia u mentálne postihnutých. In: Zborník prednášok z II. medzinárodného kongresu ZPMP v SR. Zborník. Bratislava: ZPMP + Nadácia pre občianske spoločnosti 1996.

Krištofíková Jana: AED Predstavy mentálne postihnutého jedinca o povolaní. In: Paedagogica specialis 20. Zborník. Bratislava: Univerzita Komenského 1999. ISBN 80-223-1344-0.

Krištofíková Jana: AED Stabilita vzťahu ku zvolenej profesii u mentálne postihnutej učňovskej mládeže. In: Paedagogica specialis 20. Zborník. Bratislava: Univerzita Komenského 1999. ISBN 80-223-1344-0.

Krištofíková Jana: AAB Profesijná orientácia mentálne postihnutých v špeciálnom školstve. Monografia. Bratislava: Pedagogická fakulta UK 2001. ISBN 80-88868-75-0.

Krištofíková Jana: AED Činitele ovplyvňujúce voľbu povolania u mentálne postihnutých žiakov. In: Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí. Zborník. Bratislava: Iuventa 2001. ISBN 80-88893-73-9.

Krištofíková Jana: AED Aktivita a aktivačné činitele vo vyučovaní slovenského jazyka.       In: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Zborník. Bratislava: Sapientia, 2003. ISBN  80-88868-82-3.

Krištofíková Jana, Jancúrová Katarína: AED Vplyv záujmovej činnosti na profesijnú orientáciu žiakov špeciálnych základných škôl. In: Paedagogica specialis 22. Zborník. Bratislava: Univerzita Komenského 2003. ISBN 80-223-1872-8.

Krištofíková Jana: AFC Význam profesijnej orientácie mentálne postihnutých. In: Sborník VI.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. dramatoterapeutická konference. Zborník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1264-0.

Krištofíková Jana: AFD Pôsobenie špeciálneho pedagóga v podmienkach integrovaného vzdelávania mentálne postihnutých žiakov. In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. Zborník. Bratislava: Sapientia, 2007. ISBN 978-80-89229-06-2.

Krištofíková Jana: EDJ Osobnosť Vladimíra Predmerského v špeciálnej pedagogike. In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zborník. UK PdF 2007.

Krištofíková Jana, Šimková Denisa: AED Analýza učebnice Slovenský jazyk pre 8. ročník špeciálnych základných škôl. In: Paedagogica specialis 23. Zborník. Bratislava: Univerzita Komenského 2007. ISBN 978-80-223-2387-1.

 

 • PaedDr. Rastislava Brťková, PhD.

AFD Brťková Rastislava: Možnosti prípravy učiteliek materských škôl. In: Kvalita a spolupráca  v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie. Bratislava: Sapientia, 2007, s. 69-77. ISBN 978-80-89229-06-2

AFD Brťková Rastislava: Dejiny inštitúcií pre mentálne postihnuté deti predškolského veku. In: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. Zborník vedeckých a odborných príspevkov katedry špeciálnej pedagogiky UK PdF. Bratislava: Sapientia,2005,s. 89-110. ISBN 80-969112-9-5

AFD Brťková Rastislava: Dejiny starostlivosti o mentálne postihnuté deti predškolského veku. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. Bratislava: Sapientia,2004,s. 170-188. ISBN 80-969112-6-0

AFH Brťková Rastislava: Názory študentov pedagogiky mentálne postihnutých na pripravenosť v oblasti využívania nových technológií v špeciálno-pedagogickej praxi. In: Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Abstrakt príspevkov z medzinárodnej konferencie (KEGA 3/3033/05) s. 17-18. Bratislava, Sapientia 21.-22.6.2007 ISBN: 978-80-89229-07-09

Brťková Rastislava: Nové trendy v edukácii v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Zborník. Recenzia. Bratislava: Jana Lopúchová, 2007.  Počet strán 112. ISBN 9788096912582

 

 • PhDr. Ivan Kramár, CSc.

Kramár, I.: Rozvoj osobitných škôl na Slovensku. Špeciálna pedagogika 1978, I., str. 41-44.

Kramár, I. - Pajdlhauser, A: K podmienkam výchovy a vzdelávania na málotriednych osobitných školách. Špeciálna pedagogika, 1979, II., str. 41-52.

Kramár, I. - Pajdlhauser, A: K podmienkam výchovy a vzdelávania na málotriednych osobitných školách. Špeciálna pedagogika, 1980, I, str. 56-70.

Kramár, I. - Pajdlhauser, A: K podmienkam výchovy a vzdelávania na málotriednych osobitných školách. Špeciálna pedagogika, 1981, I, str. 36-59.

Kramár, I. - Pajdlhauser, A: K problémom málotriednych osobitných škôl na Slovensku. Sociálna pracovná integrácia postihnutého jedinca. Bratislava, SPN 1983, str. 301 - 312.

Kramár, I.: Vyučovacie metódy slovenského jazyka a literatúry v l. a 2. ročníku málotriednych osobitných škôl. Paedagogica specialis XIV. - XV. Bratislava SPN, str. 63 - 73.

Edelsberger, L. - Kramár, I. - Vašek, Š.: Vysokoškolská příprava speciálních pedagogů v některých socialistických zemích. Teorie a praxe speciální pedagogiky roč. l, č. 9, str. 337 - 344.

Kramár, I.:Zo životopisu Viliama Gaňu. Paedagogica specialis. Bratislava, UK 1993, str. 9-15.

Kramár, I.: Život a dielo Viliama Gaňu. In. : Viliam Gaňo - Personálna bibliografia. Bratislava PdF UK Bratislava, 1993, str. 4 - 7.

Kramár, I.: Príspevok k dejinám inštitucionálnej starostlivosti o mentálne postihnutých na Slovensku. Kandidátska dizertačná práca, Bratislava, Pedagogická fakulta UK 1998.

Kramár, I.: Náš jubilant PhDr. Alojz Pajdlhauser, CSc. In.: Efeta, roč. IX (1999) č. 4, str.30.

Kramár, I.:  Dejiny špeciálnej pedagogiky a starostlivosti o postihnutých a narušených jedincov. In: Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika: pre 2. ročník stredných odborných škôl. Bratislava, SPN 2000

Kramár I.- Kramárová M.: Historický prierez prípravy špeciálnych pedagógov na Slovensku. In: Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami na prahu nového milénia: Bratislava, Sapientia 2003

Kramár I.: Recenzia na prácu Antónie Tisovičovej s názvom: Vybrané kapitoly z pedagogiky psychosociálne narušených. Bratislava, Sapientia 2004. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu: Bratislava, Sapientia 2004.

 

 • PhDr. Peter Pavlis, CSc.

PAVLIS, P.:  AFD  Rovnaká šanca na vzdelávanie pre všetkých – prečo u nás zatiaľ nie je, s. 28-29 Zb. Vzdelávanie pre všetkých, Bratislava, ZPMP, 1998. 

PAVLIS P.:   Zadania poradnictwa specjalnopedagogicznego w procesie zintegrowanej edukacji, In: zborník : O trudnej sztuce bycia razem, czyli rózne oblicza  integracji, Kraków, IMPULS, 2006, s. 129 – 137, ISBN 83-7308-806-7.

PAVLIS, P.: ABD  Úroveň pravopisných vedomostí žiakov 3.-5.ročníka špeciálnych základných škôl,  In: Paedagogica specialis XXII, UK Bratislava, 2003, s. 213-241, ISBN 80-223- 1872-8 

PAVLIS, P.: AGI  Formálna a obsahová stránka reči žiakov 1.-3. ročníka  osobitných škôl, RŠ -6-6, Bratislava, VÚDPaP, 1980

PAVLIS, P.:  AGI  Úroveň ortografie žiakov 3. a 4. ročníka osobitných škôl,  RŠ II- 03-07, Bratislava, VÚDPaP, 1985

PAVLIS, P.:  AGI  Analýza vybraných determinantov výchovy a vyučovania postihnutých detí (Pravopis v osobitnej škole), Bratislava, VÚDPaP, 1990

PAVLIS, P.:  AGI  Materinský jazyk s teóriou vyučovania vo vysokoškolskom štúdiu učiteľstva pre školy pre MVOS, RŠ III-06-05, Bratislava, PdF UK, 1990

PAVLIS, P.:  AGI  Materinský jazyk s metodikou vo vysokoškolskom štúdiu vychovávateľstva pre OVOS, RŠ III-06-06, Bratislava, PdF UK, 1990

VANČOVÁ, A., VAŠEKOVÁ, E., PAVLIS, P.,et al.,  AGI  Modelovanie obsahovej a procesuálnej zložky edukácie žiakov osobitných škôl, Záverečná správa  z riešenia grantového výskumného projektu VEGA č. 95/5195/721, Katedra pedagogiky mentálne postihnutých PdF UK Bratislava, 1998.

PAVLIS, P.:   BED  Zástoj záujmovej činnosti vo výchovnom systéme osobitnej učňovskej školy. Zb. Špeciálna pedagogika I, 1979, s.8-12, Bratislava, SŠLV  

PAVLIS, P.:  BED  K aktívnej slovnej zásobe a reči žiakov 1. ročníka osobitných škôl. Zb. Špeciálna pedagogika I, 1979, s.40-52, Bratislava, SŠLV  

PAVLIS, P.: BED  K problematike pravopisu v osobitných školách. Zb. Špeciálna  pedagogika II, 1985, S. 31-38, Bratislava, SŠLV 

PAVLIS, P.: BED  K aktívnej slovnej zásobe žiakov 1.-3. ročníka osobitných   škôl. Zb. Paedagogica specialis XI. s. 109-118, Bratislava, SPN, 1985  

PAVLIS, P.:  BED  K úrovni ortografie žiakov 3. a 4. ročníka osobitných škôl. Zb.  Paedagogica specialis XII, s. 63-72, Bratislava, SPN, 1986   

PAVLIS, P.:  BED  Úroveň ortografie žiakov 3. a 4. ročníka osobitných škôl. Zb. Paedagogica specialis XIV – XV, s. 135-144, Bratislava, SPN, 1988  

BUČKOVÁ, E., PAVLIS, P.:  BED  K aktívnej slovnej zásobe a reči žiakov 2. ročníka osobitných škôl, Zb. Špeciálna pedagogika I, s.40-49, (70%) Bratislava, SŠLV,  1980

MORAVČÍKOVÁ, M., PAVLIS, P., HOLOVIČ, M.: BED  Úroveň slohového prejavu u žiakov 8. a 9. ročníka osobitnej školy a 1. ročníka osobitného odborného  učilišťa, Zb. Špeciálna pedagogika II, s. 45-52, (50%) Bratislava, SŠLV, 1985   

PAVLIS, P.:  BED  Špecifiká edukácie v predmete slovenský jazyk, in: Špecifiká  edukácie mentálne  postihnutých, zborník vedeckých a odborných príspevkov Katedry pedagogiky mentálne postihnutých PdF UK v Bratislave, Sapientia Bratislava, 2003, s. 23-35, ISBN 80-88868-82-3  

PAVLIS, P.:  BED   Pripravenosť a adaptácia absolventov osobitných a základných škôl na podmienky odborných učilíšť. In: Aktuálne problémy výchovy,   vzdelávania a profesijnej prípravy detí a mládeže s mentálnym postihnutím,  Martin, Osveta, 1999, s. 25-29.                                                                 

PAVLIS, P.:  BED  Príspevok k praktickej príprave špeciálnych pedagógov. IN: Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prahu nového milénia, Zborník príspevkov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou, Bratislava, Sapientia, 2003, s.127-130                                 

PAVLIS, P.:  BED  Právne normy v špeciálnej pedagogike, In.: Kvalita a spolupráca v špeciálnej  pedagogike  v súčasnom konkurenčnom prostredí, Zborník   príspevkov z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie, s. 107-115, Sapientia, Bratislava,  2007, ISBN 978-80-89229-06-02, EAN 9788089229062.

PAVLIS, P.: BED  Poradenstvo v rezorte školstva – kooperácia či konkurencia?, In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike  v súčasnom konkurenčnom prostredí, Zborník     príspevkov z medzinárodnej špeciálnopedagogickej  konferencie, s. 121-124, Sapientia, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89229-06-02, EAN 9788089229062

PAVLIS, P.: BED  Preventívna a poradenská špeciálno-pedagogická starostlivosť, In.: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike  v súčasnom konkurenčnom prostredí, Zborník príspevkov z medzinárodnej špeciálnopedagogickej  konferencie, s. 125-134,Sapientia, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89229-06-02, EAN 9788089229062.

PAVLIS, P.: BED  Didaktika slovenského jazyka pre špeciálne školy, In.: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike  v súčasnom konkurenčnom prostredí, Zborník príspevkov z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie, s. 199-203, Sapientia, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89229-06-02, EAN  9788089229062.

PAVLIS, P.:  BED  Špeciálna pedagogika a informačno – komunikačné technológie, In.: Kvalita a spolupráca  v špeciálnej pedagogike  v súčasnom konkurenčnom prostredí, Zborník príspevkov z medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie, s. 225-234, Sapientia, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-89229-06-02, EAN 9788089229062.

PAVLIS, P.: BED  Špeciálnopedagogické poradenstvo – teória a prax, In: Zborník z   medzinárodnej  vedeckej špeciálnopedagogickej konferencie v Prešove, Osveta, Martin,  2006, s. 41 – 45, ISBN 80-8063-220-0.

KRPČIAR, J., PAVLIS, P.: BCB  Čítanka pre 8. ročník osobitnej školy. Bratislava, SPN, 1985, II. vyd. 1990, 7,39 AH (50%) ISBN 80-08-00921-7

PAVLIS, P.: BCB  Pohrajme sa so slovami I, učebná pomôcka pre 4. ročník osobitnej školy, s. 35, Banská Bystrica, UP, 1990                           

PAVLIS, P.: BCB  Pohrajme sa so slovami II, učebná pomôcka pre 5. ročník osobitnej školy, s. 34, Banská Bystrica, UP, 1990                           

BARANCOVÁ, M., PAVLIS. P.: BCB  Čítanka pre 6.ročník špeciálnych základných škôl. Bratislava, SPN 2000, 2004 ISBN 80-08-03055-1 (50%),   

BARANCOVÁ, M., PAVLIS, P.:  BCB  Čítanka pre 7. ročník špeciálnych základných škôl, Bratislava, SPN 2001, 2006 ISBN 80-08-02925-0 (50%)    

BARANCOVÁ, M., PAVLIS, P.:  BCB  Čítanka pre 8. ročník špeciálnych základných šlkôl, Bratislava,  SPN 2003, 2006 ISBN 80-10-010990-1 (50%)   

PAVLIS, P.: BCB   Sústava špeciálnych škôl a zariadení, in: Vašek, Š. a kol: Špeciálna pedagogika  pre 2.ročník stredných odborných škôl, SPN Bratislava, 2000,

PAVLIS, P.: BCB  Preventívna a poradenská špeciálno-pedagogická starostlivosť, in: Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika pre 2.ročník stredných odborných škôl, SPN Bratislava, 2000                                                                            

PAVLIS. P.:  BCB  Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, in: Vašek, Š. a kol.:  Špeciálna pedagogika pre 4.ročník stredných odborných škôl, SPN Bratislava, 2003, s. 7-20, ISBN 80-10-00014-0 

PAVLIS, P.:   BCI  Slovenský jazyk a literatúra. In: TKÁČIK, P. a kol.: Psychopédia II, s. 11-30, Bratislava, UK, 1984.                                            

PAVLIS, P.:  BCI  Materinský jazyk s teóriou vyučovania I (Pre špeciálne školy), 6,01 AH, Bratislava, UK, 1989, ISBN 80-223-0065-9.                                             

PAVLIS, P. et al.:  BEF Súčasný stav vo výchove a vzdelávaní zdravotne ťažko postihnutých detí a mládeže. s. 1-35 (50%), In: Rovnaká šanca pre všetkých, Pracovný materiál pre potreby seminára o projekte, Bratislava, OZ   Nezávislosť, 1998

Recenzné posudky:

ŠKULTÉTYOVÁ, S., ROHOVSKÁ, J. , ŽIŠKOVÁ, J., MATÚŠOVÁ, D.: Maľovaná abeceda. Pracovné listy pre osobitné a pomocné školy, Bratislava, SPN, 1998 ISBN 80-08-02764-9.

NÉMETH, O.: Slabozrakosť ako pedagogický problém, Bratislava, Sapientia, 1999 ISBN 80-967180-5-3.

VAŠEK, Š., VANČOVÁ, A., HATOS, G. et al.: Pedagogika viacnásobne postihnutých, Bratislava, Sapientia, 1999 ISBN 80-967180-4-5.

MENTÁLNE postihnutie z interdisciplinárneho aspektu, Zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou, Bratislava, PdF UK, 2002 ISBN 80-967180- 9-6.

NADANÍ a talentovaní postihnutí jedinci, Zborník príspevkov zo seminára zameraného na predbežné výsledky riešenia výskumnej úlohy VEGA č.1/1404/04. Bratislava, Sapientia, 2005.

VAŠEK, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky, Bratislava, Sapientia, 2003, ISBN 80-968797-0-7.

PAVLIS, P.:  GII  Rovnaká šanca na vzdelávanie pre všetkých a prečo u nás zatiaľ nie  je. In: Učiteľské noviny, roč. 49, č. 10 (1999), s.3        

             

 •  PhDr. Vilma Hudáčová, PhD.

Hudáčová Vilma.: BED. Edukácia detí s detskou mozgovou obrnou v predškolskom veku     z aspektu pohybovej výchovy. In: Výchova a vzdelávanie znevýhodnených detí: Viacnásobné poškodenie. Bratislava: Iuventa, 2000 S. 65-70

Hudáčová Vilma.: AAB. Písmo a písanie telesne postihnutých detí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2001

Hudáčová Vilma.: AED Základné kategórie, pojmy a termíny v somatopédii. In.: Paedagogica specialis 17. Bratislava: SPN 1992 s. 29-38

Hudáčová Vilma.: ADF. Možnosti písania telesne postihnutých detí. Efeta, Roč.3, č. 3 (1993), s. 9-11

Hudáčová Vilma.: AFD. Pohľad na súčasný stav integrovanej výchovy telesne postihnutých detí v bežných školách. In : Aktívny rozvoj ľudských zdrojov u občanov zdravotne postihnutých v procese integrácie. Bratislava : Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.1994 S. 30-31

Hudáčová Vilma: ADF. Príspevok k integrovanej výchove telesne postihnutých detí v bežných školách v súčasných podmienkach. Efeta- otvor sa. Roč.4, č. 2 (1994), s. 3-4

Hudáčová Vilma: AED. Výskum písma telesne postihnutých detí. In: Paedagogica specialis. Roč. 19, Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. S. 99-112

Hudáčová Vilma: ADF. Súčasná orientácia pedagogiky telesne a zdravotne postihnutých a náčrt jej ďalšieho rozvoja. Efeta – otvor sa, Roč. 7, č. 3 (1997), s. 9-11

Hudáčová Vilma: BEF Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v príprave učiteľov a vychovávateľov. Výchova a vzdelávanie telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v teórii a praxi. Bratislava: Pdf UK, 1999 s. 7 – 11

Hudáčová Vilma :BEF Zameranie vedecko-výskumnej na Katedre pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v rokoch 1995 až 1998. Výchova a vzdelávanie telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v teórii a praxi. Bratislava: Pd FUK, 1999 S. 16-18. 

Hudáčová Vilma :  AED. K teórii vyučovania telesne postihnutých žiakov v bežných základných školách. In: Paedagogica specialis 20, Bratislava: UK, 1999 S. 131-140

Hudáčová Vilma: FAI. Výchova a vzdelávanie telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v teórii a praxi. Zborník. Bratislava: PdF UK, 1999

Hudáčová Vilma: AED: Pohybová výchova ako prostriedok rozvoja osobnosti detí s detskou mozgovou obrnou. In: Paedagogica specialis 21, Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, s. 87 – 98

Hudáčová Vilma: ADE: Dvigatelno-vzpitaniena deca s decka cerebralna paraliza predučilišna vzrast. Specialna pedagogika, Roč. 7, č. 2 (2002), s. 3-8

Hudáčová Vilma: BED: Edukácia detí s detskou mozgovou obrnou v predškolskom veku z aspektu pohybovej výchovy –pokračovanie. Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí. Bratislava : Iuventa, 2001 S. 99 – 102

Hudáčová Vilma: AED. Pedagogika chorých a zdravotne oslabených v teórii a praxi. In Paedagogica specialis 22, Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. S. 247- 256

Hudáčová Vilma: BED. Aplikácia pedagogiky Marie Montesoriovej v rehabilitácii pohybovo postihnutých. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. Bratislava: Sapientia, 2004 S. 245-262

Hudáčová Vilma:  AED Rozvoj zmyslového vnímania u detí s telesným postihnutím. In: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. Bratislava. Sapientia, 2005 S. 226 . 246

Hudáčová Vilma: BDF. Sociálne a špeciálno-pedagogické aspekty integrácie zdravotne postihnutých žiakov. Manažment školy v praxi. Roč. 1, č.3 (2006) s. 18-21

Hudáčová Vilma:  AFD – Poradenstvo v pedagogike telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Efeta otvor sa 2005: Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. Martin: Osveta, 2006 S. 113-116

Hudáčová Vilma: AFD. Modely a možnosti vzdelávania telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. Bratislava: Sapientia, 2007 S. 183-194

Hudáčová Vilma: AFH – Nové technológie v edukácii telesne postihnutých. In: Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Bratislava: Sapientia, 2007 S. 40-41    

Hudáčová Vilma:  AFD - Nové technológie v edukácii telesne postihnutých. In: Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike. Bratislava: Sapientia, 2007 S. 185- 199

Hudáčová Vilma: EDJ -  Katedra pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v rokoch 1992 – 2004. In: Pamätnica 1967 – 2007. Bratislava: UK 2007 S. 52

 

 • PhDr. Katarína Grambličková

 

Špecifiká edukácie vo vlastivede a v prírodovedných predmetoch. In: Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Bratislava Sapienta, 2003. ISBN 80-88868-82-3

Environmentálna výchova v edukačnom procese ŠZŠ s redukovaným obsahom vzdelávania. In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí /Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej špec.ped. konferencie. Bratislava Sapienta, 2007 ISBN978-80-89229-06-2

Etická a občianska výchova v ŠZŠ s redukovaným obsahom. IN: Paedagoggica specialis/zborník/ Bratislava UK, 2007  ISBN – 978-80-223-2387-01

Recenzie:

Vašek,Š.,Vančová,A.,Hatos Gy. a kol. Pedagogika viacnásobne postihnutých. In: Edukáciou k integrácii viacnásobne postihnutých detí /zborník/ Bratislava  Iuventa 2001, ISBN 80-088893-73-9

Hatos,Gy.: Pedagogické sprevádzanie dospelých stredne a ťažko mentálne postihnutých. In: čas. Efeta, 2001 č.2 Mesterházi, Zs.:O dyskalkúlii – pedagógom. In: čas. Efeta 2001, č.3

Vašek, Š. a kol. špeciálna pedagogika pre 4.roč. SOŠ. Bratislava, SPN 2003 ISBN- 80-10-0001.

Gorgosné Szabó Anna: Gyógyító pedagógia. In: Aktuálne problémy špec.ped. z aspektu interdisciplinárneho  prístupu. /zborník/ Bratislava  Sapienta, 2004 ISBN – 80- 969112-6-0.

Zborník Paedagogica specialis XXIII. Bratislava UK, 2007.  ISBN 978-80-223-2387-1

Edukácia viacnásobne postihnutých/halmozottan sérultek nevelése/ In: Gyógypedagógiai szemle. roč. XXX. 2002, č.4 Budapest MGyE 2001 ISSN 0133-1108.

 

 • MUDr. Judita Slezáková, CSc.

Slezáková,J.(2004): Pediatria pre špeciálnych a liečebných pedagógov. Sapientia, Bratislava, 2004. ISBN  80 – 969112 – 4 – 4

Slezáková, J. (2005) : Pediatria pre špeciálnych a liečebných pedagógov. Druhé upravené a doplnené vydanie. SeducoS, Bratislava, 2005.  ISBN 80 - 85757 – 13 – 3

Slezáková, J. (2006) : 10% talentu a 90% driny? In: Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. Zborník príspevkov z výsledkov riešenia výskumnej úlohy VEGA č.1/1405/04. Sapientia, Bratislava, 2006, s. 78 – 83. ISBN 80 – 89229 – 04 – 2

Slezáková, J. (2007) : Chronicky choré a zdravotne oslabené dieťa – žiak v edukačnom procese na ZŠ. In: Přístupy ke vzdělávání žáku se specifickými poruchami učení na základné škole. Sborník z konference s medzinárodní účastí. Paido, Brno, 2007, s. 110 (anotácia) + CD

 

 • Mgr. Erika Tichá, PhD.

TICHÁ, Erika. AED Diagnostické a terapeutické možnosti v kontexte vzťahov dieťaťa s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD). In: Paedagogicca specialis XXIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s.89 – 127. ISBN 978-80-223-2387-1

TICHÁ, Erika. ADF Možnosti identifikácie, analýzy a riešenia emocionálnych a sociálnych problémov u detí so špecifickými poruchami učenia prostredníctvom skupinovej kooperatívnej hry. In: Naša škola. Roč. 11, č. 7/8 (2007/ 2008), s 6 – 15.

TICHÁ, Erika. AED Diagnostické možnosti spoločnej hry rodičov a detí raného a predškolského veku. In: Paedagogicca specialis XXIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s 63 – 73 ISBN 978-80-223-2387-1

TICHÁ, Erika. AED Diagnostické možnosti interaktívnej hry u dieťaťa s autizmom. In: Paedagogicca specialis XXIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s 75 – 89. ISBN 978-80-223-2387-1

VANČOVÁ, Alica – HORVÁTH, Ján – HARČARÍKOVÁ, T.  – TICHÁ, E. AFD Niektoré možnosti využívania IKT vo vysokoškolskej príprave študentov špeciálnej pedagogiky. In: Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike. Bratislava: Sapientia, 2007. ISBN 978-80-89229-10-9

TICHÁ, Erika. ABD Identifikácia a analýza kľúčových komponentov v prežívaní a správaní dieťaťa raného veku v procese cielenej vývinovej stimulácie. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedpagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, nerušením, nadaním a talentom). Bratislava: MABAG, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

TICHÁ, Erika. ADE Kvalitatívna analýza hrovej interakcie matky a dieťaťa s elektívnym mutizmom. In: e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. Ročník: 2006, číslo 1, s. 104 – 123. ISSN: 1213-7499. Časopis prístupný na web stránke: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_1-2006.pdf

TICHÁ, Erika. ADE Identifikácia charakteru hrových interakcií u detí s mentálnym postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou v priebehu hrových aktivít. In: e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. Ročník: 2006, číslo IV., s. 82 – 98. ISSN: 1213-7499. Časopis prístupný na web stránke: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf

TICHÁ, Erika. ADE Skupinová hra ako možnosť identifikácie a riešenia emocionálnych a sociálnych problémov u detí so špecifickými poruchami učenia. In: e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2006. Ročník: 2006, číslo IV., s. 99 – 115. ISSN: 1213-7499. Časopis prístupný na web stránke: www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf

TICHÁ, Erika. ADF Možnosti poradenskej intervencie v rodine dieťaťa s postihnutím predškolského veku. In: Integrácia. Bratislava: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 2006, č. 2. ISSN 1336-2011

TICHÁ, Erika. AED Identifikácia a kvalitatívna analýza hrových prejavov dieťaťa s elektívnym mutizmom v interakcii s rovesníckou skupinou. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie.  Bratislava: Sapientia, 2005. s. 261 – 277

TICHÁ, Erika. AED Možnosti terapeutického ovplyvnenia kvality hrových interakcií s elektívnym mutizmom a rovesníckej skupiny. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie.  Bratislava: Sapientia, 2005. s. 278 – 301

TICHÁ, Erika. AFC Aplikačné možnosti hry v poradenskej a terapeutickej intervencii u rodičov a detí s ADHD. In: VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1264-0

TICHÁ, Erika. AFC Včasná diagnostika a stimulácia dieťaťa s komunikačnými ťažkosťami prostredníctvom interaktívnej hry. In: Edukace žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7368-287-7

TICHÁ, Erika. AFC Možnosti identifikácie problémových prejavov v správaní a reagovaní detí s elektívnym mutizmom prostredníctvom individalnych hrových aktivít. In: Přístupy ke vzdělávání žáku se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.

TICHÁ, Erika. AFD Aktívna rola rodičov v procese špeciálnopedagogického poradenstva. In: Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. Ročenka časopisu Efeta. Zodpovedná redaktorka: Eva Hatarová. 1. vydanie. Martin: Osveta, 2006, s. 24 – 27. ISBN 80-8063-220-0

TICHÁ, Erika. AFD Hra ako prostriedok identifikácie a riešenia problémového správania u detí s mentálnym postihnutím školského veku. In: Kvalita a spolupráca v šepciálnje pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. Bratislava: Sapientia, 2007. ISBN 978-80-89229-06-2

TICHÁ, Erika. AFD Montessori terapia ako možnosť včasnej stimulácie dieťaťa s postihnutím. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedpagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, nerušením, nadaním a talentom). Bratislava: MABAG, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

TICHÁ, Erika. AFD Možnosti špeciálnopedagogickej intervencie v stimulácii vývinu dieťaťa raného veku. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedpagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, nerušením, nadaním a talentom). Bratislava: MABAG, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

TICHÁ, Erika. AFD Možnosti včasnej aplikácie tréningu rodičovských zručností u rodičov detí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti predškolského veku. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedpagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, nerušením, nadaním a talentom). Bratislava: MABAG, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

TICHÁ, Erika. AFD Postoje a názory rodičov na systém včasnej intervencie detí s postihnutím na Slovensku. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedpagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, nerušením, nadaním a talentom). Bratislava: MABAG, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

TICHÁ, Erika. AFH Niektoré možnosti využívanie IKT vo vysokoškolskej príprave študentov špeciálnej pedagogiky. In: Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Bratislava: Sapientia, 2007. ISBN 978-80-89229-07-9.   

TICHÁ, Erika. BCK Základy pedagogiky jednotlivcov s poruchami správania. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škol. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-89113-30-9. S.109 - 130

TICHÁ, Erika. BDF Modelová terapeutická herňa špeciálnych pedagógov. In: Naša univerzita. Roč. 49, č. 1 (2003), s. 15

PÓCSAOVÁ, Erika. BED Rodič ako terapeutický partner v terapii hrou. In: Paedagogicca specialis XXII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 121 – 128. ISBN 80-223-1872-8

TICHÁ, Erika. BED Možnosti vyžitia hry v terapeutickej intervencii u dieťaťa s elektívnym mutizmom. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. Bratislava: Sapientia, 2004. ISBN 80-969112-6-0

GAJDOŠÍKOVÁ, Adriana – LENDEL, Tomáš – PÓCSAOVÁ, Erika. BED Príspevok k organizačnej štruktúre doktorandského štúdia na katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. In: Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami na prahu nového milénia. Bratislava: Sapientia, 2003, s. 131 – 136. ISBN 80-968797-5-8

TICHÁ, Erika. BED Možnosti podpory rozvoja kreativity v hre postihnutých a súčasne nadaných detí predškolského veku. In: Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci: Zborník príspevkov zo seminára zameraného na predbežné výsledky riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/1404/04. Bratislava: Sapientia, 2005. ISBN 80-969112-8-7

TICHÁ, Erika. BED Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky v období voľby povolania. In: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škol. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-89113-30-9. S.31 - 43

TICHÁ, Erika. BEE Význam hry v terapeutickej intervencii u dieťaťa s elektívnym mutizmom. In: V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 1 – 8. ISBN 80-244-0983-6

TICHÁ, Erika. BEF Modelová špeciálnopedagogická poradňa pri Katedre špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenskéhov Bratislave. In: Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. Ročenka časopisu Efeta. Zodpovedná redaktorka: Eva Hatarová. 1. vydanie. Martin: Osveta, 2006, s. 27 – 28. ISBN 80-8063-220-0

TICHÁ, Erika. EDI Špeciálna dramatická výchova v sociálnej a špeciálnej pedagogike. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie.  Bratislava: Sapientia, 2005. s. 417 – 420.

TICHÁ, Erika. FAI Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie.  Bratislava: Sapientia, 2005.

TICHÁ, Erika. FAI Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. Bratislava: Sapientia, 2007. ISBN 978-80-89229-06-2

TICHÁ, Erika. FAI Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-89113-30-9

TICHÁ, Erika. FAI Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedpagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, nerušením, nadaním a talentom). Bratislava: MABAG, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

TICHÁ,E. Špeciálnopedagogická diagnostika. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-50-7.

TICHÁ,E. Pedagogika jednotlivcov s poruchami správania. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-58-3.

 

 • PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Lopúchová,J. Pedagogika zrakovo postihnutých.  Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-53-8.

Lopúchová,J.: AED  Vyšetrenie funkčného zraku a jeho kvalitatívne zhodnotenie u detí so zrakovým postihnutím raného veku. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením, nadaním a talentom). Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie realizovaný v rámci riešenia projektu VEGA č.1/3655/06. Bratislava: PdF 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

Lopúchová,J.: AED  Oftalmologická a špeciálno-pedagogická diagnostika detí so zrakovým postihnutím.  In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením, nadaním a talentom). Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie realizovaný v rámci riešenia projektu VEGA č.1/3655/06. Bratislava: PdF 2007. ISBN 978-80-89113-38-5.

Lopúchová,J.: AFH  Z výskumu využívania nových technológií u žiakov so zrakovým postihnutím a ich učiteľov v základných školách na Slovensku a v Čechách. Abstarkt príspevku z medzinárodnej konferencie „Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Bratislava: Sapientia 2007.  ISBN 978-80-89229-07-9.

Lopúchová,J.: AFH  Využitie tyflotechnických pomôcok a prístrojov v procese edukácie študentov so zrakovým postihnutím na PdF UK v Bratislave. Abstarkt príspevku z medzinárodnej konferencie „Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Bratislava: Sapientia 2007.  ISBN 978-80-89229-07-9.

Lopúchová,J.: ADE  Z výskumu rozvíjania orientácie a mobility u detí s poruchami binokulárneho videnia prostredníctvom pohybových hier. In: e-Pedagogium č.1/2006, s.71-80. PdF UP Olomouc.

Lopúchová,J.: ADE   Z výskumu správania sa zrakovo postihnutých detí v hrách. In: e-Pedagogium č.1/2006, s.80-84. PdF UP Olomouc.

Lopúchová,J.: ADF   Z výskumu rozvíjania prvkov priestorovej orientácie a mobility u binokulárne postihnutých detí predškolského veku prostredníctvom pohybových hier. In: Efeta č,4/2003, roč.13, s.4-6.

Lopúchová,J.: AED   Z výskumu hrového správania sa zrakovo postihnutých detí. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky. Zborník Bratislava: Sapientia, 2005, s. 256-260. ISBN 80-969112-9-5.

Lopúchová,J.: AFD  Možnosti reedukácie u zrakovo a viacnásobne postihnutých detí. In: Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Bratislava: Jana Lopúchová, 2006, s.63-33.

Lopúchová,J.: AFD  Podpora využívania funkčného zraku u detí so zrakovým a viacnásobným postihnutím. In: Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Bratislava: Jana Lopúchová, 2006, s. 94-97.

Lopúchová,J.: AFD  Zrakové vnímanie a možnosti jeho rozvíjania u detí s poruchami binokulárneho videnia v predškolskom veku. In: Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Bratislava: Jana Lopúchová, 2006, s. 105-109.

Lopúchová,J.: DAI   Rozvíjanie prvkov priestorovej orientácie a mobility u binokulárne postihnutých detí predškolského veku prostredníctvom pohybových hier. Bratislava: (s.n.), 2001.

Lopúchová,J.: BCK  Základy pedagogiky zrakovo postihnutých. Kapitola v učebných textoch. In:    Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu s študentami stredných a vysokých škôl.  Bratislava: UK 2007. Str. 73-91. ISBN 978-80-89113-30-9.

Lopúchová,J.: BDE   Signály v temnotě. In: Dítě, roč. 3, č.11/2000, s.46-47.

Lopúchová,J.: BDF  Hudobno-pohybové hry zdravých a zrakovo postihnutých detí. In: Dieťa nielen pre rodičov IV.,1998, č.5, str.36-38.

Lopúchová,J.: BDF  Telesné a pohybové nedostatky zrakovo postihnutých detí.  In: Učiteľské  noviny XLVIII, 1998, č.17, str.8.

Lopúchová,J.: BDF   Hra učí zrakovo postihnuté dieťa vidieť svet.   In: Dieťa nielen pre rodičov III, 1997, č.5, str.16-18.

Lopúchová,J.: BDF   Špecifiká a  osobitosti priestorovej orientácie a samostatného pohybu   binokulárne chybných detí  predškolského veku v hrách.  In: Efeta VII.,1997, č.2,str.27-29.

Lopúchová,J.: BDF   Hudobno-pohybové hry zrakovo postihnutých detí. In: Efeta VIII, 1998,  č.3, str.4-5

Lopúchová,J.: BDF   Včasná intervencia – špeciálna starostlivosť o zrakovo postihnuté deti. In: Učiteľské noviny č.3/1999, str.8, roč. XLIX.

Lopúchová,J.: BDF   Nevidiace dieťa. In: Dieťa nielen pre rodičov č.3/1999, str.22-23, roč.V.

Lopúchová,J.: BDF   Včasná intervencia, jej význam a úloha v živote zrakovo postihnutého  dieťaťa. In:  Efeta č.3/1999, roč.IX, str. 4-5. ISSN 1335-1397

Lopúchová,J.: BDF   Máte v triede zrakovo postihnuté dieťa? In: Učiteľské noviny, roč.50, č.34/2000, s.5.

Lopúchová,J.: BDF  Integrácia zrakovo postihnutých – áno či nie?  Dieťa nielen pre rodičov, roč.6, č.6, 2000, str.40-41.

Lopúchová,J.: BDF   Ako vyberať hračky pre zrakovo postihnuté deti. In: Dieťa nielen pre rodičov č.2/2001, roč. 7, s. 24-25.

Lopúchová,J.: BEC  Skúsenosti s integráciou študentov so zrakovým postihnutím na PdF UK v Bratislave a integračné perspektívy do budúcnosti. In: Edukace žákú se speciálními vzdělávacími potřebami. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Ostrava: OU 2007. ISBN 978-80-7368-287-7.

Lopúchová,J.: BED   Včasná intervencia viacnásobne postihnutých detí. In: Včasná intervencia zrakovo postihnutých detí na Slovensku. Zborník. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2001, s.17-22.

Lopúchová,J.: BED   Funkčný zrak a zraková stimulácia v praxi. In: Pedagogika zrakovo postihnutých v teórii a v praxi, Bratislava: UK, 2002 s.35-39. ISBN 80-223-1623-7.

Lopúchová,J.: BED   Stručný vývin špeciálno-pedagogického poradenstva a jeho legislatívna podstata.  In: Pedagogika zrakovo postihnutých v teórii a v praxi, Bratislava: UK, 2002 s.119-122. ISBN 80-223-1623-7.

Lopúchová,J.: BED   Význam a metodika pohybových hier u zrakovo postihnutých detí predškolského veku. In: Špeciálnopedagogické a psychologické intervencie u zrakovo postihnutých detí predškolského veku, Vrútky: Advent-Orion, 2004 s.18-21.

Lopúchová,J.: BED   Kompenzačné mechanizmy u nevidiaceho dieťaťa a ich rozvíjanie. In: Špeciálnopedagogické a psychologické intervencie u zrakovo postihnutých detí predškolského veku, Vrútky: Advent-Orion, 2004 s. 74-76.

Lopúchová,J.: BED   Výtvarné činnosti ako reedukačný prostriedok a súčasť komplexnej edukačnej činnosti binokulárne postihnutých detí v predškolskom veku. In: Efeta – otvor sa 2000: Ročenka časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím, Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2001 s.191-199.

Lopúchová,J.: BED Rodičia a ťažko zrakovo postihnuté dieťa. In: Špeciálno-pedagogické poradenstvo: Informačný bulletin X, Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006, s.5-6.

Lopúchová,J.: BED  Pohybová výchova nevidiaceho dieťaťa v ranom veku. In: Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Bratislava: Jana Lopúchová, 2006, s.102-104.

Lopúchová,J.: BED  Výchova ťažko zrakovo postihnutého dieťaťa v rodine. In: Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Bratislava: Jana Lopúchová, 2006, s. 98-99.

Lopúchová,J.: BED  Zvláštnosti rozvoja nevidiaceho a ťažko slabozrakého dieťaťa. In: Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Bratislava: Jana Lopúchová, 2006, s. 100-101.

Lopúchová,J.: BEF   Výhody a nevýhody integrácie zrakovo postihnutých detí. In: Tyflologické čítanie, Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich, 2001 s.1-7.

Lopúchová,J.: BEF   Integrácia zrakovo postihnutých detí v bežných typoch škôl. In: Tyflologické čítanie, Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich, 2001 s.7-12.

Lopúchová,J.: BEF   Hra ako prostriedok učenia sa zrakovo postihnutých detí. In: Tyflologické čítanie, Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich, 2001 s.13-18.

Lopúchová,J.: BEF   Vyšetrenie funkčného zraku a uplatnenie zrakovej stimulácie v praxi. In: Tyfllogické čítanie, Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich, 2001 s.60-68.

Lopúchová,J.: BEF  K problematike včasnej intervencie u zrakovo postihnutých detí v systéme špeciálno-pedagogického poradenstva. In: Efeta – otvor sa 2005: Poradenstvo v špeciálnej pedagogike. Martin: Osveta, 2006, s.125-127.

Lopúchová,J.: FAI   Terminologický slovník pedagogiky zrakovo postihnutých. IRIS Bratislava, 1999.

Lopúchová,J.: FAI   Ukážem ti, čo je čo!: Súbor reliéfnych obrázkov pre nevidiacich. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich, 2002.

Lopúchová,J.: FAI   Včasná intervencia zrakovo postihnutých detí na Slovensku. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2001.

Lopúchová,J.: FAI   Pedagogika zrakovo postihnutých v teórii a v praxi, Bratislava: UK, 2002. ISBN 80-223-1623-7.

Lopúchová,J.: FAI Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Bratislava: Jana Lopúchová, 2006. ISBN 80-969125-8-5.

Lopúchová,J.: GII   Kornel Čajka jubiluje.In: Efeta č.3/2005, roč.15, s.21.

Lopúchová,J.: GII   Na pomoc zdravotne postihnutým.  In: Učiteľské noviny, roč.51, č.4/2001, s.4.

Lopúchová,J.: GII   Pomoc postihnutým. In: Efeta č.1/2001, roč.11, s.24.

Lopúchová,J.: GII   Therapy – pomoc postihnutým. In: Dieťa nielen pre rodičov č.2/2001, roč. 7, s.28.

 

 • Mgr. Margita Schmidtová, PhD.

 

Schmidtová,M. Integratívna pedagogika. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-47-7.

Schmidtová, M.: K niektorým problémom starostlivosti o sluchovo postihnuté deti. Ročenka          Efeta, Bratislava, Parentes 1991.

Schmidtová, M.: Raná starostlivosť o sluchovo postihnuté deti. Ročenka Efeta, Bratislava, Parentes 1992, s. 73 – 74.

Schmidtová, M.: Sluchová výchova. Banská Bystrica, Metodické centrum 1995.

Schmidtová, M.: O učení čítania nepočujúcich. Informačný bulletin pre školy a školské zariadenia, Banská Bystrica, Metodické centrum 1992.
Schmidtová, M.: Diagnostika a terapia narušenej komunikačnej schopnosti sluchovo postihnutých detí. Banská Bystrica, Metodické centrum 1996, s. 42.

Schmidtová, M.: Návrh na vypracovanie individuálneho programu výchovy pre deti v ranej a predškolskej starostlivosti (SPD). Špeciálno pedagogické poradenstvo. Informačný bulletin II., Banská Bystrica 1998.

Lechta,V,Schmidtová ,M:Nemecká a slovenská logopédia a surdopédia: východiská, paralely, trendy : (komparatívna štúdia)Efeta, Roč. 12, č. 3 (2002), s. 2-4

Schmidtová,M.:Leonhardt, A..:Periodizácia vývoja logopédie a surdopédie: história, súčasnosť perspektívy. Efeta, Roč. 13, č. 3 (2003), s. 2-5

Leonhardt, A. Schmidtová,M.:Kochleárne implantáty z pohľadu nemeckej a slovenskej surdologopédie : (komparatívna štúdia)Efeta, Roč. 15, č. 3 (2005), s. 2-4

Lechta, V.,Schmidtová.M.:Surdologopédia ako jeden z konceptov výstavby reči nepočujúcich detíEfeta, Roč. 14, č. 3 (2004), s. 2-4

Schmidtová, M.:Alternatívy vo vzdelávaní sluchovo postihnutých.Paedagogica specialis, Roč. 21, Bratislava : Univerzita Komenského, 2002 S. 115-124

Lechta, V. Schmidtová, M.:Deutsch-slowakische Forschungsaktivitäten in der Sonderpädagogik. Die neue Sonderschule, Roč. 47, č. 5 (2002), s. 394-395

Tekelová, M. Schmidtová, M.:Koncepcia vzdelávania žiakov so špeciálnými výchovno - vzdelávacími potrebami : Čiastkový výstup k projektu Milénium.Učiteľské noviny, Roč. 50, č. 36 (2000), s. 3

Schmidtová, M.:Reflexívna metóda materinskej rečiEfeta, Roč. 5, č. 2 (1995), s. 18-20

Schmidtová, M.: Raná starostlivosť o sluchovo postihnuté detiEfeta 92 : Komplexná rehabilitácia pri poruchách reči a sluchu, Bratislava : Parentes, 1992 S. 73-74

Schmidtová, M.:K problematike výchovy sluchovo postihnutých.Ročenka Efeta ´91, Bratislava : Parentes, 1991 S. 60-61

Schmidtová, M.:Pohľad na súčasné vzdelávanie sluchovo postihnutých detí a náčrt koncepcie integrovaného vzdelávania.Školská integrácia sluchovo postihnutých detí a mládeže, The British Council, 2001 S. 65-70

Schmidtová, M.:Auditívno - verbálny prístup pri vzdelávaní dieťaťa so sluchovým postihnutím.Súčasné trendy vzdelávania detí so sluchovým postihnutím : VI. surdopedické dni, Banská Bystrica : Metodické centrum, 2000 S. 28-32

Schmidtová, M.:Možnosti aplikácie niektorých auditívne orientovaných metód v surdologopédii. Bratislava : [s.n.], 2000

Schmidtová, M.:20. ročné skúsenosti s kochleárnymi implantáciami u dospelých, 10. ročné skúsenosti s indikáciou kochleárných implantácii u detí.Efeta, Roč. 11, č. 3 (2001), s. 16-19

Leonhardt, A.Schmidtová, M.:Rozvoj a štruktúra vzdelávania sluchovo postihnutých v Japonsku. Efeta, Roč. 15, č. 2 (2005), s. 17-18

Schmidtová, M.:Súčasné trendy vzdelávania detí so sluchovým postihnutím : VI. surdopedické dni s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 50. výročia začatia systematického vzdelávania nedoslýchavých detí na Slovensku.Banská Bystrica : Metodické centrum, 2000

Schmidtová, M.:Špeciálno-pedagogické poradenstvo : Informačný bulletin IIBanská Bystrica : Metodické centrum, 1998

Schmidtová, M.:Projekt špecializačného inovačného štúdia : Školská integrácia sluchovo postihnutých žiakov. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1999

Schmidtová, M.:Projekt štúdia : Aplikovaná logopédia pre učiteľov v psychopedických školách, v surdopedických školách, učiteľov 1. stupňa ZŠ a učiteľov špeciálnych tried. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1998

Schmidtová, M.:Vzdelávací projekt pre špecializačné inovačné štúdium : Bilingválne vzdelávanie nepočujúcich. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1999

Schmidtová, M.:Medzinárodné sympózium venované sluchovo postihnutým deťom v Mníchove. Efeta, Roč. 9, č. 2 (1999), s. 27

Schmidtová, M.:Viliam Gaňo v dejinách špeciálnej pedagogiky : Referát pri príležitostí 30. výročia úmrtia Viliama Gaňu.Efeta, Roč. 7, č. 2 (1997), s. 23-24í

Schmidtová, M.:Slovensko sa stalo mojím osudom : Náš jubilant PhDr. Ludvík Edelsberger, CSc. Efeta, Roč. 7, č. 1 (1997), s. 22-23

Schmidtová,M.:Sluchovo postihnuté deti s diagnózou "Charge-Assoziation" / Annette Leonhardt ; prekl.  Efeta - otvor sa 2002 : Diagnostika mentálne postihnutých jednotlivcov : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím, Martin : Osveta, 2002 S. 20-23

Schmidtová,M.:Vergleichende Rehabilitationspädagogik am Beispiel einer Kooperation zwischen den Universitäten Bratislava und München / Viktor Lechta, Annette Leonhardt, Rehabilitationspädagogik im interdisziplinären Kontext, Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2006 S. 131-144

Schmidtová,M.:Špeciálnopedagogické poradenstvo a integrácia /Efeta otvor sa 2005 : Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike, Martin : Osveta, 2006 S. 47-49

Schmidtová,M.:Nový smer v pedagogike : integratívna pedagogika /Efeta - otvor sa, Roč. 17, č. 1 (2007), s. 2-3

Schmidtová,M.:Integratívna pedagogika / Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl, Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007 S. 5-18

Schmidtová,M.:Transformácia špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých / Darina Tarcsiová ... [et al.]. Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí, Bratislava : Sapientia, 2007 S. 251-265

Schmidtová,M.:Rovnaké vzdelávanie - rovnaké šance ? : Medzinárodná konferencia v Mníchove / Efeta - otvor sa, Roč. 17, č. 2 (2007), s. 29

Schmidtová,M.:Grázyna Gunia: Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami sluchu i mowy / Efeta - otvor sa, Roč. 17, č. 2 (2007), s. 31

Schmidtová,M.:Alternatívy  vo vzdelávaní sluch.post.Paedagogika specialis XXI ,UK Bratislava,2002,s.115-125.

Schmidtová.: Špeciálno pedagogické poradenstvo .:In Efeta Ročenka 2003 s.21-24.   

Leonhardt,A.,Lindner,B.,Lechta,V.,Schmidtová,M.:Nemecká a slovenská logopédia surdopédia:Východiská,paralely,trendy/komparatívna štúdia/    In Efeta,12/2002b/,3,s.2-5.

Leonhardt,A.,Lindner,B.,Lechta,V.,Schmidtová,M.:Surdologopédia ako jeden z konceptov výstavby reči nepočujúcich detí.:In Efeta12/2004b,4,s.2-5.

Schmidtová,M.:Diagnostika orálnomotorického systému,možnosti korektívnych cvičení.In :Efeta ,Ročenka 2002 s.95-9

Schmidtová,M.:Špeciálno pedagogické poradenstvo a čo ďalej?In:Zdravotne postižení a programy pro 21 .století Hradec Králové .2004.

Schmidtová,M.: Dištačné vzdelávanie u detí sluch. postihnutých.  In: Nové trendy v oblasti sekundárného a terciálného vzdel., Hradec Kráľové,2004.

Schmidtová,M.,:Multikulturalizmus a interkulturalizmus u detí  sluchovo postihnutých   na Slovensku  s. 101-130.2004 .In :Grosse ,D:.Interkulturalizmus und multikulturalizmus bei horgeschadigten Kindern.Heidelberg ,2004

Lechta,V.Schmidtova,M.,Leonhardt,A.:Lindner,B.: Deutsch-slovakische Forschungsaktivität in der Sonderpädagogik  In Die neue Sonderschule,47,/2002a/,5,s.394-395

Leonhardt,A.,Lindner,B.,Lechta,V.,Schmidtová,M.Zum Stand der CI-Versorgung in der Slowakei.Schnecke,N.46,16,2004  Stanberg.Deutsch-slovakische Forschungsaktivität in der Sonderpädagogik  In Die neue Sonderschule,47,/2002a/,5,s.394-395.

Leonhardt, Annette - Lechta, Viktor - Schmidtová, Margita - Kováčová, Barbora: Inkluzívna pedagogika ako odbor, princíp i politikum verzus jej realizácia. In: Efeta - otvor sa. - ISSN 1335-1397. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 2-4.

Schmidtová, Margita: Integratívna pedagogika  In.Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl / Alica Vančová ... [et al.] ; zost. Terézia Harčaríková, Erika Tichá.Bratislava : Univerzita Komenského, 2007

Schmidtová, Margita.:Špecifiká  poradenstva v inkluzívnej pedagogike. In: Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe.Trnavská univerzita .Trnava.2008. ISBN  978-80-8082-180-7.

Leonhardt, Annette - Lechta, Viktor - Schmidtová, Margita - Kováčová, Barbora: Die historische Entwiklung der Horgeshädigten und Sprachbehinderte pedagogik in Bayern und der Slowakei ,Klinkhardt,Bad Heilbrunn.2008. ISBN 978-3-7815-1577-2

Schmidtová, Margita:Integratívna pedagogika : (vybrané kapitoly) /Bratislava : Mabag, 2008 I.vydanie ISBN 978-80-89113-47-7.

Lechta, Viktor –Leonhardt,Annetta- Schmidtová, Margita.: Kochlear implantat bei gehorlosen Kinder Gehorlosen Eltern,Klinkhardt,Bad Heilbrunn .2008. ISBN 978-3-7815-1577-2.

Referáty :

Schmidtová, Margita. Integratívna pedagogika ,referát  40.výročiu založenia fakulty. 2007 Bratislava.

Schmidtová,M.  Špecifiká  poradenstva v inkluzívnej pedagogike.Trnava, 2008.

Leonhardt, Annette - Lechta, Viktor - Schmidtová, Margita: Kinder,Jugentliche und Erwachsene mit Cochlea-Implantat in Deutschland und in der Slowakei.Oldenburg Konferencia na tému Leben mit Anderssein ImInternationalen kontext.4.-6.09.2008

Schmidtová, Margita. Raná starostlivosť o deti  so sluchovým postihnutím.  I.medzinárodná špeciálnopedagogická konferencia na tému „Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku.Bratislava, 2008.

Schmidtová,Margita. Fruhforderung bei horgeschadigten Kinder in der Slovakei ,Mníchov Univerzita Maximiliána Mníchov, 2008.

 

 • Mgr. Terézia Harčaríková, PhD.  

Harčaríková,T. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-54-5.

Harčaríková,T. Pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-57-6.

HARČARÍKOVÁ, T., Nováková, K.: Analýza osobnosti detí a adolescentov s deficitom rastového hormónu. Československá pediatria, č. 53, 1998, s.685-688, ISSN 0069-2328

Košťálová,L., HARČARÍKOVÁ ,T., Pribilincová, Z., Nováková, K.: Analysis of personality in children and adolescents with growth hormone deficiency. Abstracts book, International symposium GH and Growth Factors in endocrinology and Metabolism, Istambul, April 24-25, 1998

HARČARÍKOVÁ, T.: Letný edukačný tábor – špecifická forma edukácie detí s deficitom rastového hormónu. EFETA, č.1, ročník XV., 2005, s.12-13, ISSN 1335-1397.

HARČARÍKOVÁ, T.: Analýza niektorých osobnostných a školských  problémov  u detí s deficitom rastového hormónu. In Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky  z aspektu interdisciplinárneho prístupu. s.114-131. ISBN 80-969112-6-0

HARČARÍKOVÁ, T.: Kvalia života dievčat a žien s Turnerovým syndrómom. In  Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky . Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie  postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. Sapientia. Bratislava 2005, s.345-357. ISBN 80-969112-9-5

HARČARÍKOVÁ, T., Tichá, E.: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky . Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie  postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. Sapientia. Bratislava 2005. ISBN 80-969112-9-5

HARČARÍKOVÁ, Terézia. Poradňa pre voľbu povolania pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave. In KROČANOVÁ, Ľubica et al. Špeciálnopedagogické poradenstvo- informačný bulletin IX. Bratislava: Metodické centrum, 2005, s. 53- 54. ISBN 80-7164-396-3.

HARČARÍKOVÁ, T., Kamenická, V.: Špecifiká prípravy na povolanie v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZPS v Bratislave. In VI. Medzinárodná konference k problematice  osob se specifickými potřebami a I. Dramatoterapeutická konference. Univerzita Palackého, Olomouc. ISBN 80-244-1264-0

HARČARÍKOVÁ, T.: Podporný servis v oblasti voľby povolania, profesnej prípravy a zamestnávania telesne postihnutých v Slovenskej republike. In Edukace žákú se speciálnimi vzdělávacími potřebami, PdF OU, Ostrava 2007, ISBN 978-80-7368-287-7.

HARČARÍKOVÁ, Terézia., Tichá, E.: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením a talentom) PdF UK, Bratislav, 2007. ISBN 978-80-89113-38-5

HARČARÍKOVÁ, T.: Edukácia detí s telesným postihnutímv prípravnom ročníku základnej školy  pre telesne postihnutých ako jedna zo špecifických foriem špeciálnopedagogickej intervencie.In Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením a talentom) PdF UK, Bratislava 2007. s.215-231 ISBN 978-80-89113-38-5

HARČARÍKOVÁ, T.: Názory študentov stredného odborného učilišťa pre telesne postihnutú mládež na úroveň prípravy na povolanie v učebných a študijných odboroch a možnosti špeciálnopedagogickej intervencie v tejto oblasti. In Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením a talentom) PdF UK, Bratislava 2007. s.232-245 ISBN 978-80-89113-38-5

HARČARÍKOVÁ, T., Angyalová, R.: Analýza vybraných vonkajších podmienok prípravy na povolanie  telesne postihnutých jednotlivcov na niektorých typoch škôl. In In Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením a talentom) PdF UK, Bratislava 2007. s.386-397  ISBN 978-80-89113-38-5

HARČARÍKOVÁ, T.: Základy pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených. In. Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. PdF UK Bratislava, MABAG 2007, ISBN 978-80-89113-30-9

HARČARÍKOVÁ, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia. In. Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. PdF UK Bratislava, MABAG 2007, ISBN 978-80-89113-30-9

HARČARÍKOVÁ, T., Tichá, E.: Základy špeciálnej pedagogiky pre prácu so študentmi stredných a vysokých škôl. PdF UK Bratislava, MABAG 2007, ISBN 978-80-89113-30-9

Horváth, J., HARČARÍKOVÁ, T., Tichá, E., Vančová, A.: Niektoré možnosti využívania IKT vo vysokoškolskej príprave študentov špeciálnej pedagogiky. In: Nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Abstrakt príspevkov z medzinárodnej konferencie (KEGA 3/3033/05). Sapientia, Bratislava 2007. ISBN 978-80-89229-07-9

HARČARÍKOVÁ, T.: Niektoré aspekty prípravy na povolanie u jednotlivcov s telesným postihnutím v podmienkach segregácie na Slovensku. In Přístupy ke vzdělávaní žákú se specifickými poruchami učení na základní škole. Paido, Brno 2007. ISBN 978-80-7315-150-8

HARČARÍKOVÁ, T., Smoljaninov, A., Vančová,A.: Vozmožnosti ispoľzovanija metodov kinezioterapii, ippoterapii i delfinoterapii v korekcii komplexnovo razvitija detej s DCP v predškoľnom i škoľnom vozraste.In Zbirnik naukovich prac. Kamjanec-podoľskovo universitetu, 2007 Ukrajina, ISBN 978-966- 8848- 19-3

Гарчарикова, T.: Система институционального обеспечения лиц с физическими недостатками, больных и людей с ослабленным здоровьем в Словацкой Республике.

  

 • Mgr. Mária Černá

ČERNÁ, MÁRIA: BED Priestorová orientácia a samostatný pohyb zrakovo postihnutých  v postnatálnom období. In Včasná intervencia zrakovo postihnutých detí na Slovensku. Bratislava: PdF, 2001. 53-60 s. ISBN: 80-88868-71-8.

ČERNÁ MÁRIA: AED Priestorová orientácia a samostatný pohyb, ako prostriedok k samostatnosti zrakovo postihnutých. In Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky: Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. Bratislava: SAPIENTIA, 2005. 247-255 s. ISBN 80-969112-9-5. EAN 9788096911295.

ČERNÁ MÁRIA: AED Zrakovo postihnutí a súčasne športovo nadaní. In Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. Bratislava: SAPIENTIA, 2005. 67-76 s. ISBN 80-969112-8-7. EAN 9788096911288.

ČERNÁ MÁRIA:  AED Retrospektíva, súčasný stav a perspektívy prípravy špeciálnych pedagógov so zameraním na pedagogiku zrakovo postihnutých vo formách celoživotného vzdelávania. In Ďalšie a celoživotné vzdelávanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Bratislava: SAPIENTIA, 2005. 79-101 s. ISBN 80-89229-00-X. EAN 9788089229000.

ČERNÁ MÁRIA:   AED Analýza športovej agility u talentovaných zrakovo postihnutých. In Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. Zborník príspevkov z výsledkov riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/1405/04. Bratislava: SAPIENTIA, 2006. 92-152 s. ISBN 80-89229-04-2. EAN 9788089229048.

ČERNÁ MÁRIA:  AED Zrakovo postihnutí študenti na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In Nové trendy v edukácii a v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Zborník príspevkov z celoslovenského odborného seminára zo dňa 18. mája 2006 Bratislava: JANA LOPUCHOVÁ, 2006. 34-48 s. ISBN 80-89229-04-2. EAN 9788089229048.

 

 • Mgr. Adriana Gajdošíková-Dostálová, PhD. 

Gajdošíková, A. 2003. Ukážky niektorých metód komplexnej rehabilitácie. In: Vašek, Š. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava : Sapietnia, 2003. ISBN 80-968797-0-7.

Gajdošíková, A., Lendel, T., Pócsaová, E. 2003. Príspevok k organizačnej štruktúre doktorandského štúdia na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. In: Príprava pedagógov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prahu nového Milénia (Zborník). Bratislava : Sapientia, 2003. ISBN 80-968797-5-8.

Gajdošíková, A.: 2004. A halmozottan fogyatékos személyek komplex rehabilitációja. In: A Magyar Tudomány Napja. Budapest: 2004

Gajdošíková, A. 2004. Stimulačné programy a viacnásobné postihnutie. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu (Zborník). Bratislava : Sapientia, 2004. ISBN 80-969112-6-0.

Gajdošíková, A. 2005. Vplyv muzikoterapie na mentálne postihnutého jednotlivca. In: Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky (Zborník). Bratislava : Sapientia, 2005. ISBN 80-96911-9-5.

Gajdošíková, A. 2005. Hudobne nadaní postihnutí. In: Nadaní a talentovaní postihnutí jedinci. (Zborník). Bratislava : Sapientia, 2005. ISBN 80-969112-8-7.

Gajdošíková, A. 2006. Výskyt hudobne nadaných žiakov s postihnutím v Slovenskej republike. In: Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. (Zborník). Bratislava : Sapientia, 2006. ISBN 80-89229-04-2.

Gajdošíková, A. 2006.Vývin hudobných schopností dieťaťa. In: Niektoré aspekty nadania a talentu u postihnutých jedincov. (Zborník). Bratislava : Sapientia, 2006. ISBN 80-89229-04-2.

Gajdošíková, A. 2006. O wychowaniu seksualnym osób upośledzonych umysłowo. In: ŚWIATŁO i CIENIE. 2, 52,s. 8-15. Kraków : OGNISKO, 2006. ISBN 1232-440X.

Gregušová, H., Horváth, J., Gajdošíková, A. 2006. Niepełnosprawni utalentowani uczniowie w Republice Słowackiej. In: O trudnej Sztuce bycia razem czylirnozne oblicza intergracji. Kraków : Impuls, 2006. ISBN 83-7308-806-7.

Brťková, R. - Gajdošíkova, A. 2006. Moderné koncepcie starostlivosti o dospelých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku a vo Švajčiarsku. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby ( s postihnutím, narušením, nadaním a talentom ) (Zborník ). Bratislava: Pedagogická fakulta 2006. ISBN 978-80-89113-38-5.

Brťková, R. - Gajdošíkova, A. 2006. Užívanie návykových látok u mentálne postihnutých žiakov v špeciálnych základných školách na Slovensku. In: Drogy a šikana – stále nebezpečí  ( Zborník ). Vsetín: Město Vsetín, komise prevence kriminality 2006. ISBN 978-80-254-0524-6.

Gajdošíková, A. 2007. Komparácia integrácie postihnutých žiakov v SR a v Hesensku (Nemecko). In: Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí (Zborník). Bratislava : Sapientia 2007. ISBN 80-89229-06-2.

Brťková, R. – Gajdošíková, A. 2007. Názory študentov pedagogiky mentálne postihnutých na pripravenosť v oblasti využívania nových technológií v špeciálno-pedagogickej praxi. In: nové technológie v edukácii žiakov a študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Abstrakt príspevkov z medzinárodnej konferencie ( KEGA 3/3033/05 ). Bratislava : Sapientia 2007. ISBN 978-80-89229-07-9.

Gajošíková, A. 2007. Edukácia ťažko a viacnásobne postihnutých jednotlivcov prostredníctvom IKT. In: Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike (Zborník). Bratislava: Sapientia, 2007. S. 113-117. ISBN 978-80-89229-10-9

Gajdošíková, A. 2007. Špeciálna základná škola Dolinského, Bratislava. In: Pamätnica 1967-2007. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. S. 79-80. ISBN 978-80-89113-42-2

Gajdošíková, A. 2007. Najvýznamnejšie publikácie a monografie členov katedry špeciálnej pedagogiky. In: Pamätnica 1967-2007. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. S. 106. ISBN 978-80-89113-42-2

Gajdošíková A. 2007. Nové trendy v edukácii v starostlivosti o zrakovo postihnutých. Zborník. Recenzia. Bratislava: Jana Lopúchová, 2007.  Počet strán 112. ISBN 9788096912582

Brťková, R.- Gajdošíková, A. 2007.  Moderné koncepcie starostlivosti o dospelých ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku a vo Švajčiarsku. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pre znevýhodnené osoby (s postihnutím, narušením, nadaním a talentom) (Zborník). MABAG, s.r.o. 2007. S. 398-410. ISBN 978-80-89113-38-5

Brťková, R.- Gajdošíková, A. 2007.  Užívanie návykových látok u mentálne postihnutých žiakov v špeciálnych základných školách na Slovensku. In: Drogy a šikana – stále nebezpečí. Vsetín: 2007. S. 15-54. ISBN 978-80-254-0526-6

Gregušová, H.- Horváth, J.- Gajdošíková, A. 2007.  Príspevok k výskytu nadaných žiakov s postihnutím v Slovenskej republike. In: Paedagogica Specialis XXIII (Zborník). Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2007. S 17-24. ISBN 978-80-223-2387-1

Gajdošíková, A. 2007. Perspektívy využitia stimulačných programov u viacnásobne postihnutých jednotlivcov predškolského veku. In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Zborník). Bratislava, 2007. S. 485-492. ISBN 978-80-223-2416-8

Gajdošíková, A.: Edukácia ťažko viacnásobne postihnutých jednotlivcov prostredníctvom IKT. In: Niektoré technologické inovácie v špeciálnej pedagogike. Bratislava, Sapientia 2007. ISBN 978-80-89229-10-9

Gajdošíková, A: Špeciálna základná škola Dolinského, Bratislava. In: Pamätnica. Bratislava, UK 2007. ISBN 978-80-89113-42-2

Gajdošíková, A.: Najvýznamnejšie publikácie a monografie členov katedry špeciálnej pedagogiky. In: Pamätnica. Bratislava, UK 2007. ISBN 978-80-89113-42-2

Gajdošíková, A: Charakteristika kognitívnych spôsobilosti mentálne postihnutých jednotlivcov. In: Prehľad problematiky zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (legislatíva, skúsenosti, regionálna situácia, situácia v ostatných regiónov, situácia v EÚ, dotácie, podmienky, špecifiká zamestnávania). Orientácia v typoch a druhoch zdravotného postihnutia, charakteristika dôsledkov na zdravotný stav a pracovný potenciál, metódy diagnostiky a iné. e-learning výstup

 

 • Mgr. Klaudia Guštafíková

Guštafíková,K. Školská integrácia a tvorba individuálnych plánov. Publikácia vydaná v rámci projektu Via Lucis. Bratislava: Mabag, 2008. ISBN 978-80-89113-49-1.

Guštafíková, Klaudia: - BDF-  Hipoterapia - liečebná metóda. Efeta - otvor sa. Roč. 7, č. 1., s. 13-14.1999. ISSN 1335-1397.

Guštafíková, Klaudia: - BDF- Rehabilitácia - dôležitý proces v živote postihnutých ľudí. Efeta - otvor sa.  Roč. 6, č. 2., s. 8-9. 1996. ISSN 1335-1397.

Guštafíková, Klaudia: -  BED -  Od gesta k reči. Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. - Bratislava : Humanitas, str. 120-125. 1998. - ISBN 80-968053-1-2.

Guštafáková, Klaudia:  - EDJ - Vyučovanie reči a posunkový jazyk  / Doris Lubé ; prekl. Klaudia Guštafíková -  Efeta - otvor sa. - Roč. 7, č. 4., s. 24-25. 1997. ISSN 1335-1397. –

Guštafíková, Klaudia:  - BEF - Jazyk, vzdelanie a kultúra nepočujúcich. 1. medzinárodný festival  kultúry nepočujúcich Sv. Františka Saleského v Nitre. - Nitra : Stredisko Sv. Františka Saleského v Nitre, - S. 36-38. 2001. - ISBN 80-968584-0-8.

Guštafíková, Klaudia: - BEF - Jazykový program Makaton. Špeciálno-pedagogické poradenstvo : Informačný bulletin II. - Banská Bystrica : Metodické centrum, - S. 35-37. 1998.

Guštafíková, Klaudia: - BEF - Sluchovo postihnutí a ich spoločnosť . Aktívny rozvoj ľudských zdrojov u občanov zdravotne postihnutých v procese integrácie. - Bratislava : Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, - S. 56-57
1994.

Guštafíková, Klaudia: - EDI - Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených.
Špeciálno-pedagogické poradenstvo : Informačný bulletin II. - Banská Bystrica : Metodické centrum, - S. 57-59. 1998.
 
Guštafíková, Klaudia: - EDI - Nové cesty k postihnutým ľuďom : Rozvoj systému, poradenstva a integrácie. Špeciálno-pedagogické poradenstvo : Informačný bulletin III. - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, - S. 92-93.  1999. - ISBN 80-7164-249-5.
Guštafíková, Klaudia : - BDF -  Tlmočníci posunkovej reči nepočujúcich . Slovenský gong. -- Roč. 10, č. 6 ., s. 14. 2001. ISSN 1335-6542.

Guštafíková, Klaudia: - BDF -  Tlmočníci posunkovej reči nepočujúcich.  Slovenský gong. - Roč. 10, č. 7/8., s. 30-31. 2001. - ISSN 1335-6542.

Guštafíková, Klaudia: - BDF -Tlmočník posunkového jazyka nepočujúcich . Slovenský gong. Roč. 10, č. 3., s. 16. 2001. ISSN 1335-6542.

Guštafíková, Klaudia: - BDF - Zásady a etický kódex tlmočníka posunkového jazyka. Slovenský gong. Roč. 10, č. 4 ., s. 14-15- 2001. ISSN 1335-6542.

Guštafíková, Klaudia : - BDF - Tlmočníci posunkovej reči nepočujúcich . Slovenský gong. Roč. 10, č. 5., s. 15. 2001. ISSN 1335-6542.

Guštafíková, Klaudia : - BED - Alternatívna a augmentatívna komunikácia. Špeciálno-pedagogické poradenstvo : Informačný bulletin. - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy.  S. 20-24 . 2000. ISBN 80-7164-277-0.

Guštafíková, Klaudia: - EDI - Hluchota a jazyková komunikace. Špeciálno-pedagogické poradenstvo :  Informačný bulletin. - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy. S. 82-83.  2000. - ISBN 80-7164-277-0. –

Guštafíková, Klaudia:  - BED - Skupinová práca s jazykom v tretej triede. Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin V. - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy. S. 25-33. 2001. - ISBN 80-7164-311-4.

Guštafíková, Klaudia: - GII  - Terapia v špeciálnej pedagogike.  Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin V. S. 61-62.   - Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy. 2001. - ISBN  80-7164-311-4. -

Guštafíková, Klaudia: - BED - Raná intervencia v rodine s dieťaťom so sluchovým postihnutím. Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárneho prístupu. S. 208-224.  - Bratislava : Sapientia, 2004. - ISBN 80-969112-6-0.

Guštafíková, Klaudia: - BEE - Tréningové pobyty pre rodičov detí so sluchovým postihnutím.  V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami.  S. 87.  Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. – ISBN 80-244-0983-6.

Guštafíková, Klaudia: - GII -
Názov: ADHD-liečba a rehabilitácia poruchy : (celoslovenská vedecká pracovná schôdza)  / Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin VIII. S. 90 - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2004. - ISBN 80-7164-388-2. –

Guštafíková, Klaudia: - BEC - Mimovládne organizácie a spolky pre osoby so sluchovým postihnutím. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. S. 9-15. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - ISBN 80-7041-462-6. -

Guštafíková, Klaudia:  - BED - Tréningové pobyty pre rodičov detí so sluchovým postihnutím. Efeta - otvor sa 2003 : Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. S. 93-96 : Ročenka vedecko-odborného časopisu o komplexnej rehabilitácii ľudí s postihnutím. - Martin : Osveta, 2003. - ISBN 80-8063-140-9. -

Guštafíková, Klaudia: - GII - Posunkový jazyk a kultúra nepočujúcich. Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin VI. S. 73-74. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2002. - ISBN 80-7164-344-0. -

Guštafíková, Klaudia: - GII - 10. výročie založenia Katedry pedagogiky sluchovo postihnutých Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin VII. S. 96-97. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003. - ISBN 80-7164-371-8. –

Guštafíková, Klaudia: - BED - Dieťa so sluchovým a súčasne iným postihnutím. Špeciálnopedagogické poradenstvo : Informačný bulletin VII. S. 16-29. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2003. - ISBN 80-7164-371-8. –

Guštafíková, Klaudia: - BEC - Rehabilitácia u osôb so sluchovým postihnutím. Zdravotně postižení : programy pro 21. století.. str. 149-156. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - ISBN 80-7041-234-8.

Guštafíková, Klaudia: - BEC - Rodina a dieťa so sluchovým postihnutím.  III. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. S. 245-251 - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. - ISBN 80-244-0547-4.

Guštafíková, Klaudia: - BEF - Neverbálna komunikácia. II. medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. F. Saleského. S. 138-140 - Nitra : Effeta, 2002. - ISBN 80-968584-8-3.

Guštafíková, Klaudia: -  AED - Podporné služby a organizácie pre osoby so sluchovým postihnutím. Aktuálne otázky teórie a praxe špeciálnej pedagogiky : Aktuálne otázky výchovnej rehabilitácie postihnutých a špeciálnopedagogickej pedeutológie. S. 111-130.  - Bratislava: Sapientia, 2005. - ISBN 80-969112-9-5.

Guštafíková, Klaudia: - AFD - Raná starostlivosť o deti so sluchovým postihnutím - služby raného poradenstva. Efeta otvor sa  2005 : Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike. S. 76-79. - Martin : Osveta, 2006. - ISBN 80-8063-220-0.

Guštafíková, Klaudia  -  Tarcsiová, Darina - Schmidtová, Margita: - AFD -  Transformácia špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých. Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. S. 251-265. - Bratislava : Sapientia, 2007. - ISBN 978-80-89229-06-2.

 

 • Mgr. Ján Lénárt
 • Mgr. Jozef Rigo

Rigo, J.: S pantomímou za slnkom Inkov, GAUDIUM, 2002, č.1, str.11-12,

Rigo J.: Význam pantomímy a dramatickej výchovy pre sluchovo postihnutých, Zborník EFFETA, 2002, str.151-152, ISBN 80-968584-8-3

Rigo, J.: Divadelný súbor DIKO pri SOU, OU a DM pre sluchovo postihnutú mládež v Bratislave, Zborník EFFETA, 2004, str.124-125,ISBN 80-969113-0-9

Rigo, J.: Divadelný súbor DIKO, GAUDIUM, 2005, č.2, str.6.

Rigo, J.: Obetaví, súdržní a vytrvalí!, slovenský GONG, roč.XIV., 2005, č.2, str.4,

Rigo, J.: Repertoár pantomimických predstavení v DIKO, UNIE, 2005, č.3-4, str.19.

Rigo, J.: Divadelní soubor DIKO, český GONG, roč.XXXIV., 2005, č.4, str.10,

Rigo, J.: Mongolsko a nepočujúci, Gaudium, 2006, č.1, str.14.

Rigo, J.: Spoločná cesta do nádherného sveta komunikácie, slovenský gong, 2006, ročník XV., č.1., str.10 – 11.

Rigo, J.: Mongolsko a neslyšící, český gong, 2006, ročník XXXV., č.3., str.0 a 21

      

Kompletný zoznam publiakčnej činnosti jednotlivých členov katedry nájdete v databáze publikačnej činnosti UK.