Oznam o vyhlásení doplňovacích volieb do AS UK a AS UK PdF

Voľby sa uskutočnia dňa 6. novembra 2017 v čase od 9.00 do 16.00 hod.


06. 10. 2017 15.00 hod.

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 04. októbra 2017 vyhlásil:      

Doplňovacie voľby jedného (1) zástupcu študentov fakulty v AS PdF UK a jedného (1) zástupcu zamestnancov fakulty v AS UK na funkčné obdobie do 31. októbra 2019, ktoré sa budú konať dňa 06. novembra 2017 (pondelok) v čase od 09:00 do 16:00 hod. v miestnosti č. Š-047 v budove fakulty na Šoltésovej ul.


Kandidovať do študentskej časti AS PdF UK môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce fakulty.

Kandidovať do zamestnaneckej časti AS UK môže každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty (vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas).

Voľby riadi a organizuje Volebná komisia AS UK PdF v zložení:
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. (miestnosť č. R-108),
Mgr. Petra Rapošová, PhD.,
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (miestnosť č. M-409),
Bc. Martina Kinová,
Patrik Kozár.

Návrhy kandidátov sa podávajú do urien s označením VOĽBY
v jednotlivých budovách PdF UK
v lehote do 26. októbra 2017 (štvrtok) do 12.00 hod. Zverejnenie zoznamu kandidátov pre jednotlivé voľby budú osobitne na webovom sídle fakulty a v priestoroch jej budov v lehote do 26. októbra 2017 (štvrtok) do 19:00.

Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
c) meno a priezvisko kandidáta, jeho mailový a telefonický kontakt
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného kandidáta. Volebná komisia po ukončení podávania návrhov kandidátov vyhodnotí súlad návrhov s vnútornými predpismi a bezodkladne bude kontaktovať navrhovaných so žiadosťou o potvrdenie súhlasu s ich kandidatúrou. 

Pre navrhovanie kandidátov musia členovia akademickej obce fakulty využiť formuláre, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Pre navrhovanie kandidátov členovia akademickej obce fakulty využívajú formuláre:

·       Návrh kandidáta do zamestnaneckej časti AS UK (*.pdf)
·       Návrh kandidáta do študentskej časti AS PdF UK (*.pdf)
·       Návrh kandidáta skupiny navrhovateľov do zamestnaneckej časti AS UK (*.pdf)
·       Návrh kandidáta skupiny navrhovateľov do študentskej časti AS PdF UK (*.pdf)

 

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.                                   
predsedníčka Volebnej komisie